Förordning (1977:419) om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap

SFS nr
1977:419
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01

Regeringen föreskriver att sådant statsbidrag till landstingskommun
som avses i 16 § första stycket andra punkten lagen (1964:63) om
kommunal beredskap skall utgå med dels ett grundbelopp av 85000
kronor, dels ett tilläggsbelopp av 15 öre för invånare i
landstingskommunen den 1 januari det år som förordnande om
planläggning meddelas.