Lag (1977:439) om kommunal energiplanering

SFS nr
1977:439
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:602

1 § Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt
verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

2 § Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom
samverkan med annan kommun eller betydande intressent på energiområdet
såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor som har
betydelse för hushållningen med energi eller för energitillförseln.
Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den
tagas till vara i planeringen.

3 § I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I
en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i
planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Planen beslutas av kommunfullmäktige. Lag (1998:836).

4 § Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi
eller den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på
begäran lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen.

Kommun skall på begäran bereda den som är uppgiftsskyldig enligt första
stycket tillfälle att överlägga med kommunen om energifrågor som har
väsentlig betydelse för honom.

Vid tillämpning av första stycket skall iakttas att den som är
uppgiftsskyldig ej betungas onödigt. Lag (1981:601).

5 § Fullgörs ej uppgiftsskyldighet enligt 4 §, får länsstyrelsen vid
vite kalla den uppgiftsskyldige till överläggning med kommunen, om denna
begär det. Lag (1981:601).

6 § Beslut om föreläggande av vite får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:40).

7 § Kommun är skyldig att på begäran av myndighet som regeringen be
stämmer lämna myndigheten uppgifter om fullgörandet av kommunens
skyldighet enligt 1, 2 eller 3 §. Lag (1981:601).

8 § Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 §
miljöbalken skall bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas. Lag (2004:602).

Övergångsbestämmelser

1995:40

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.