Förordning (1977:305) om handel med drycker

SFS nr
1977:305
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:2046
Upphävd
1995-01-01

1 § Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet över efterlevnaden av
lagen (1977:293) om handel med drycker.

2 § Det åligger länsstyrelsen särskilt att

skaffa sig kännedom om nykterhetsförhållandena och om skötseln av
försäljningsställen för drycker inom länet,

i samarbete med polismyndigheter, socialnämnder och andra berörda
myndigheter och sammanslutningar verka för nykterhet, ordning och
trevnad vid försäljning av drycker samt

genom råd och anvisningar och genom överläggningar med
tillståndshavare, föreståndare för försäljning och övrig personal
sprida kunskap om gällande bestämmelser.

I ärende om tillstånd till försäljning av drycker ankommer det på
länsstyrelsen att införskaffa den utredning som erfordras.
Förordning (1981:760).

3 § Länsstyrelsen skall vid kontrollen av försäljningsställe i första
hand övervaka att ordning, nykterhet och trevnad råder. Brister det i
detta avseende skall länsstyrelsen genast utreda förhållandena. Detta
skall också ske om det finns anledning att misstänka att
föreskrifterna i lagen (1977:293) om handel med drycker eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ej iakttages.

4 § Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt underrätta socialnämnd och
polismyndighet om beslut i ärenden som rör försäljning av drycker.
Sådan skyldighet föreligger dock ej i fråga om tillstånd till
servering på luftfartyg, fartyg eller järnvägståg i inrikes trafik.

Avser beslutet tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller
starköl skall länsstyrelsen underrätta det i lagen (1977:293) om
handel med drycker omnämnda detaljhandelsbolaget om det eller de slag
av drycker som tillståndet omfattar. Sker ändring i detta avseende
eller återkallas tillståndet, skall bolaget även underrättas därom.
Förordning (1981:760).

5 § Länsstyrelsen skall utfärda bevis om tillstånd till försäljning av
drycker. I bevis skall anges tillståndstiden, försäljningsstället och
de särskilda föreskrifter som har meddelats.

6 § Den som har tillstånd att försälja drycker skall göra anmälan till
länsstyrelsen om ändring av verksamhetens inriktning eller ombyggnad
av försäljningslokalen planeras eller om rörelsen lägges ned eller
avbrott sker i denna.

7 § Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om skyldigheten att
tillhandahålla alkoholfria drycker vid detaljhandel med och servering
av alkoholdrycker.

8 § På försäljningsställe för drycker skall prislista över de drycker
som säljes där hållas tillgängliga för allmänheten.

9 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1977:293) om
handel med drycker meddelas av socialstyrelsen. Det ankommer på
styrelsen att fastställa de formulär till blanketter som behövs för
tillståndsgivning och tillsyn enligt nämnda lag.

10 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1977:293) om
handel med drycker i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd till partihandel med öl (21 §) 3
Tillstånd till detaljhandel med öl (30 §) 3
Medgivande att överföra tillstånd till
förvärvare av rörelse som
driver detaljhandel med öl (31 §) 2
Tillstånd till servering av alkoholdrycker
(34 §), dock ej servering
som avses i 37 § första stycket 3 6
Medgivande att överföra tillstånd till
förvärvare av rörelse med tillstånd till
servering av alkoholdrycker (36 §) 5
Medgivande till ombyggnad av serveringsställe (42 §) 4
Godkännande av föreståndare och ersättare (44 §) 2
Medgivande till självservering av spritdrycker,
vin eller starköl (52 §) 2
Förordning (1992:273).