Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering

SFS nr
1977:440
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:883

1 § Kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter enligt 7 §
lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall fullgöras då
Statens energimyndighet begär det.

Uppgifterna skall lämnas på det sätt som energimyndigheten
bestämmer efter samråd med berörda myndigheter och
organisationer.

Energimyndigheten får endast efter tillstånd av regeringen i
varje särskilt fall fordra in mer omfattande uppgifter om
kommunernas energiplanering. Förordning (1997:883).

2 § Uppgift som begäres enligt 1 § skall vara av väsentlig betydelse för
statlig central eller regional planering och avse

1. rådande förhållanden av väsentlig betydelse för energiförbrukningen,
energitillförseln eller energihushållningen,

2. kommunens bedömning av utvecklingen på energiområdet,

3. de åtgärder som kommunen avser att vidtaga och som i väsentlig mån
påverkar energiförbrukningen, energitillförseln eller
energihushållningen.

3 § Statens energimyndighet skall underrätta kommunerna om
innehållet i de riktlinjer för energipolitiken som
statsmakterna fastställer samt bistå dem med råd och
upplysningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen
(1977:439) om kommunal energiplanering. Förordning (1997:883).

4 § Statens energimyndighet skall delge berörd länsstyrelse
uppgift som har inhämtats enligt 1 §. Förordning (1997:883).

5 § Mot beslut varigenom kommun har ålagts att lämna uppgifter enligt
7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering föres talan hos
regeringen genom besvär.