Förordning (1977:360) om kupongskatt för person med hemvist i Belgien, m.m.

SFS nr
1977:360
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1977-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:632
Upphävd
1997-08-01

Kupongskatt för person med hemvist i Belgien

1 § Utgår enligt förordningen (1968:568) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Belgien kupongskatt efter lägre skattesats än
enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av
utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt
bestämmelserna i förordningen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller
föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning
av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som
förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 §
kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter
enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av belgisk myndighet eller
bank i Belgien att den utdelningsberättigade har hemvist i Belgien.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen (1968:568) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien, restitueras det
för högt uttagna beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Belgien

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 § 2 första stycket
i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan
göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den
utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år
då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens
arbete beträffande taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol
som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock
senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen
blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).