Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

SFS nr
1977:284
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:873

Inledning

1 § I denna förordning ges verkställighetsföreskrifter till
socialförsäkringsbalkens bestämmelser om
arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd och
krigsskadeersättning till sjömän. Förordning (2010:1655).

Arbetsskadeförsäkring vid utbildning

2 § Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte
för stöd till start av näringsverksamhet, och får
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller
etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
antingen deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18
år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har
godkänts av Försäkringskassan eller utredning i samband med
sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för
kartläggning av sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon
anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte före
en anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, och
får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar
utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är
under 18 år, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 30 kap.
socialförsäkringsbalken.

Arbetsskadeförsäkring enligt första stycket 1 gäller även när
deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i
4 §, dessutom gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller
förberedande sådan utbildning, eller

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan,
särskolans yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande
utbildning. Förordning (2014:873).

3 § Arbetsskadeförsäkringen gäller ej vid utbildning av den som omfattas
av det statliga personskadeskyddet.

4 § Arbetsskadeförsäkringen gäller i de fall som avses i 2 §
tredje stycket under moment i utbildningen då eleven utför
arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar
sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.
Förordning (2014:873).

Arbetsskada genom smitta

5 § Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken
anses

1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har
ådragits i sysselsättning vid laboratorium där arbete med
smittämnet bedrivs,

2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning
samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor,
lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser,
primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots,
trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och
andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits

– i arbete vid sjukvårdsinrättning,

– i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av
smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering
av smittförande djur eller material. Förordning (2010:1655).

6 § Det statliga personskadeskyddet skall även gälla

1. hemvärnspersonal,

2. krigsfrivillig,

3. medlem i en frivillig försvarsorganisation,

4. den som genomgår frivillig utbildning eller
antagningsprövning vid Försvarsmakten,

5. praktikant vid Försvarsmakten,

6. ledamot av en medinflytandeorganisation för
totalförsvarspliktiga när denne inte fullgör plikttjänstgöring,

7. avgående ledamot i en medinflytandeorganisation för
totalförsvarspliktiga när denne tjänstgör för inskolning av nya
ledamöter. Förordning (1997:1195).

7 § Bestämmelsen i 43 kap 12 § socialförsäkringsbalken om
lägsta sjukpenningunderlag ska även gälla den som genomgår
utbildning till officer. Bestämmelsen ska även tillämpas för
beräkning av livränteunderlag. Förordning (2010:1655).

Anmälan om arbetsskada

8 § Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada ska göras om
skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till
sjukvårdsersättning, sjukpenning eller
rehabiliteringsersättning från socialförsäkringen eller
sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning
från arbetsskadeförsäkringen.

Anmälan ska även göras om skadan har föranlett eller kan antas
föranleda sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande
men. Förordning (2010:1655).

9 § Anmälan om arbetsskada ska göras på blankett enligt
formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med
Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, med
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1209).

10 § Arbetsgivare eller arbetsföreståndare skall samråda med
skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av denna.

11 § Om arbetsskada har inträffat utomlands, får skadeanmälan
göras hos svensk beskickning eller svenskt konsulat.
Beskickningen eller konsulatet skall omedelbart ombesörja
undersökning som kan behövas och därefter sända handlingarna i
ärendet till Försäkringskassan. Förordning (2004:885).

12 § Försäkringskassan ska sända en kopia av arbetsskadeanmälan
till Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg,
till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1209).

13 § Försäkringskassan ska hämta in läkarutlåtande när en
arbetsskada har anmälts om det behövs för bedömningen av
rätten till ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt
38–42 och 86–88 kap. socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1655).

14 § Blanketter som avses i 9 och 13 §§ tillhandahålls av
Försäkringskassan och svenska beskickningar och konsulat.
Förordning (2004:885).

15 § Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och
Transportstyrelsen kan påkalla polisundersökning om arbetsskada
som har inträffat. Förordning (2008:1209).

Anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd

16 § Underrättelse om skada som omfattas av statligt
personskadeskydd och som visar sig under skyddstiden ska lämnas

1. beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt:

till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl,

2. beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om
totalförsvarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen
(1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt
eller civilplikt med längre grundutbildning:

till den som ansvarar för utredningen,

3. beträffande tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt
i annat fall än under 1:

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller
myndighet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
bestämmer,

4. beträffande räddningstjänst eller övning med kommunal
organisation för räddningstjänst:

till räddningschefen, räddningsledaren eller länsstyrelsen,

5. beträffande hemvärnstjänstgöring:

till hemvärnskompanichefen,

6. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 § 2-6 deltar
i:

till kompanichefen eller motsvarande befäl i fråga om
verksamhet i Försvarsmakten, och i fråga om övrig verksamhet
till Arbetsförmedlingen såvitt avser frivillig
försvarsverksamhet och till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap såvitt avser medinflytandeverksamhet,

7. beträffande intagning i anstalt, hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, hem som
avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall, häkte eller polisarrest:

till föreståndaren.

Kompanichef eller motsvarande befäl inom Försvarsmakten ska
omedelbart underrätta regementschefen eller motsvarande chef om
skada som han blivit underrättad om eller på annat sätt har
fått kännedom om. Förordning (2008:1209).

17 § Chef eller annan som avses i 16 § vilken genom
underrättelse eller på annat sätt har fått kännedom om att
skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan
till Försäkringskassan. Skada under verksamhet vid
Försvarsmakten skall anmälas av regementschefen eller
motsvarande chef.

Vid anmälan enligt första stycket har 8 § motsvarande
tillämpning. Förordning (2004:885).

18 § Skadeanmälan skall göras på blankett enligt formulär som
Försäkringskassan fastställer efter samråd med berörda centrala
förvaltningsmyndigheter.

Försäkringskassan skall sända en kopia av skadeanmälan till
Kammarkollegiet. Förordning (2004:885).

19 § Bestämmelserna i 11-14 §§ har motsvarande tillämpning beträffande
anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd.

Ersättning för läkarutlåtande m.m.

20 § Utgifter för läkarutlåtande och läkarundersökning för
skadereglering samt för resa och kost i samband med undersökningen
ersättes med skäligt belopp.

Ersättningen utgår vid arbetsskada från arbetsskadeförsäkringen och
annars av statsmedel.

Statlig arbetsskadeersättning

21 § Om en arbetsskada har ådragits i utbildning som har anordnats
av staten, utgår ersättning av statsmedel. Förordning (1995:902).

22 § I fråga om skador som avses i 21 § svarar staten för
arbetsskadeförsäkringens förvaltningskostnader.

Utbetalning av ersättning

23 § Har upphävts genom förordning (2010:1655).

24 § Bestämmelser om utbetalning av sjukpenning finns i
förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från
Försäkringskassan.

Livränta betalas ut en gång i månaden. Förordning (2004:885).

24 a § Ersättning till efterlevande ska betalas ut i den
ordning som föreskrivs i 7, 9 och 10 §§ förordningen
(2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl.
förmåner. Förordning (2009:1177).

25 § Livränta för förfluten tid och annan ersättning än som sägs i 24 §
betalas ut så snart det kan ske.

26 § Uppkommer öretal vid utbetalning av sjukpenning eller livränta
jämkas öretalet till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre,
till närmast högre krontal. Förordning (1986:859).

Omräkning av livränta

27 § Det tal som den fastställda livräntan ska räknas om med
enligt 41 kap. 21 § första stycket första meningen
socialförsäkringsbalken ska ha fyra decimaler.
Förordning (2010:1655).

Arbetsgivarinträde

28 § Bestämmelserna i 42 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om
arbetsgivares rätt att erhålla ersättning med belopp som
svarar mot vad han eller hon har utgivit tillämpas på
arbetsgivare för sjöman.

Inträde i rätt till begravningshjälp får ske till högst halva
beloppet. Förordning (2010:1655).

Bemyndiganden

29 § Försäkringskassan får i fråga om arbetsskadeförsäkring,
statligt personskadeskydd och krigsskadeersättning till sjömän
meddela

1. föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 13 §
andra stycket socialförsäkringsbalken,

2. ytterligare föreskrifter för verkställighet av
socialförsäkringsbalken.

Innan föreskrifter om statligt personskadeskydd meddelas
enligt första stycket 2 ska Försäkringskassan samråda med
berörda centrala förvaltningsmyndigheter.
Förordning (2010:1655).

Övergångsbestämmelser

1977:284

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.

Genom förordningen upphäves

a) kungörelsen (1950:334) med tillämpningsföreskrifter till
militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261),

b) kungörelsen (1954:278) angående tillämpning av lagen om
krigsförsäkring för sjömän m.fl.,

c) kungörelsen (1954:644) med föreskrifter enligt 6 § första
stycket c) lagen om yrkesskadeförsäkring,

d) kungörelsen (1954:715) angående tillämpning av lagen om
yrkesskadeförsäkring å vissa elever m.fl.,

e) kungörelsen (1954:716) angående undantagande av vissa
arbetstagare i statens tjänst från försäkringen enligt lagen om
yrkesskadeförsäkring,

f) kungörelsen (1954:800) med föreskrifter angående
tillämpningen av förordningen den 14 maj 1954 (nr 249) om
ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under
tjänstgöring i civilförsvaret,

g) kungörelsen (1954:801) med föreskrifter angående
tillämpningen av förordningen den 14 maj 1954 (nr 250) om
ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å
anstalt m.m.,

h) kungörelsen (1959:4) med föreskrift enligt 5 § andra stycket
lagen om yrkesskadeförsäkring,

i) kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning
enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring,
m.m.,

j) kungörelsen (1968:595) angående anmälan om yrkesskada.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skada som har
inträffat före ikraftträdandet, med undantag av 4 § kungörelsen
(1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen den
14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m.
Förordning (2004:1380).

1990:206

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 2
och 4 §§ gäller fortfarande beträffande skada som har inträffat före
ikraftträdandet.

1990:882

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De nya
föreskrifterna tillämpas dock beträffande skada som har inträffat efter
utgången av juni 1990.

1995:902

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter
gäller dock i fråga om skador som inträffat före den 1 juli 1995.

2000:642

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för skadefall som inträffat
före ikraftträdandet.

2002:784

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya
föreskriften i 27 § tillämpas första gången vid omräkning av
livränta för år 2004.

2006:1548

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för den som anvisats friåret.

2008:116

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 3
december 2007.

Bilaga

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i
förordningen

– difteri
– fläckfeber
– gula febern
– hepatit A
– hepatit B
– hepatit C
– hepatit D
– hepatit E
– hepatit non A non B non C non D non E
– meningokockinfektion
– polio
– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
– tuberkulos
– virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica
– återfallsfeber
– kolera
– mjältbrand
– paratyfoidfeber
– pest
– rabies
– salmonellainfektion
– shigellainfektion
– tyfoidfeber
Förordning (2004:493).