Förordning (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter;

SFS nr
1977:393
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:567
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:235

1 § Statligt stöd kan enligt denna förordning utgå i form av bidrag
för utgivning av svenska kulturtidskrifter och för utgivning av
barntidskrifter på invandrarspråk.

Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll
vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med
ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger
utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas
områden.

Om det finns synnerliga skäl, får stöd även utgå som lagerstöd till
sådana kulturtidskrifter som kan erhålla utgivningsbidrag enligt denna
förordning. Förordning (1982:501).

2 § Bidrag utgår för ett redovisningsår i sänder.

Med redovisningsår avses tiden från och med den 1 juli ett år till och
med den 30 juni nästa år.

3 § Fråga om bidrag prövas av statens kulturråd.

4 § Bidrag kan utgå till ägare av sådan tidskrift

1. som enligt utgivningsplan är avsedd att utges med mer än ett nummer
årligen och med högst ett nummer varje vecka, och

2. för vilken det kan beräknas att intäkterna under redovisningsåret
ej kommer att täcka kostnaderna och för vars utgivande ägaren ej har
eller kan påräkna tillräckligt stöd från annat håll.

5 § För en tidskrift, för vilken bidrag inte tidigare har utgått, kan
bidrag lämnas endast om tidskriften under de två närmast föregående
redovisningsåren har utkommit med sammanlagt minst fyra nummer.
Förordning (1987:235).

6 § har upphävts genom förordning (1986:591).

7 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen av tidskriftens ägare.

Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. utgivningsplan och ekonomisk kalkyl för det redovisningsår som
ansökan avser,

2. tidskriftens utgivning och ekonomi under de tre närmast föregående
redovisningsåren samt

3. de omständigheter i övrigt som statens kulturråd bestämmer.
Förordning (1986:591).

8 § Statens kulturråd skall vid prövningen av frågor om bidrag beakta
att bidragen främst skall främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av
åsikter och behandlade ämnen.

Vid fördelningen av bidrag skall kulturrådet särskilt främja
utgivningen av tidskrifter för barn och ungdom. Förordning
(1986:591).

9 § har upphävts genom förordning (1986:942).

10 § Även om ett beslut om bidrag inte har fattats enligt
reglerna i 18 § förvaltningslagen skall bidrag utgå, om det
föreslås av en ledamot i styrelsen och två andra ledamöter
biträder förslaget. På samma sätt får ett beslut, som har fattats
enligt förvaltningslagen och som innebär att ett bidrag skall
utgå, ändras till att avse ett högre bidrag.

Med stöd av första stycket kan på förslag av varje ledamot i
styrelsen utgå bidrag för varje redovisningsår med högst två
procent av hela det belopp som för redovisningsåret står till
förfogande för bidrag.

Har styrelsen till en nämnd inom rådet överlämnat rätten att
avgöra samtliga ärenden om bidrag tillämpas föreskrifterna i
första och andra styckena i nämnden. Förordning (1986:942).

11 § Statens kulturråd skall kräva att bidrag helt eller delvis
betalas tillbaka, om tidskriftens ägare

1. genom att avsiktligen lämna oriktig uppgift har föranlett att
bidrag har beviljats,

2. i väsentlig mån har avvikit från sådan utgivningsplan som avses i 7
§ 1 eller

3. har använt bidraget för annat ändamål än som har avsetts.

12 § Mot beslut i ärende om bidrag får talan ej föras.

13 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens kulturråd.

Övergångsbestämmelser

1986:591

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § den 1 januari 1987,
och i övrigt den 1 juli 1986.