Förordning (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antagningsnämnd

SFS nr
1977:37
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1977-01-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:360
Upphävd
1991-07-01

Uppgifter

1 § Utrikesdepartementets antagningsnämnd prövar om den som har sökt
anställning som handläggare inom utrikesförvaltningen är lämplig för
utrikestjänsten. Resultatet av prövningen redovisas i ett yttrande
till utrikesdepartementet.

Första stycket gäller ej om anställningen gäller en tjänst i lägst
alternativlönegrad F 21/F 23. Det gäller ej heller i fråga om den som
söker lokalanställning vid en utlandsmyndighet.

I fråga om dels sökande som redan innehar ordinarie, extra ordinarie
eller extra tjänster i utrikesförvaltningen, dels sökande till
tjänster från vilka omstationering till utlandsmyndighet normalt ej
förekommer kan dock nämnden överlämna prövningen till
utrikesdepartementet. Förordning (1980:46).

2 § Vid prövning enligt 1 § skall nämnden ta hänsyn till

1. sökandes kunskaper och erfarenhet samt lämplighet i övrigt för
tjänstgöring i utrikesförvaltningen och

2. behovet av tjänstemän för allmän tjänstgöring i
utrikesförvaltningen och av specialinriktad personal med särskilda
uppgifter.

Organisation m.m.

3 § Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.
Expeditionschefen i utrikesdepartementet är självskriven ledamot.
Ordföranden och de sju övriga ledamöterna utses för tre år.

Ordföranden utses av regeringen bland utrikesförvaltningens
tjänstemän. Övriga ledamöter utses av chefen för utrikesdepartementet.
Två av dessa utses på förslag av personalorganisationerna i
utrikesdepartementet. I övrigt skall riksdagen, statsförvaltningen,
arbetsmarknadens organisationer, näringslivet och utbildningsväsendet
vara företrädda bland ledamöterna.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Expeditionschefen utser sekreterare åt nämnden.

Ärendenas handläggning m.m.

4 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:803).

5 § Vid nämndens sammanträde föres protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden.

6 § Nämndens ordförande, expeditionschefen och sekreteraren får begära
in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden
samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller
överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:803).

7 § Mot nämndens yttrande i antagningsärende får talan ej föras.

8 § har upphävts genom förordning (1977:648).

9 § har upphävts genom förordning (1977:648).