Förordning (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan

SFS nr
1977:458
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:507
Upphävd
1988-07-01

Allmänna föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag för 3 § 1 och 2
samt 15 § första och andra styckena, tillämpas på regionstyrelse för
högskoleutbildning (regionstyrelse).

Tider för mottagning och öppethållande bestäms av regionstyrelsen.
Förordning (1985:970).

2 § Vid tillämpning av allmänna verksstadgan (1965:600) förstås med
chefen kanslichefen.

3 § Regionstyrelses verksamhetsområde utgöres av en högskoleregion
enligt 28 § högskolelagen (1977:218).

Högskoleregionerna skall omfatta följande län, nämligen

Stockholms högskoleregion: Stockholms och Gotlands län,

Uppsala högskoleregion: Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands,
Kopparbergs och Gävleborgs län,

Linköpings högskoleregion: Östergötlands och Jönköpings län,

Lund/Malmö högskoleregion: Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristian
stads, Malmöhus och Hallands län,

Göteborgs högskoleregion: Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs, Skaraborgs
och Värmlands län,

Umeå högskoleregion: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län.

Uppgifter

4 § Enligt 30 § högskolelagen (1977:218) skall regionstyrelsen för
högskoleregionen planera och samordna den grundläggande
högskoleutbildningen inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

De uppgifter som avses i första stycket skall regionstyrelsen fullgöra i
kontakt med yrkeslivet och samhället i övrigt samt med myndigheter och
organisationer som anordnar andra slag av utbildning.

5 § Regionstyrelsen skall inom regionen främja ett nära samband mellan
forskning och den grundläggande högskoleutbildningen. Regionstyrelsen
skall handlägga frågor om organ, institutioner eller andra
arbetsenheter, inrättningar och resurser som är gemensamma för två eller
flera högskoleenheter eller för högskoleenhet och kommun eller
landstingskommun som anordnar högskoleutbildning, i regionen.

6 § Det åligger regionstyrelsen särskilt att

1. verka för att den grundläggande högskoleutbildningen i regionen inom
fastställda ramar blir så mångsidig som möjligt,

2. verka för att resurserna för sådan utbildning fördelas så att behov
och önskemål i skilda delar av regionen tillgodoses,

3. verka för att resurserna utnyttjas effektivt,

4. främja verksamheten inom högskolan i regionen genom information,
rådgivning och andra åtgärder,

5. yttra sig över förslag från statliga högskoleenheter i regionen till
anslagsframställningar och andra framställningar till riksdagen,

6. yttra sig över sådant underlag för planering i fråga om grundläggande
högskoleutbildning och antalet studerande i sådan utbildning, som avges
av kommun eller landstingskommun, som anordnar högskoleutbildning, i
regionen,

7. yttra sig över annat förslag från högskoleenhet eller kommun eller
landstingskommun, som anordnar högskoleutbildning, i regionen i fråga om
utveckling eller utbyggnad av grundläggande högskoleutbildning,

8. årligen till universitets- och högskoleämbetet avge förslag till
anslagsframställningar och andra framställningar till riksdagen i fråga
om sådana organ, institutioner eller andra arbetsenheter, inrättningar
och resurser, som avses i 5 § och för vilkas förvaltning regionstyrelsen
svarar samt enligt beslut av regeringen för ändamål för vilka
regionstyrelsen disponerar medel samt i fråga om styrelsens kansli.

Organisation

7 § Om ledamöter i regionstyrelsen finns föreskrifter i 31 §
högskolelagen (1977:218).

Vid tillämpning av 31 § första stycket högskolelagen skall
regionstyrelsen bestå av 14 företrädare för allmänna intressen och två
företrädare för verksamheten inom högskolan i regionen, av vilka minst
en skall vara rektor vid statlig högskoleenhet.

Antalet företrädare för de studerande som enligt 31 § andra stycket
högskolelagen har rätt att ingå i styrelsen skall vara två. Förordning
(1980:1100).

8 § Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen.

9 § För var och en av ledamöterna utom ordföranden utser regeringen en
personlig suppleant.

10 § Regionstyrelsen utser vice ordförande bland ledamöterna.

11 § Hos regionstyrelsen finns en kanslichef.

12 § Hos regionstyrelsen är i övrigt anställda arbetstagare enligt
personalförteckning och annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får regionstyrelsen anlita experter
och sakkunniga.

13 § Regionstyrelsen får inrätta rådgivande eller beredande organ.

Ärendenas handläggning

14 § Regionstyrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Förordning
(1986:954).

15 § Är styrelseärende så brådskande att regionstyrelsen ej hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelande
mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, bland dem ordföranden
eller vice ordföranden. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt,
får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av
kanslichefen.

Beslut, som fattas enligt första stycket, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

16 § Regionstyrelsen får överlämna till avdelning inom styrelsen, till
ordföranden, till suppleant, till kanslichefen eller till annan
arbetstagare vid kansliet att avgöra ärende eller grupp av ärenden som
ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

17 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på kanslichefen
eller på den arbetstagare kanslichefen utser. I arbetsordning eller
genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges av
arbetstagare enligt 16 § avgöres utan föredragning.

Ordföranden får själv övertaga föredragning av ärende.

Kanslichefen har rätt att närvara när ärende föredrages av annan.

18 § Ordföranden i regionstyrelsen, kanslichefen eller, efter beslut av
denne, annan arbetstagare vid kansliet får infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen.

19 § har upphävts genom förordning (1986:954).

20 § Föreskrift i 12 § allmänna verksstadgan (1965:600) om skrivelse
till regeringen eller departementschef gäller även skrivelse till
central förvaltningsmyndighet.

21 § Vid handläggning av ärende i regionstyrelse har följande personer
rätt att närvara och deltaga i överläggningarna, nämligen

1. rektor eller annan företrädare för den högskoleenhet som ärendet
avser,

2. ordföranden i kommunens skolstyrelse eller annan företrädare för
högskoleutbildningen i den kommun som ärendet avser,

3. ordföranden i landstingskommunens utbildningsnämnd eller annan
företrädare för högskoleutbildningen i den landstingskommun som ärendet
avser.

Tjänstetillsättning

22 § Tjänst som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av
ordföranden i regionstyrelsen.

Ordföranden och övriga ledamöter samt suppleanter i regionstyrelsen
förordnas för högst tre år.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antages av styrelsen.

Besvär m.m.

23 § Talan mot beslut av regionstyrelsen föres, om ej annat är särskilt
föreskrivet, hos universitets och högskoleämbetet genom besvär.

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av regionstyrelsen i fråga om kanslichefen.