Förordning (1977:387) om investeringsgaranti

SFS nr
1977:387
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1980:442
Upphävd
1980-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:766

1 § För lån som tas upp för investering inom gruvindustrin eller
tillverkningsindustrin kan intill det högsta sammanlagda belopp som
regeringen bestämmer statlig garanti (investeringsgaranti) lämnas enligt
denna förordning.

2 § Investeringsgaranti får lämnas företag för att finansiera
investering i byggnad, maskin eller annan liknande utrustning som är
ägnad att öka företagets produktionskapacitet eller göra dess
tillverkningsteknik mer effektiv. Garanti får dock lämnas endast om den
sammanlagda kostnaden för investeringen uppgår till minst fem miljoner
kronor.

Lämnas garanti för lån till investering, får garanti lämnas även för lån
som finansierar till investeringen knutet behov av rörelsekapital.
Sådant lån får avse högst ett belopp som motsvarar 20 procent av den
sammanlagda kostnaden för investeringen. Förordning (1977:1125).

3 § Investeringsgaranti får lämnas för lån i bankaktiebolag, sparbank,
föreningsbank, helt eller till största delen bankägt
finansieringsföretag som bedriver leasingverksamhet, Sveriges
Investeringsbank AB eller annan svensk kreditinrättning som statens
industriverk godkänner.

4 § Investeringsgaranti får beviljas endast för lån som med beaktande av
vad som sägs i 5 § är avsett att genom regelbundna avbetalningar
återbetalas inom viss tid, högst tio år från första utbetalningen av
lånet. Om särskilda skäl föreligger, får garanti lämnas för lån med
längre återbetalningstid, dock högst 15 år.

Garanti får beviljas endast om för lånet gäller de villkor ifråga om
ränta som tillämpas för industrigarantilån med rörlig räntefot enligt
förordningen (1978:507) om industrigarantilån. Förordning (1978:978).

5 § Investeringsgaranti får lämnas endast om

1. lånesökanden beviljas anstånd med avbetalning till dess byggnaden
eller utrustningen har tagits i normal drift, dock längst tre år,

2. lånebeloppet utbetalas i delposter med hänsyn till
investeringsprojektets fortskridande.

Anstånd som avses i första stycket räknas från tidpunkten för första
utbetalning. Förordning (1977:1125).

6 § Låneförbindelsen skall innehålla villkor att lånet kan sägas upp
till omedelbar återbetalning, om

1. låntagaren genom oriktig uppgift har föranlett att
investeringsgaranti beviljats,

2. låntagaren försummar att erlägga föreskriven ränta eller avbetalning,

3. låntagaren ej iakttager villkor eller föreskrift som gäller för
garantin, eller

4. företaget överlåtes eller låntagaren utan medgivande av statens
industriverk avhänder sig den rörelse eller någon betydande del av de
anläggningstillgångar för vilka garantin har lämnats.

7 § Investeringsgaranti lämnas ej om utan medgivande beställning har
gjorts innan ansökan om investeringsgaranti har prövats. Fråga om sådant
medgivande prövas av regeringen, om frågan om investeringsgaranti har
överlämnats till regeringen för prövning, och i annat fall av statens
industriverk.

8 § Investeringsgaranti lämnas för investering till vilken statligt stöd
har lämnats i annan ordning endast om synnerliga skäl föranleder detta.

9 § Investeringsgaranti skall avse den del av lånet som överstiger 60
procent av lånebeloppet. Har låntagaren beviljats anstånd med
räntebetalning till dess byggnaden eller utrustningen har tagits i
normal drift, får investeringsgaranti avse även ränta som därigenom
upplupit, dock längst under tre år. Staten åtager sig i förhållande till
långivaren att under garantitiden ansvara såsom för egen skuld för
kapitalbelopp och ränta som nu har sagts. Förordning (1977:1125).

10 § För den del av lånet som omfattas av investeringsgaranti skall vid
sidan av garantin ställas den säkerhet som kan krävas med hänsyn till
den lånesökandes ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk
rörelsefrihet. Säkerhet som ställes för denna del av lånet, skall gälla
även för garantin.

Statens industriverk kan under garantitiden medge ändring av ställd
säkerhet som avses i första stycket.

11 § Som villkor för investeringsgaranti skall gälla att de maskiner och
annan utrustning som ingår i investeringen i allt väsentligt beställes
senast den 31 december 1979, att anläggningsarbetet påbörjas senast
denna dag samt att projektet fullföljes i överensstämmelse med tidplan
som fastställes av statens industriverk. Förordning (1978:978).

12 § Vid avbetalning på lån för vilket investeringsgaranti har lämnats
begränsas garantin till den del av återstående lånebelopp som överstiger
60 procent av detta belopp. Betalas ränta för vilken garanti har lämnats
enligt 9 § begränsas garantin i denna del till att avse återstående
ränteskuld. Förordning (1977:1125).

13 § Investeringsgaranti lämnas under förutsättning att långivaren
förvaltar utlämnat lån under bankmässiga former och därvid beaktar
statens intresse såsom garantigivare.

Statens garantiåtagande förutsätter att långivaren inhämtar anvisningar
hos statens industriverk, när fråga av betydelse för statens
betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer.

Till täckning av statens kostnader för administration och för förluster
på grund av infrianden av garantiåtaganden skall långivaren i efterskott
till statsverket betala en avgift om 1 procent av utestående belopp.
Förordning (1978:978).

14 § Som villkor för investeringsgaranti skall gälla att långivaren utan
dröjsmål underrättar statens industriverk om förhållande som enligt 6 §
kan utgöra anledning till uppsägning av lånet.

Lämnas underrättelse som avses i första stycket, skall industriverket
pröva om lånet bör sägas upp till betalning. Finner verket att så bör
ske, skall verket hos långivaren begära att lånet sägs upp utan
dröjsmål.

15 § Underlåter långivaren att efterkomma begäran som avses i 14 § andra
stycket, eller att, sedan uppsägning har skett, vidtaga av
industriverket begärda åtgärder för lånets indrivning, upphör
investeringsgarantin att gälla tre månader från den dag, då lånet eller
del därav skulle ha återbetalats, dock tidigast sex månader efter det
långivaren erhöll anmaningen.

16 § Beslut om investeringsgaranti får ändras eller upphävas om
långivaren ej iakttager villkor som anges i 13 eller 14 §.

17 § Statens industriverk får medge att lån för vilket
investeringsgaranti har lämnats får övertagas av annan kreditinrättning
som avses i 3 § än den som har beviljat lånet. Medges övertagande gäller
investeringsgarantin i förhållande till den nye långivaren från den
tidpunkt då ansökan om övertagandet har gjorts hos statens industriverk.
Sådan ansökan skall, om övertagande sker innan anläggningen eller
utrustningen tagits i normal drift, innehålla förklaring från den
kreditinrättning som övertager lånet, att inrättningen är beredd att
övertaga lånet på de villkor som skall gälla enligt 4, 5, 13 och 14 §§.
Förordning (1977:1125).

18 § Ansökan om investeringsgaranti, som inte direkt tas upp av
regeringen, skall ges in till statens industriverk.

Ansökan skall innehålla uppgift om det antal arbetstagare som berörs av
de åtgärder för vilka lånet är avsett. I ansökan skall anges om statligt
stöd i annan form har sökts eller beviljats för projektet.

Till ansökan skall, om ej statens industriverk medger annat, fogas

1. utförlig kostnadssammanställning för den planerade investeringen,

2. lönsamhetskalkyl för projektet,

3. tidsplan för projektet,

4. sammanställning av de säkerheter som erbjuds för garantin,

5. avskrift av företagets bokslut för de två senaste verksamhetsåren,

6. resultat- och likviditetsbudget för företaget,

7. förklaring från den kreditinrättning som lämnar lånet, att
kreditinrättningen, om garanti beviljas, är beredd att utbetala lånet
enligt villkoren i 4, 5, 13 och 14 §§. Förordning (1978:978).

19 § Den som ansöker om investeringsgaranti skall utfästa sig att, om
statens industriverk begär det, tillhandahålla upplysningar samt
handelsböcker och andra affärshandlingar beträffande rörelsen.

20 § Ärende om investeringsgaranti, som inte tas upp direkt av
regeringen, prövas av statens industriverk.

Industriverket skall dock med eget yttrande hänskjuta ärende till
regeringens prövning, om

1. kostnaden för investeringen överstiger 50 miljoner kronor, eller

2. investeringen har särskild betydelse från regionalpolitisk synpunkt.

Det ankommer på statens industriverk att teckna garanti på statens
vägnar. Förordning (1978:978).

21 § Beslut varigenom investeringsgaranti lämnas skall innehålla uppgift
om

1. investeringsbelopp,

2. kreditinrättning hos vilken lånet får tas upp och lånets ändamål,

3. tid inom vilken investeringen skall vara genomförd,

4. för lånet och garantin ställda säkerheter,

5. plan för hur lånet skall återbetalas,

6. tid inom vilken låneförbindelse skall tecknas samt ordning för lånets
utbetalande.

22 § Statens industriverk utövar tillsyn över att de med
investeringsgarantierna förbundna lånen utnyttjas för avsett ändamål och
har att följa investeringsprojektets utveckling. Som underlag för denna
tillsyn skall låntagaren på sätt som industriverket bestämmer redovisa
projektets fortskridande till dess byggnaden eller utrustningen har
tagits i normal drift. Därefter skall företaget årligen intill dess
lånet har återbetalats lämna redovisning för sin verksamhet.

23 § Fråga som rör långivares anspråk mot statsverket prövas av statens
industriverk. Ärende som avser större belopp eller är av principiell
betydelse skall dock underställas regeringens prövning.

24 § Statens industriverk skall vidtaga de åtgärder som behövs för att
skydda staten mot förlust på grund av garantiåtagande.

25 § Mot beslut av statens industriverk i ärende om investeringsgaranti
får talan ej föras.

26 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens industriverk.

Övergångsbestämmelser

1980:442

Regeringen föreskriver att förordningen (1977:387) om
investeringsgaranti skall upphöra att gälla vid utgången av
juni 1980.

Den upphävda förordningen skall dock i tillämpliga delar gälla
i fråga om garantier som har beviljats med stöd av
förordningen.

I fråga om sådana garantier gäller också 19 och 20 §§ förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (1988:766).