Lag (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.

SFS nr
1977:292
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1738
Upphävd
1995-01-01

Definitioner

1 § Med sprit förstås vara, som innehåller alkohol i en koncentration av
mer än 1,8 viktprocent. Med tillverkning av sprit förstås varje
förfarande, varigenom alkohol i sådan koncentration framställes eller
utvinnes. Vin eller maltdryck anses dock ej som sprit. Ej heller utgör
framställning av sådan dryck tillverkning av sprit.

Med alkohol avses i denna lag etylalkohol.

2 § Med spritdryck förstås sprit som är avsedd att förtäras som dryck.

3 § Med vin förstås dryck som är framställd genom jäsning av saft från
druvor, bär, frukt eller rabarber och som innehåller mer än 1,8
viktprocent men högst 22 volymprocent alkohol.

Vin kallas lättvin om det har en alkoholhalt av högst 15 volymprocent
och starkvin om alkoholhalten överstiger 15 men ej 22 volymprocent.

4 § Med maltdryck förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med
torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne.

Lättöl är maltdryck som innehåller högst 1,8 viktprocent alkohol. Färskt
lättöl är lättöl som jäser eller eljest innehåller jäst. Annat lättöl
kallas lagrat lättöl.

Öl är maltdryck vars alkoholhalt överstiger 1,8 men ej 2,8 viktprocent.

Starköl är maltdryck som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol.

5 § Med alkoholfri dryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol
eller innehåller högst 1,8 viktprocent alkohol.

Med läskedryck förstås kolsyrad alkoholfri dryck, hänförlig till
tulltaxenr 22.01 tulltaxelagen (1987:1068) och alkoholfri
konsumtionsfärdig dryck, hänförlig till tulltaxenr 22.02 B., 22.06 eller
22.08 tulltaxelagen (1987:1068). Choklad, kaffe eller te anses dock inte
som läskedryck. Lag (1987:1193).

6 § Tillverkare kallas den som driver yrkesmässig tillverkning enligt
denna lag. Med partihandelsbolaget förstås det i lagen (1977:293) om
handel med drycker omnämnda partihandelsbolaget.

Tillverkning

7 § Sprit får ej tillverkas utan tillstånd.

8 § Endast partihandelsbolaget får tillverka spritdrycker.

9 § Vin, starköl eller öl får ej tillverkas utan tillstånd om det ej
gäller tillverkning i hemmet för eget behov.

10 § För tillverkning av vin inom landet får ej användas extrakt eller
koncentrat av druvmust eller av annan fruktsaft.

Tillståndsmyndigheten får för visst fall medgiva undantag från
bestämmelserna i denna paragraf såvitt avser annan tillverkning än
hemtillverkning.

11 § För tillverkning av starköl och öl inom landet får användas endast
torkat eller rostat malt, omältad spannmål, socker, honung samt humle,
jäst och vatten.

Vid tillverkning av starköl och öl får ej mera socker eller honung
tillsättas än som i vikt motsvarar en tredjedel av vikten av använt
malt. Extrakt eller koncentrat av malt får ej användas.

Starköl med en alkoholhalt som överstiger 4,5 viktprocent får ej
tillverkas i hemmet och av tillverkare endast för utförsel ur landet.

Färskt lättöl med en stamvörtstyrka som överstiger 6 procent får ej
tillverkas.

Tillståndsmyndigheten får för visst fall medgiva undantag från
bestämmelserna i denna paragraf såvitt avser annan tillverkning än
hemtillverkning.

Tillverkares förfoganderätt

12 § Annan tillverkare av sprit än partihandelsbolaget får förfoga över
av honom tillverkad sprit endast för försäljning till nämnda bolag, för
export och, efter medgivande av tillståndsmyndigheten, för användning i
egen rörelse samt för försäljning enligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

13 § Tillverkare av spritdrycker, vin, starköl eller öl får förfoga över
av honom tillverkad dryck för försäljning endast enligt lagen (1977:293)
om handel med drycker.

14 § Malt- och läskedrycker får utlämnas från tillverkningsställe endast
i slutna kärl eller behållare av typ som har godkänts av
tillståndsmyndigheten. Utan hinder härav får malt- och läskedrycker
utföras ur landet, föras till frihamn, eller, när fråga är om starköl,
intagas i exportbutik eller läggas upp på tullager som har inrättats för
förvaring av proviant.

Kärl eller behållare som avses i första stycket skall vara försedda med
uppgift om dryckestillverkarens namn eller om tillverkningsstället eller
med dryckestillverkarens inregistrerade varumärke. På kärl som
innehåller maltdryck skall dessutom finnas uppgift om varuslag (lättöl,
öl, starköl) samt på kärl som innehåller läskedryck uppgift om dryckens
benämning. Namn och tillverkningsställe får angivas med förkortning, som
tillståndsmyndigheten har godkänt. Varuslag får angivas med särskild
beteckning, som godkänts av tillståndsmyndigheten. Kärl eller behållare
som innehåller maltdryck får ej förses med uppgift som är ägnad att giva
drycken sken av att tillhöra annat varuslag än det som den är hänförlig
till.

Omförpackning av maltdrycker får göras endast av tillverkare av sådan
vara.

Utan hinder av vad i första stycket sägs får utlämning av läskedrycker i
öppet kärl ske från automat som godkänts av tillståndsmyndigheten eller
har blivit vederbörligen justerad. Lag (1992:1513).

Tillverkares uppgiftsskyldighet m.m.

15 § Den som erhållit tillstånd till tillverkning enligt denna lag skall
hos tillståndsmyndigheten i förväg anmäla när han ämnar upptaga
tillverkningen. Sådan anmälan skall även göras om tillverkningen lägges
ned eller om avbrott göres i den.

16 § Den som ämnar upptaga tillverkning för försäljning av lättöl eller
läskedrycker eller övertaga rörelse med sådan tillverkning skall hos
tillsynsmyndigheten i förväg anmäla när han ämnar upptaga tillverkningen
eller övertaga rörelsen. Sådan anmälan skall även göras om
tillverkningen lägges ned eller avbrott göres i den.

17 § Om tillståndsmyndigheten begär det skall tillverkare medgiva
tillträde till tillverkningsställe med tillhörande lokaler,
tillhandahålla handelsböcker och övriga handlingar som rör verksamheten,
utan ersättning biträda med handräckning vid tillsynen, lämna varuprover
som behövs samt redovisa uppgifter om tillverkningens omfattning och
utveckling.

Destillationsapparater och aktiverat kol

18 § Den som saknar tillstånd får inte här i landet tillverka, överlåta
eller inneha eller till landet införa apparat, som kan användas för
tillverkning av sprit (destillationsapparat) eller föremål som
uppenbarligen är avsett att ingå i en sådan apparat (apparatdel).
Vad som sagts nu gäller inte

1. staten,

2. den som har tillstånd att tillverka sprit,

3. apotek, kommunalt laboratorium eller läroanstalt som står under
statlig tillsyn,

4. sådant sjukhus som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) eller 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

I fråga om rätt att hantera oförtullade destillationsapparater och
apparatdelar gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m. m. Lag (1994:859).

19 § Den som innehar aktiverat kol hänförligt till tulltaxenr 38.02
tulltaxelagen (1987:1068) eller annat renings- eller filtreringsmedel
får inte överlåta detta om han har insett eller bort inse att varan
skulle komma att användas vid rening eller filtrering av olovligen
tillverkad sprit eller vid obehörigt borttagande eller försvagande av
denatureringsmedel i sprit eller alkoholhaltigt preparat. Lag
(1987:1193).

Förfarandet vid lagens tillämpning

20 § Tillverkningstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt kan anses
lämplig att utöva verksamheten.

Tillstånd gäller tills vidare.

Överlåter tillståndshavare sin rörelse på annan, kan tillståndet efter
prövning enligt denna paragraf överföras på denne.

21 § Tillståndsmyndigheten skall återkalla tillverkningstillstånd om

1. rätten enligt tillståndet ej längre utnyttjas eller

2. verksamheten ej har bedrivits i enlighet med gällande bestämmelser.

Tillståndsmyndigheten kan med hänsyn till särskilda förhållanden i
stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

22 § Tillståndsmyndigheten skall återkalla tillstånd som avses i 18 § om

1. destillationsapparat har använts vid olovlig tillverkning eller
rening av sprit och tillståndshavaren icke kan göra sannolikt att det
inträffade har skett utan hans vetskap och vilja,

2. tillståndshavaren har överlåtit destillationsapparat eller apparatdel
till någon som icke är berättigad att inneha sådan utrustning eller

3. ändring har inträffat i förhållande, på vilket beslut om tillstånd
grundats.

Tillståndsmyndigheten får underlåta att återkalla tillstånd enligt
första stycket om återkallelsen framstår som uppenbart obillig.

23 § Tillståndsmyndighet enligt denna lag är socialstyrelsen, som också
utövar tillsyn över lagens tillämpning.

24 § Tillståndsmyndigheten skall utfärda bevis att tillstånd har
meddelats och att anmälan som avses i 15 eller 16 § har fullgjorts.

Vägrar tillverkare att lämna tillträde för kontroll eller att
tillhandahålla handelsböcker och övriga till verksamheten hörande
handlingar eller att lämna varuprov eller uppgifter om tillverkningen,
får tillståndsmyndigheten förelägga vite. Försuttet vite utdömes av
myndigheten. Lag (1980:240).

25 § Beslut av tillståndsmyndigheten enligt denna lag länder omedelbart
till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas.

26 § Talan mot tillståndsmyndighetens beslut om utdömande av vite föres
hos kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av tillstånds- och
tillsynsmyndigheten enligt denna lag föres talan hos regeringen genom
besvär.

Ansvar m.m.

27 § Den som

1. olovligen tillverkar sprit,

2. bereder mäsk i uppenbart syfte att olovligen tillverka sprit eller

3. forslar, döljer eller förvarar sprit, som uppenbarligen är olovligen
tillverkad, eller mäsk, som uppenbarligen är avsedd för olovlig
tillverkning av sprit, döms till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
sprittillverkningen eller mäskberedningen har skett i större omfattning
eller i syfte att sälja varan. Lag (1981:397).

28 § Den som olovligen tillverkar vin, starköl eller öl dömes till böter
eller fängelse i högst sex månader.

29 § Har tillåten alkoholhalt överskridits endast i ringa mån eller är
gärning som avses i 27 och 28 §§ av annat skäl att anse som ringa, skall
ej dömas till straff.

30 § Den som utan att vara berättigad därtill tillverkar, överlåter
eller innehar destillationsapparat eller apparatdel dömes till böter
eller fängelse i högst ett år. Om ansvar för olovlig införsel av
destillationsapparat eller apparatdel finns bestämmelser i lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling.

31 § Den som bryter mot 19 § dömes till böter eller fängelse i högst ett
år.

32 § Den som i strid mot

1. 14 § första stycket utlämnar malt- eller läskedrycker,

2. 14 § tredje stycket omförpackar maltdrycker utan att vara
tillverkare, dömes till böter.

33 § Den som inte iakttar i 15 eller 16 § föreskriven
anmälningsskyldighet döms till penningböter. Lag (1991:307).

34 § Har flera medverkat till gärning som avses i 27, 28, 30 och 31 §§,
äger 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken motsvarande tillämpning. Den till
vilken vara som avses i 27 och 28 §§ har sålts eller annars anskaffats
för personligt bruk skall dock vara fri från ansvar.

Förverkande och beslag

35 § Sprit, vin, starköl och öl samt mäsk som har varit föremål för
brott enligt denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott
skall jämte redskap som har använts vid tillverkningen, råämnen som
uppenbarligen har varit avsedda för tillverkningen och beredningen samt
kärl och emballage, i vilket varorna har förvarats, förklaras
förverkade. Likaså skall för råd av renings- och filtreringsmedel vilka
uppenbarligen avsetts för rening eller filtrering av olovligen
tillverkad sprit förklaras förverkat.

Destillationsapparat eller apparatdel som varit föremål för brott enligt
denna lag eller värdet av sådan apparat eller apparatdel skall förklaras
förverkad. Detsamma gäller även utbyte av brott som har sagts nu.

Begår någon brott som avses i 19 § skall hos honom befintliga förråd av
aktiverat kol och annat renings- eller filtreringsmedel förklaras
förverkade.

Förordnande om förverkande skall ej meddelas om det är uppenbart
obilligt.

36 § Om beslag av sprit, vin, starköl, öl eller mäsk, som kan antagas
bli föremål för förverkande enligt 35 §, gäller lagen (1958:205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Straffskatt

37 § Den som olovligen har tillverkat sprit skall dömas att betala
straffskatt med sjuttiofem kronor per liter, dock minst trehundra
kronor.

Den som olovligen har tillverkat vin skall dömas att betala straffskatt
med tjugofem kronor per liter, dock minst etthundra kronor.

Den som olovligen har tillverkat starköl eller öl skall dömas att betala
straffskatt med fem kronor per liter, dock minst etthundra kronor.

Beslut om straffskatt skall ej meddelas om det är uppenbart obilligt.

Övergångsbestämmelser

1994:1738

1. Denna lag träder i kraft i fråga om 9 kap. 2 § tredje stycket den 1
januari 1998 och i övrigt den 1 januari 1995, då lagen (1977:292)
om tillverkning av drycker, m. m. och lagen (1977:293) om handel
med drycker skall upphöra att gälla. Fram till dess att lagen
(1994:1547) om tullfrihet m. m. och tullagen (1994:1550) trätt i
kraft skall hänvisningarna i 4 kap. 2 och 3 §§ i stället avse 6 § lagen
(1987:1069) om tullfrihet m. m. respektive 8 § första stycket
tullagen (1987:1065). Fram till dess att tullförordningen
(1994:1558) trätt i kraft skall med sådant tillfälligt lager som avses i
11 kap. 4 § förstås tullupplag enligt tullagen (1987:1065)

I fråga om beslut som allmän förvaltningsdomstol har meddelat
före den 1 januari 1998 skall 9 kap. 2 § tredje stycket inte tillämpas
vid överklagande av beslutet.

2. Tillstånd som har meddelats före ikraftträdandet skall i
motsvarande omfattning gälla som tillstånd enligt den nya lagen.

Ansökningar om andra tillstånd än serveringstillstånd som inte har
prövats slutligt vid ikraftträdandet skall överlämnas för
handläggning hos Alkoholinspektionen.

Har länsstyrelsen i fråga om ingripande mot serveringstillstånd
meddelat beslut före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser
beträffande överklagande av beslutet och prövningen i överinstans.

3. Partihandelsbolagets och detaljhandelsbolagets rättigheter enligt
lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m. m. och lagen
(1977:293) om handel med drycker skall, i de mån de avser
verksamheter som enligt den nya lagen kräver tillstånd, gälla som
sådana tillstånd till dess tillstånd har meddelats partihandelsbolaget
eller detaljhandelsbolaget, dock längst till utgången av år 1995.

4. Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och
utländskt starköl som behövs för rörelsen endast av
detaljhandelsbolaget eller av den som har fått tillverknings- eller
partihandelstillstånd enligt den nya lagen genom beslut av
Alkoholinspektionen.

5. Under år 1995 skall länsstyrelsen fullgöra de uppgifter som
åligger kommunen enligt den nya lagen utom de som anges i 8 kap.
Länsstyrelsen får dock inte bifalla en ansökan om tillstånd enligt 7
kap. 5 § första stycket innan kommunen yttrat sig, utom i de fall
ansökan avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Ansökningar om tillstånd till servering som inte har prövats slutligt
före utgången av år 1995 skall överlämnas för handläggning hos
vederbörande kommun.

6. Under år 1996 och 1997 skall kommunen underrätta
länsstyrelsen om alla ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 5 §
första stycket. Ansökningarna får under nämnda tid inte bifallas
innan länsstyrelsen yttrat sig. Vad nu sagts gäller inte ansökningar
som avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

7. Under år 1996 och 1997 skall kommunen, när fråga uppkommer
om återkallelse av serveringstillstånd eller om förbud som nämns i
7 kap. 21 §, underrätta länsstyrelsen. Ingripande får under nämnda
tid inte beslutas innan länsstyrelsen yttrat sig.