Förordning (1977:34) med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1977:34
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-02-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1198
Upphävd
1989-01-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning gäller för humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet, medicinska forskningsrådet och naturvetenskapliga
forskningsrådet.

2 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §,
tillämpas på forskningsråd.

Med chefen förstås vid tillämpningen av allmänna verksstadgan
ordföranden i rådet.

Uppgifter

3 § Forskningsråd har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde
främja och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning. Härvid skall
rådet även uppmärksamma behovet av forskning inom områden som är
angelägna från samhällets synpunkt. Forskningsråd skall verka för att
information om forskning och forskningsresultat sprides.

Forskningsråd skall samverka med myndigheter och organ inom forsk
ningens område.

4 § Det åligger forskningsråd särskilt att

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,

2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har
begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har
fördelat medel,

3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika
forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa
undersökningar samt taga initiativ till och främja forskning som behövs
för att tillgodose sådana behov,

4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka
forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse dels besluta om
avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga
om sådana forskningsuppgifter,

5. främja och taga initiativ till internationellt forskningssamarbete
och

6. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Forskningsråds beslut om beviljande av anslag får avse högst tre år.

Forskningsråd kan besluta att anslag som rådet har beviljat inte längre
skall utgå, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav
som bör ställas. Förordning (1987:501).

Organisation

5 § Forskningsråd består av en ordförande och tio andra ledamöter.
Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen.
Återstående ledamöter utses enligt föreskrifter i förordningen
(1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd.

För varje ledamot utom ordföranden utses en personlig suppleant i
samma ordning som för ledamoten. Uppstår i forskningsråd vakans för
ledamot eller suppleant, utses för den återstående delen av
mandatperioden en ny ledamot eller suppleant av regeringen efter
förslag av rådet.

Forskningsråd utser vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning
(1979:729).

6 § Inom forskningsråd finns de beredande och rådgivande organ som
rådet bestämmer.

I den mån två eller flera forskningsråd eller forskningsråd och forsk
ningsrådsnämnden i samråd förordnar det, skall beredande eller
rådgivande organ som avses i första stycket vara gemensamt för flera
råd eller för nämnden och ett eller flera av råden.

7 § Hos varje forskningsråd är anställda tjänstemän samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får forskningsråd anlita experter
och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

8 § Ärende som ankommer på forskningsråd avgöres av rådet i plenum.

9 § Ett forskningsråd är beslutfört när ordföranden eller vice
ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

En suppleant har även i fall, där han inte har kallats in i ledamots
ställe, rätt att närvara vid sammanträde med rådet. Förordning
(1986:948).

10 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får forskningsråd
överlämna åt ordföranden, organ som avses i 6 § eller åt tjänsteman
att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet i plenum.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse fråga som anges i 15
kap. 1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22
eller 24 § anställningsförordningen (1965:601).

11 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på särskilt
förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut
får medges att ärende som handlägges av ordföranden eller tjänsteman
enligt 10 § första stycket avgöres utan föredragning.

Ordföranden i forskningsråd får själv övertaga beredning och
föredragning av ärende.

12 § har upphävts genom förordning (1986:948).

13 § Ordföranden eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får
infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet.

Tjänstetillsättning m.m.

14 § Ordföranden och övriga ledamöter samt suppleanter i forskningsråd
utses för tre år.

Ledamot av forskningsråd får ej utses för mer än två mandatperioder i
följd.

15 § Huvudsekreteraren förordnas av forskningsrådet för högst sex år.
Förordnandet får förlängas utöver sex år endast om det finns särskilda
skäl för detta.

Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen.

De övriga tjänsterna vid forskningsrådet tillsätts och den övriga
personalen antas av rådet. Förordning (1982:1265).

Särskilda föreskrifter

16 § Forskningsråd skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och de
myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag meddela
föreskrifter i fråga om anslag som beviljas av rådet. Föreskrifterna
skall upptaga bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas vid
ansökan om anslag och om villkor för disposition och redovisning av
anslag samt om skyldighet för anslagsmottagare att till rådet lämna
redogörelse för den verksamhet för vilken anslag utgår.

17 § Forskningsråds beslut att bevilja anslag för visst ändamål skall
underställas regeringen för godkännande, om det beviljade anslaget för
sig eller sammanlagt med anslag för samma ändamål från annan
forskningsstödjande myndighet överstiger tre miljoner kronor.
Förordning (1985:545).

18 § Över forskningsråds beslut att bevilja anslag eller att avslå
ansökan om anslag får talan ej föras.