Förordning (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden

SFS nr
1977:35
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-02-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1201
Upphävd
1989-01-01

Inledande föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §,
tillämpas på forskningsrådsnämnden.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan
ordföranden i nämnden och i övrigt dess huvudsekreterare.

uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att ta initiativ till och stödja forskning
främst inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden
skall härvid beakta behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning.

Nämnden har ett samordningsansvar för handikappforskning.

Nämnden skall verka för att information om forskning och
forskningsresultat samt om framtidsstudier sprids.

Nämnden skall samverka med myndigheter och organ inom forskningens
område. Förordning (1987:502).

3 § Det åligger nämnden särskilt att

1. främja samordning och samarbete mellan forskningsråden inom
utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhetsområden samt, i
vad avser teknisk grundforskning, mellan forskningsråden och styrelsen
för teknisk utveckling,

2. främja samarbetet mellan forskningsråden, å ena sidan, och andra
myndigheter och organ, å andra sidan, i frågor som avser initiativ
till forskning, vetenskaplig bedömning av forskning eller finansiering
av forskning,

3. svara för att nämndens och forskningsrådens verksamhetsformer och
organisation fortlöpande ses över,

4. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,

5. allsidigt och öppet granska och utvärdera den forskning till vilken
nämnden har fördelat medel,

6. ta initiativ till framtidsstudier och därvid beakta behovet av
konsekvensanalyser,

7. fördela medel till framtidsstudieverksamhet,

8. svara för en allmän och övergripande information om forskning och
forskningsresultat samt om framtidsstudier och

9. främja internationellt forskningssamarbete på sådana områden där
detta ej ankommer på annan myndighet. Förordning (1980:312).

4 § Nämnden får anvisa medel till forskning, om stöd till samma
forskning även utgår från annat forskningsstödjande organ. Om skäl
föreligger får nämnden dock anvisa medel till forskning även om stöd
inte utgår från annat organ.

Vid fördelningen av medel för forskning skall nämnden ge företräde åt
sådan långsiktigt orienterad forskning som är angelägen från samhällets
synpunkt och som bedömes ha stor inomvetenskaplig betydelse.

Nämndens beslut om beviljande av anslag får avse högst tre år.
Förordning (1987:502).

5 § Nämnden kan besluta att anslag som nämnden har beviljat ej längre
skall utgå, om den verksamhet som anslaget avser ej uppfyller de krav
som bör ställas.

Organisation

6 § Nämnden består av en ordförande och femton andra ledamöter.
Ordföranden och tio andra ledamöter utses av regeringen. Av övriga
ledamöter utses en av humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet, en av medicinska forskningsrådet, en av
naturvetenskapliga forskningsrådet, en av statens råd för skogs- och
jordbruksforskning samt en av styrelsen för teknisk utveckling.

Nämnden utser vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning
(1979:474).

7 § Inom nämnden finns de beredande och rådgivande organ som nämnden
bestämmer.

I den mån nämnden och ett eller flera forskningsråd i samråd förordnar
det, skall beredande eller rådgivande organ som avses i första stycket
vara gemensamt för nämnden och ett eller flera av råden.

8 § Hos nämnden finns en huvudsekreterare och en kanslichef.
Förordning (1979:474).

9 § Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän samt annan personal i
mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

10 § Ärende som ankommer på nämnden avgöres av nämnden i plenum.

11 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst åtta andra ledamöter är närvarande.

När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:949).

12 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna
åt ordföranden, organ som avses i 7 §, huvudsekreteraren, kanslichefen
eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som
inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i
plenum.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse fråga som anges i 15
kap. 1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22
eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1979:474).

13 § Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på
huvudsekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. Ärende som
rör rådets kansli avgörs efter föredragning som ankommer på
kanslichefen eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning
eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs av
ordföranden eller tjänsteman enligt 12 § första stycket avgöres utan
föredragning.

Ordföranden får övertaga beredning och föredragning av ärende.
Förordning (1979:474).

14 § har upphävts genom förordning (1986:949).

15 § Ordföranden eller huvudsekreteraren eller, efter beslut av
ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning m.m.

16 § Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år.

En ledamot får endast om det finns särskilda skäl utses för mer än två
mandatperioder i följd. Förordning (1983:137).

17 § Tjänst som huvudsekreterare och tjänst som kanslichef tillsätts
av regeringen efter anmälan av ordföranden i nämnden.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antages av nämnden.
Förordning (1979:474).

Särskilda föreskrifter

18 § Nämnden skall meddela föreskrifter i fråga om medel som beviljas
av nämnden. Föreskrifterna skall upptaga bestämmelser om villkor för
disposition och redovisning av anslag samt om skyldighet för
anslagsmottagare att till nämnden lämna redogörelse för den verksamhet
för vilken anslag utgår.

19 § Nämndens beslut om beviljande av anslag skall underställas
regeringen för godkännande, om det av nämnden beviljade anslaget
överstiger tre miljoner kronor. Förordning (1985:544).

20 § Över nämndens beslut att bevilja anslag eller att avslå ansökan
om anslag får talan ej föras.