Förordning (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

SFS nr
1977:386
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:356
Upphävd
1996-07-01

1 § Förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet träder i
kraft den 1 juli 1977.

2 § Genom förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
upphäves, med de begränsningar som följer av denna förordning,

1. förordningen (1965:494) med stadga för jordbrukets högskolor,

2. kungl. brev den 17 december 1965 angående utfärdande av instruktion
för veterinärinrättningen i Skara, m.m.,

3. kungl. brev den 6 juni 1968 med vissa föreskrifter för jordbrukets
högskolor,

4. stadgan (1970:551) för statens skogsmästarskola,

5. beslutet den 18 juni 1975 om inrättande av en nämnd för veterinär
inrättningen i Skara – fältstation för veterinärhögskolan och
lantbrukshögskolan,

6. beslutet den 18 juni 1975 angående förlängning av
försöksverksamheten med nya former för samarbete mellan studerande,
lärare och övrig personal vid jordbrukets högskolor,

7. beslutet den 26 juni 1975 angående företrädare för de anställda och
för de studerande i styrelsen för jordbrukets högskolor och statens
veterinärmedicinska anstalt.

3 § Förekommer i författning eller i annat sammanhang hänvisning till
föreskrift som har ersatts genom föreskrift i förordningen (1977:344)
för Sveriges lantbruksuniversitet skall i stället den nya föreskriften
gälla, om ej annat anges särskilt.

4 § Om ej annat särskilt föreskrives av regeringen skall vad Kungl.
Maj:t eller regeringen i författning eller i särskilt beslut har
föreskrivit om

1. högskola inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde, statens
skogsmästarskola eller veterinärinrättningen i Skara i stället avse
lantbruksuniversitetet,

2. organ vid högskola eller inrättning som avses i 1, i stället avse
det organ som styrelsen för lantbruksuniversitetet bestämmer.

5 § Organ som fullgör interimistiska uppgifter enligt förordningen den
17 februari 1977 med vissa interimistiska bestämmelser för högskolan
inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde får finnas kvar och
utföra uppgifter enligt föreskrifterna i förordningen efter utgången
av juni 1977 intill dess motsvarande organ enligt förordningen
(1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet har hunnit utses, dock
längst till utgången av oktober 1977.

6 § har upphävts genom förordning (1984:691).

7 § har upphävts genom förordning (1984:691).

8 § Den första mandatperioden för ledamot, som ej företräder de
studerande, i sådant organ som anges särskilt i förordningen
(1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet skall avse tiden till
utgången av juni 1980, om ej annat föreskrives särskilt.

9 § Ärende som ej har avgjorts vid utgången av juni 1977 skall
handläggas enligt föreskrifterna i förordningen (1977:344) för
Sveriges lantbruksuniversitet, om ej annat följer av 15 eller 16 §
eller annars föreskrives särskilt. Styrelsen meddelar närmare
föreskrifter om handläggning av sådant ärende.

10 § Den som vid utgången av juni 1977 innehar tjänst eller vikariat
på tjänst vid läroanstalt eller inrättning som den 1 juli 1977 går upp
i lantbruksuniversitetet, skall anses inneha motsvarande tjänst
respektive vikariat på motsvarande tjänst vid lantbruksuniversitetet.

Första stycket gäller under förutsättning att innehavaren av tjänsten
eller vikariatet är förordnad för tid efter den 1 juli 1977, att
motsvarande tjänst finns och att innehavaren ej har uppnått övre
gränsen inom den pensioneringsperiod som gäller för honom.

11 § Vid tillämpning av föreskrifter som avser tidigare innehav av
tjänst skall även medräknas innehav av motsvarande tjänst före
ikraftträdandet av förordningen (1977:344) för Sveriges
lantbruksuniversitet.

12 § har upphävts genom förordning (1986:632).

13 § Den som den 30 juni 1977 är eller har varit förordnad som behörig
innehavare av tjänst som avses i förordningen (1977:344) för Sveriges
lantbruksuniversitet skall även i fortsättningen räknas som behörig
till tjänsten.

14 § I fråga om behörighet till tjänst som forskarassistent gäller
även de äldre föreskrifter som avses i punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (1975:814) om ändring i
förordningen (1965:494) med stadga för jordbrukets högskolor.

15 § Ärende om tillsättning av tjänst vid läroanstalt, vilken den 1
juli 1977 går upp i lantbruksuniversitetet, och som ej har avgjorts
före den 1 juli 1977 handlägges av styrelsen eller det organ som
styrelsen bestämmer.

16 § Sakkunnig i tjänsteförslagsnämnd som har utsetts för ärende som
ej är avgjort före utgången av juni 1977 skall kvarstå som ledamot i
tjänsteförslagsnämnd till dess ärendet har avgjorts.

17 § I fråga om besvär över beslut som har meddelats före utgången av
juni 1977 gäller äldre föreskrifter.

18 § Styrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i
samband med införandet av högskolelagen (1977:218) och förordningen
(1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet för verksamhet som står
under tillsyn av styrelsen.