Förordning (1977:433) med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande

SFS nr
1977:433
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1243
Upphävd
1989-01-01

Inledande föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 15
§, tillämpas på nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § allmänna verksstadgan
ordföranden i nämnden och i övrigt dess byråchef (kanslichef).

Uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att för statens del

granska och godkänna förslag till byggnadsarbeten och anskaffande av
utrustning vid kommunala undervisningssjukhus i de fall där statlig
investeringsersättning kan utgå enligt avtal om läkarutbildning och
forskning samt

handha de uppgifter i övrigt som regeringen bestämmer.

Fråga om investeringsersättning som avses i första stycket skall
underställas regeringen om det gäller byggnadsobjekt av större
omfattning eller anskaffande av utrustning, som är speciellt
kostnadskrävande eller av särskild art.

3 § Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § åligger det nämnden att

1. med beaktande av sjukvårdens krav ta till vara utbildningens och
forskningens intressen med hänsyn till såväl det aktuella läget som den
framtida sannolika utvecklingen,

2. följa planeringen för undervisningssjukhusen samt verka för att
utbyggnaden av dem samordnas och sker på ett väl avvägt sätt,

3. följa program- och projekteringsarbetet samt delge vederbörande
huvudman synpunkter och önskemål i vad avser dimensionering, placering,
utformning och därmed sammanhängande frågor,

4. samordna nämndens granskning med den handläggning av byggnadsärenden
som sker hos nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader,

5. tillse att program- och projekteringsarbetet ej onödigtvis fördyras
genom nämndens prövning och

6. hålla ansvariga statsråd inom social- och utbildningsdepartementen
fortlöpande underrättade om byggnads- och utrustningsfrågor av större
vikt som handlägges av nämnden.

4 § Nämnden skall årligen före den 1 september till socialdepartementet
lämna uppgift om de investeringsersättningar som nämnden beräknar att
staten får betala ut under nästkommande budgetår.

Organisation

5 § Nämnden består av en ordförande och högst fem andra ledamöter.
Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.

6 § Hos nämnden finns en byråchef som är chef för dess kansli.

7 § Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän och annan personal i
mån av behov och tillgång på medel.

8 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Ärendenas handläggning

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande.

När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:882).

10 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna
åt ordföranden eller åt tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
nämnden.

Överlämnande enligt första stycket får ej avse fråga som anges i 15 kap.
1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22 eller
24 § anställningsförordningen (1965:601).

11 § Ärende avgöres efter föredragning av den tjänsteman som nämnden
bestämmer. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden medge
att ärende som handlägges av ordföranden eller tjänsteman enligt 10 §
första stycket avgöres utan föredragning.

12 § har upphävts genom förordning (1986:882).

13 § Är ärende så brådskande att nämnden ej hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan
ordföranden och minst två andra ledamöter. Ärende som avgöres på detta
sätt anmäles vid nästa sammanträde.

14 § Ordföranden eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende.

Tjänstetillsättning m.m.

15 § Ordförande och övriga ledamöter utses för högst sex år.

16 § Tjänst som byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av
ordföranden.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.

17 § Mot nämndens beslut enligt 2 § första stycket får talan ej föras.