Lag (1977:306) om dryckesskatt

SFS nr
1977:306
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1977-05-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1564
Upphävd
1995-01-01

1 § Skatt (dryckesskatt) betalas till staten enligt denna lag vid
omsättning inom landet och vid införsel av spritdrycker, vin, starköl
och öl.

Beteckning i denna lag har samma betydelse som i lagen (1977:292) om
tillverkning av drycker, m. m. Lag (1992:572).

2 § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och
skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller
besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

3 § har upphävts genom lag (1984:158).

4 § Skattskyldig är

1. i fråga om spritdrycker och vin, det i lagen (1977:293) om handel med
drycker angivna partihandelsbolaget,

2. i fråga om starköl och öl, den som inom landet yrkesmässigt
tillverkar skattepliktiga drycker.

Skattskyldig är vidare den som blivit registrerad som skattskyldig
importör enligt 8 §. Lag (1992:572).

5 § Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel
i bolaget. Efter ansökan av samtliga delägare kan beskattningsmyndig-
heten besluta att den av delägarna som dessa föreslår, tills vidare
skall anses som ensam skattskyldig för bolagets hela skattepliktiga
verksamhet.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget
skattskyldigt. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har
skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt.
Lag (1993:481).

6 § Den som inom landet yrkesmässigt bedriver verksamhet som medför
skattskyldighet enligt 4 § första stycket skall vara registrerad hos
beskattningsmyndigheten. Lag (1993:481).

7 § har upphävts genom lag (1984:158).

8 § Den som yrkesmässigt för in starköl eller öl till landet för
försäljning till återförsäljare, kan om verksamheten är av större
omfattning eller annars om det finns särskilda skäl registreras hos
beskattningsmyndigheten. Lag (1993:481).

9 § Skattskyldighet för partihandelsbolaget inträder när spritdrycker
och vin levereras till det i lagen (1977:293) om handel med drycker
angivna detaljhandelsbolaget.

Skattskyldighet för tillverkare och registrerad importör vid omsättning
av starköl och öl inträder när drycken levereras till köpare eller tas i
anspråk för annat ändamål än försäljning eller, vid avregistrering,
finns i lager. Lag (1992:572).

10 § Skatten på spritdrycker, vin, starköl och öl tas för år 1994
ut med de belopp som framgår av följande uppställning. För tiden
efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall
skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 11 §. Därefter skall
skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Alkoholhalt, Skattebelopp, kronor per liter
volymprocent –
grundbelopp tilläggsbelopp

över 2,25 högst 3,5 3: 10 —
” 3,5 ” 4,5 8: 80 —
” 4,5 ” 7 13: 00 —
” 7 ” 10 17: 80 —
” 10 ” 13 27: 80 —
” 13 ” 16 38: 10 —
” 16 ” 19 49: 40 —
” 19 ” 24 49: 40 5: 30 för varje
hel volymprocent
som överstiger 19
” 24 ” 29 75: 90 6: 40 för varje
hel volymprocent
som överstiger 24
” 29 ” 34 107: 90 6: 70 för varje
hel volymprocent
som överstiger 29
” 34 ” 39 141: 40 8: 00 för varje
hel volymprocent
som överstiger 34
” 39 181: 40 8: 10 för varje
hel volymprocent
som överstiger 39

I fråga om drycker vars alkoholhalt överstiger 19 volymprocent
skall avrundning ske uppåt till närmast hela volymprocenttal, om
alkoholhalten uppgår till del av hel volymprocent.
Lag (1993:1513).

11 § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998
skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i
10 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna
prisläget i oktober månad året före det år beräkningen avser och i
oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas till hela tiotal ören.
Lag (1993:1513).

12 § har upphävts genom lag (1984:158).

13 § I deklaration för skatt på starköl och öl får särskilt för varje
varuslag avdrag göras för skatt på drycker, som

1. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat
ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager som
inrättats för förvaring av proviant eller, såvitt avser starköl, har
levererats för försäljning i exportbutik,

2. har förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet
tidigare inträtt,

3. har återtagits i samband med återgång av köp,

4. har försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning, skall redovisning åter lämnas för skatten på de drycker
betalningen avser.

I deklaration för skatt på spritdrycker och vin får avdrag göras för
skatt på drycker som har återtagits i samband med återgång av köp. Lag
(1992:572).

14 § har upphävts genom lag (1984:158).

15 § Införs skattepliktig dryck till landet av annan än den som har
registrerats som importör enligt 8 §, skall dryckesskatt erläggas till
tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Skatt utgår inte vid införsel av spritdrycker och vin av
partihandelsbolaget eller för bolagets räkning eller vid införsel av
skattepliktiga drycker i den ordning som avses i 18 § lagen (1977:293)
om handel med drycker. Lag (1987:1240).

16 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:158).

Övergångsbestämmelser

1984:925

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1990:594

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

De upphävda bestämmelserna utom 13 § 3 tillämpas dock, såvitt avser
läskedrycker, till utgången av år 1992.

1992:572

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Bestämmelserna i den upphävda 11 § tillämpas dock, såvitt avser
läskedrycker, till utgången av år 1992.