Förordning (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.

SFS nr
1977:358
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:17
Upphävd
1993-01-01

Kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna

1 § Är enligt förordningen (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Nederländerna utdelning på aktie i svenskt
aktiebolag befriad från kupongskatt eller utgår enligt samma
förordning kupongskatt efter lägre skattesats än enligt
kupongskattelagen (1970:624), iakttages befrielsen eller nedsättningen
vid utbetalning av utdelningen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller
föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse
från eller nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke
uppenbart att rätt till befrielse från eller nedsättning av
kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 §
kupongskattelagen.

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som
förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 §
kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter
enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av nederländsk myndighet
eller bank i Nederländerna att den utdelningsberättigade har hemvist i
Nederländerna.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen (1968:771) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna eller har
sådan skatt uttagits i fall då skatt icke skall utgå enligt samma
förordning, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Nederländerna

7 § Ansökan om befrielse från eller nedsättning av statlig
inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt
artikel 10 § 2 eller § 3 i avtalet göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har
att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig
inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller,
om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år har
avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda
taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det år då utdelningen blev tillgänglig för
lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

fråga om kupongskatt på utdelning som har blivit tillgänglig för
lyftning före ikraftträdandet av denna förordning samt i fråga om
statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i ekonomisk förening
som har blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år 1976.

Övergångsbestämmelser

1992:946

3. Den upphävda kungörelsen skall dock, tillsammans med den genom lagen
(1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
upphävda kungörelsen (1968:771) om tillämpning av det under punkt 2
angivna avtalet samt förordningen (1977:358) om kupongskatt för person
med hemvist i Nederländerna m. m., fortfara nde tillämpas för
beskattningsår som börjar före den 1 januari 1993.