Förordning (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)

SFS nr
1977:459
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:100
Upphävd
1993-07-01

Allmänna övergångsbestämmelser

1 § Högskoleförordningen (1977:263) träder i kraft den 1 juli 1977.

2 § Genom högskoleförordningen (1977:263) upphäves, med de begränsningar
som följer av denna förordning,

1. förordningen (1960:231) om sjukgymnastinstituten,

2. förordningen (1960:511) om slöjdlärarseminariet,

3. förordningen (1961:433) om seminarierna för huslig utbildning,

4. kungl. brev den 29 april 1964 angående bestämmelser rörande
förskoleseminarierna m.m.,

5. kungl. brev den 4 juni 1964 angående upplåtande av
övningsinstitutioner för den praktiska utbildningen vid
förskoleseminarierna,

6. universitetsförordningen (1964:461),

7. förordningen (1964:538) om socialhögskolorna,

8. kungl. brev den 16 juni 1966 angående avläggande av veterinärexamen
enligt äldre bestämmelser,

9. kungl. brev den 11 november 1966 angående vissa bestämmelser om
statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor,

10. förordningen (1967:236) om journalisthögskolorna,

11. förordningen (1967:273) om gymnastik- och idrottshögskolorna,

12. skrivelsen den 12 maj 1967 om avkortad studiegång för
grundutbildning av sjuksköterskor (sjukskötare),

13. förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna,

14. kungl. brev den 8 mars 1968 angående antagning av ordinarie
studerande vid jordbrukets högskolor,

15. skrivelsen den 6 juni 1968 om avkortad studiegång för skötare inom
psykiatrisk vård för grundutbildning till sjuksköterska (sjukskötare),

16. kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna,

17. kungörelsen (1969:328) om utbildning vid den farmaceutiska
fakulteten,

18. kungörelsen (1969:329) om utbildning vid juridisk fakultet,

19. kungörelsen (1969:330) om utbildning vid medicinsk fakultet,

20. kungörelsen (1969:331) om utbildning vid odontologisk fakultet,

21. kungörelsen (1969:332) om utbildning vid teknisk fakultet,

22. kungörelsen (1969:518) om utbildning vid skogshögskolan,

23. kungörelsen (1969:519) om utbildning vid lantbrukshögskolan,

24. kungörelsen (1969:520) om utbildning vid veterinärhögskolan,

25. kungl. brev den 30 april 1971 med vissa bestämmelser angående
sjuksköterskeskolor m.m.,

26. förordningen (1972:308) om bibliotekshögskolan,

27. skrivelsen den 17 november 1972 med bestämmelser om särskild
utbildning för civilingenjörsexamen för vissa studerande,

28. skrivelsen den 2 februari 1973 med provisoriska bestämmelser rörande
val av rektor m.m. vid universiteten och vissa högskolor,

29. skrivelsen den 5 juni 1973 om anordnande av sjuksköterskeutbildning
i anslutning till gymnasieskolans vårdlinje,

30. kungörelsen (1973:411) om utbildning vid teologisk fakultet,

31. bestämmelserna den 13 april 1973 och den 24 april 1975 angående
försöksverksamhet med kombinerad gymnasieskoleutbildning och utbildning
vid filosofisk fakultet,

32. skrivelsen den 6 mars 1975 angående betygsättning vid vissa
utbildningar inom vårdområdet,

33. förordningen (1976:231) med provisoriska föreskrifter om tillträde
till grundläggande högskoleutbildning,

34. förordningen (1976:275) om nordisk tentamensgiltighet,

35. förordningen den 13 maj 1976 om fritidspedagogutbildning vid
lärarhögskola och förskoleseminarium,

36. bestämmelserna den 3 juni 1976 om logopedutbildning,

37. förordningen den 10 juni 1976 om utbildning av lärare i teckning vid
lärarhögskolan i Umeå,

38. förordningen den 25 november 1976 med provisoriska föreskrifter om
allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom grundläggande
högskoleutbildning,

39. förordningen den 2 december 1976 om provisoriska utbildningsplaner
för vissa allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom sektorn
för utbildning för vårdyrken och

40. förordningen den 13 januari 1977 med provisoriska föreskrifter om
betyg såvitt avser allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom
grundläggande högskoleutbildning.

3 § Förekommer i författning eller i annat sammanhang hänvisning till
föreskrift som har ersatts genom föreskrift i högskoleförordningen
(1977:263), skall i stället den nya föreskriften gälla, om ej annat
anges särskilt.

4 § Om ej annat särskilt föreskrives av regeringen eller av
universitets- och högskoleämbetet, skall vad Kungl. Maj:t eller
regeringen i författning eller i särskilt beslut har föreskrivit om

1. sådan statlig läroanstalt inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet, i
stället avse högskoleenheten,

2. organ vid sådan statlig läroanstalt inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet, i
stället avse högskolestyrelsen eller det organ som högskolestyrelsen
bestämmer.

Om ej annat särskilt föreskrives av regeringen skall vad Kungl. Maj:t
eller regeringen i författning eller i särskilt beslut har föreskrivit
om högskola inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde eller statens
skogsmästarskola i stället avse Sveriges lantbruksuniversitet.

5 § Utbildning, som har påbörjats vid sådan statlig läroanstalt som går
upp i högskoleenhet den 1 juli 1977, skall avslutas vid den
högskoleenhet i vilken läroanstalten går upp. För utbildningen gäller de
föreskrifter som anges i dessa övergångsbestämmelser eller eljest
meddelas särskilt.

Utbildning, som har påbörjats vid gymnasieskolan, skall avslutas vid den
läroanstalt där utbildningen ägde rum före den 1 juli 1977. För
utbildningen gäller äldre föreskrifter, om ej annat anges i dessa
övergångsbestämmelser eller i övrigt särskilt föreskrives.

Utbildning, som har påbörjats vid sjuksköterskeskola, skall avslutas vid
den läroanstalt, där utbildningen ägde rum före den 1 juli 1977. För
utbildningen gäller äldre föreskrifter om ej annat anges i dessa
övergångsbestämmelser eller i övrigt särskilt föreskrives.

Övergångsbestämmelser till 3, 4, 6 och 7 kap.

6 § Rätt att deltaga i sådan äldre utbildning som avses i 5 § har
studerande som har påbörjat utbildningen före utgången av mars 1977.
Dessutom kräves att den studerande har deltagit i utbildningen under
tiden den 1 juli 1974-den 30 juni 1977 i den omfattning som styrelsen
för utbildningen eller det organ som styrelsen utser bedömer som
tillräcklig.

7 § Undervisning för den som deltager i äldre utbildning skall anordnas
enligt äldre föreskrifter i den utsträckning, som behövs för att
utbildningen skall kunna slutföras senast inom den tid som följer av
bestämmelser om anordnande av examination i 8 och 10-13 §§ eller om
deltagande i kompletterande utbildning i 9 §. Om skyldighet för den som
deltager i äldre utbildning att deltaga i undervisning enligt
högskoleförordningen (1977:263) eller föreskrifter, som avses i den,
finns föreskrifter i 15 §.

8 § Examination och efterprövning enligt äldre föreskrifter skall, om ej
annat följer av 15 §, anordnas, såvitt avser

1. förordningen (1960:231) om sjukgymnastinstituten, till utgången av år
1979,

2. förordningen (1960:511) om slöjdlärarseminariet, till utgången av år
1978 eller, såvitt avser efterprövning enligt förordningen, till
utgången av år 1982,

3. förordningen (1961:433) om seminarierna för huslig utbildning, till
utgången av år 1980 eller, såvitt avser efterprövning enligt
förordningen, till utgången av år 1982,

4. kungl. brev den 29 april 1964 angående bestämmelser rörande
förskoleseminarierna m.m., till utgången av år 1982,

5. förordningen (1964:538) om socialhögskolorna, till utgången av år
1982 eller, såvitt avser efterprövning enligt förordningen, till
utgången av år 1984,

6. kungl. brev den 11 november 1966 angående vissa bestämmelser om
statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, till utgången
av år 1982,

7. förordningen (1967:236) om journalisthögskolorna, till utgången av år
1979,

8. förordningen (1967:273) om gymnastik- och idrottshögskolorna, till
utgången av år 1979 eller, såvitt avser efterprövning enligt
förordningen, till utgången av år 1982,

9. förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna, till utgången av år
1982,

10. kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna,
till utgången av år 1983,

11. kungörelsen (1969:328) om utbildning vid den farmaceutiska
fakulteten, såvitt avser receptarieexamen, till utgången av år 1979,
såvitt avser farmacie kandidatexamen, till utgången av år 1980, såvitt
avser apotekarexamen eller farmacie magisterexamen, till utgången av år
1981 eller,såvitt avser efterprövning enligt kungörelsen, till utgången
av år 1982,

12. kungörelsen (1969:329) om utbildning vid juridisk fakultet, till
utgången av år 1982 eller, såvitt avser efterprövning enligt
kungörelsen, till utgången av år 1983,

13. kungörelsen (1969:330) om utbildning vid medicinsk fakultet, såvitt
avser medicine kandidatexamen, till utgången av år 1979, såvitt avser
efterprövning för denna examen, till utgången av år 1980 eller, såvitt
avser läkarexamen, till utgången av år 1983,

14. kungörelsen (1969:331) om utbildning vid odontologisk fakultet,
såvitt avser odontologie kandidatexamen, till utgången av år 1978 eller,
såvitt avser tandläkarexamen, till utgången av år 1983,

15. kungörelsen (1969:332) om utbildning vid teknisk fakultet, till
utgången av år 1982 eller, såvitt avser efterprövning enligt
kungörelsen, till utgången av år 1983,

16. kungörelsen (1969:518) om utbildning vid skogshögskolan, till
utgången av år 1983 eller, såvitt avser efterprövning enligt
kungörelsen, till utgången av år 1984,

17. kungörelsen (1969:519) om utbildning vid lantbrukshögskolan, såvitt
avser examination vid institutionen för lantmästar och
trädgårdsteknikerutbildning, till utgången av år 1979, såvitt avser
övrig utbildning, till utgången av år 1983 eller, såvitt avser
efterprövning för övrig utbildning, till utgången av år 1984,

18. kungörelsen (1969:520) om utbildning vid veterinärhögskolan, såvitt
avser examination för veterinärmedicine kandidatexamen, till utgången av
år 1979, såvitt avser efterprövning för denna examen, till utgången av
år 1980, såvitt avser veterinärexamen, till utgången av år 1983 eller,
såvitt avser efterprövning för denna examen, till utgången av år 1984,

19. stadgan (1970:551) för statens skogsmästarskola, till utgången av år
1980,

20. kungl. brev den 30 april 1971 med vissa bestämmelser angående
sjuksköterskeskolor m.m., till utgången av år 1980,

21. förordningen (1972:308) om bibliotekshögskolan, till utgången av år
1981,

22. kungörelsen (1973:411) om utbildning vid teologisk fakultet, till
utgången av år 1984,

23. bestämmelserna den 13 april 1973 och den 24 april 1975 angående
försöksverksamhet med kombinerad gymnasieskoleutbildning och utbildning
vid filosofisk fakultet, i vad bestämmelserna avser utbildning vid
filosofisk fakultet, till utgången av år 1979,

24. förordningen den 13 maj 1976 om fritidspedagogutbildning vid
lärarhögskola och förskoleseminarium, till utgången av år 1982,

25. bestämmelserna den 3 juni 1976 om logopedutbildning, till utgången
av år 1981 och

26. förordningen den 10 juni 1976 om utbildning av lärare i teckning vid
lärarhögskolan i Umeå, till utgången av år 1982.

9 § Studerande som avses i 6 § får till utgången av år 1983 deltaga i
kompletterande utbildning om sammanlagt 60 poäng enligt föreskrifterna i
kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna.

Studerande som avses i 6 § får till utgången av år 1984 deltaga i
kompletterande utbildning om sammanlagt högst 60 poäng enligt
föreskrifterna i kungörelsen (1973:411) om utbildning vid teologisk
fakultet.

10 § Examination, särskild prövning och fyllnadsprövning enligt äldre
föreskrifter skall, om ej annat följer av 15 §, anordnas,

1. till utgången av år 1979 i vad avser gymnasieskoleutbildning enligt
bestämmelserna den 13 april 1973 och den 24 april 1975 angående
försöksverksamhet med kombinerad gymnasieskoleutbildning och utbildning
vid filosofisk fakultet,

2. till utgången av år 1980 i vad avser annan gymnasieskoleutbildning.

11 § Examination enligt kungl. brev den 6 juni 1969 angående stadga för
statens scenskolor skall, om ej annat följer av 15 §, anordnas till
utgången av år 1981 såvitt avser sådan utbildning i Göteborg och Malmö.

12 § Examination och efterprövning enligt skrivelsen den 27 maj 1971
angående provisorisk stadga för musikhögskolorna skall, såvitt avser
sådan utbildning i Göteborg och Malmö, och om ej annat följer av 15 §,
anordnas,

1. såvitt avser kyrkomusikerexamen eller examen som musiklärare för rätt
att antaga titeln musikdirektör, examen som pianostämmare eller som
musikpedagog, examen inom ramen för regionmusikskola eller för
utbildning till instrumentalist, sångare, tonsättare eller dirigent,
till utgången av år 1982,

2. såvitt avser påbyggnadskurs på kyrkomusikerlinje, till utgången av år
1983,

3. såvitt avser efterprövning enligt skrivelsen, till utgången av år
1984.

13 § Rätt att genomgå avslutande praktisk-pedagogisk utbildning på
ämneslärarlinjen enligt föreskrifterna i förordningen (1968:318) om
lärarhögskolorna har studerande vid filosofisk fakultet, som före
utgången av mars 1977 har påbörjat studiekurs enligt kungörelsen
(1969:50) om utbildning vid de filosofiska fakulteterna, som avser
främst utbildning av lärare för skolväsendet.

Universitets- och högskoleämbetet får med tillämpning av 48 § första
stycket förordningen om lärarhögskolorna till avslutande
praktisk-pedagogisk utbildning till ämneslärare om 40 poäng anta en
sökande även om denne inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt första
stycket första punkten i paragrafen. En sådan sökande måste dock för att
kunna antas dels uppfylla vad som gäller för att en
behörighetsförklaring skulle kunna meddelas enligt 15 kap. 21 § eller 16
kap. 32 § skolförordningen (1971:235), dels ha utbildning i en
treämneskombination som avses i 15 kap. 4 § eller en tvåämnes
kombination som avses i 16 kap. 5 och 8-15 §§ skolförordningen.

För studerande som avses i första stycket skall, om ej annat följer av
15 §, examination enligt föreskrifterna i förordningen om
lärarhögskolorna anordnas till utgången av år 1986. Förordning
(1982:593).

14 § Om särskilda skäl föreligger, får styrelsen för utbildning eller
organ som styrelsen utser bestämma

1. senare tidpunkt än som följer av 7-13 §§ för undervisning,
examination, särskild prövning och fyllnadsprövning,

2. högre poängtal för kompletterande utbildning än som anges i 9 §.

15 § Studerande som deltager i undervisning eller examination enligt
äldre föreskrifter skall i stället deltaga i motsvarande undervisning
eller examination enligt högskoleförordningen (1977:263) eller enligt
föreskrifter som avses i den, om styrelsen för utbildningen eller organ
som styrelsen utser bestämmer det. Om betyg gäller föreskrifterna i 18
§.

Styrelsen för utbildningen eller organ som styrelsen utser får för visst
fall medge undantag från vad som föreskrives om fordringarna för examen
enligt äldre föreskrifter.

16 § Utbildningsplan eller kursplan enligt högskoleförordningen
(1977:263) skall helt eller delvis gälla för utbildning som anordnas
enligt äldre föreskrifter, om styrelsen för utbildningen eller organ som
styrelsen utser bestämmer det. Om betyg gäller föreskrifterna i 18 §.

17 § Myndighet som fastställer utbildningsplan eller kursplan enligt
högskoleförordningen (1977:263) får föreskriva att studieplan eller
motsvarande plan enligt äldre föreskrifter helt eller delvis skall gälla
för utbildning enligt högskoleförordningen.

18 § Betyg skall bestämmas enligt äldre föreskrifter för studerande som
deltar i sådan äldre utbildning som avses i 5 §, om ej annat särskilt
föreskrives av regeringen eller

1. för utbildning, som anordnas av högskoleenhet som står under tillsyn
av universitets- och högskoleämbetet, av ämbetet,

2. för utbildning, som anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet, av
styrelsen för universitetet,

3. för utbildning, som anordnas av läroanstalt som står under tillsyn av
skolöverstyrelsen, av skolöverstyrelsen och universitets- och
högskoleämbetet i samråd.

19 § Föreskrifterna i 7 kap. 6 § högskoleförordningen (1977:263) skall
alltid gälla i stället för motsvarande äldre föreskrifter.

20 § Om styrelsen för utbildningen eller organ som styrelsen utser
medger det får studerande som har påbörjat utbildning enligt äldre
föreskrifter gå över från denna äldre utbildning till motsvarande eller
annan utbildning enligt högskoleförordningen (1977:263).

21 § Övergångsbestämmelser till författning eller annan föreskrift som
avses i 8 och 10-12 §§ och som avser rätt för studerande att efter
utgången av juni 1977 slutföra utbildning enligt äldre föreskrifter äger
fortfarande giltighet.

Övergångsbestämmelser till 5 kap.

22 § Vad som föreskrives om anmälan med stöd av 5 kap. 51 §
högskoleförordningen (1977:263) skall gälla även för den som studerar
enligt föreskrifterna i kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de
filosofiska fakulteterna. För annan som bedriver studier vid
högskoleenhet enligt äldre föreskrifter gäller i fråga om anmälan vad
högskolestyrelsen bestämmer.

23 § Den, som har antagits till viss utbildning enligt äldre
föreskrifter men som på grund av militärtjänst, sjukdom eller annat
särskilt skäl ej har påbörjat denna utbildning, har rätt att utan ny
antagning påbörja motsvarande utbildning enligt högskoleförordningen
(1977:263). Sådan studerande skall dock iaktta vad som kan ha
föreskrivits om anmälan för den som vill deltaga i grundläggande
högskoleutbildning. Den studerande har rätt att påbörja studierna så
snart det kan ske med hänsyn till tillgängliga resurser och övriga
förhållanden.

24 § Vid antagning till utbildning som börjar under andra halvåret 1977
tillämpas förordningen (1976:231) med provisoriska föreskrifter om
tillträde till grundläggande högskoleutbildning i stället för 5 kap.
högskoleförordningen (1977:263).

Föreskrifterna i 5 kap. 53-55 §§ högskoleförordningen samt bilagorna 5-9
till högskoleförordningen skall dock gälla redan vid antagning som avses
i första stycket i stället för motsvarande föreskrifter och bilagor i
förordningen med provisoriska föreskrifter om tillträde till
grundläggande högskoleutbildning.

25 § Vid antagning till grundläggande högskoleutbildning som påbörjas
senast under första halvåret 1980 tillämpas 16-19 §§ kungörelsen
(1967:450) med provisoriska bestämmelser om tillträde till högre
utbildning i stället för 5 kap. 32 § första-tredje styckena
högskoleförordningen (1977:263) när företrädet mellan sökandena inom
grupp I enligt 5 kap. skall bestämmas. När 16-19 §§ i nyss angivna
kungörelse tillämpas på sökande med betyg som har satts enligt en annan
betygsskala än skalan 1-5, omräknas hans betyg enligt de föreskrifter
som avses i 5 kap. 32 § fjärde stycket högskoleförordningen.

26 § Utan hinder av föreskrifterna i högskoleförordningen (1977:263)
eller särskilt meddelade föreskrifter om antagning av ordinarie
studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet får även efter
högskoleförordningens ikraftträdande fram till och med utgången av år
1980 antagas specialstuderande enligt föreskrifter som gäller vid
förordningens ikraftträdande. Beslut om antagning av sådana studerande
och de närmare villkoren härför meddelas av styrelsen för Sveriges
lantbruksuniversitet.

Övergångsbestämmelser till 8 kap.

27 § Föreskrifterna om forskarutbildning i 8 kap. högskoleförordningen
(1977:263) gäller även för studerande som har påbörjat sin
forskarutbildning före den 1 juli 1977. Om sådan studerande disputerar
före den 1 juli 1978, är han dock ej skyldig att till
doktorsavhandlingen foga sådant kortfattat referat, som avses i 8 kap.
30 § tredje stycket högskoleförordningen.

Kravet på genomgången allmän utbildningslinje inom grundläggande
högskoleutbildning om minst 120 poäng skall anses vara uppfyllt även av
den som har genomgått motsvarande utbildning enligt äldre föreskrifter.

28 § Övergångsbestämmelser till författning eller annan föreskrift som
upphäves genom denna förordning och som avser rätt för studerande att
efter utgången av juni 1977 slutföra forskarutbildning enligt äldre
föreskrifter äger fortfarande giltighet.

Övergångsbestämmelser till 9-21 kap.

29 § Organ som fullgör interimistiska uppgifter enligt förordningen den
10 februari 1977 om interimistiska organ m.m. för högskolan får finnas
kvar och utföra uppgifter enligt föreskrifterna i nämnda förordning
efter utgången av juni 1977 intill dess motsvarande organ enligt
högskoleförordningen (1977:263) har hunnit utses, dock längst till
utgången av oktober 1977.

30 § Om elektorsförsamling enligt lagen (1977:220) om elektorsförsamling
vid högskoleenhet ej har hunnit väljas, då företrädare för de studerande
skall utses i visst organ, får sådana företrädare utses av
studerandesammanslutningar vid enheten. Företrädare för de studerande i
visst organ får därvid utses till utgången av juni 1978 eller för
kortare tid. Avgörande härvid skall vara vad som är lämpligt med hänsyn
till hur mandatperioden för de av elektorsförsamlingen valda
företrädarna för de studerande bör förläggas i tiden.

Beslut om att företrädare för de studerande i visst organ skall få utses
av studerandesammanslutningar fattas av högskolestyrelsen efter samråd
med studerandesammanslutningar vid högskoleenheten. I beslutet skall
högskolestyrelsen ange för vilken tid företrädarna skall utses.

31 § Närmare föreskrifter om utseende av företrädare för de studerande i
fall som avses i 30 § meddelas av universitets- och högskoleämbetet
eller, efter bemyndigande av ämbetet, av högskolestyrelsen.

32 § Den första mandatperioden för ledamot, som ej företräder de
studerande, i sådant organ som särskilt anges i högskoleförordningen
(1977:263) skall avse tiden till utgången av juni 1980, om ej annat har
föreskrivits särskilt.

33 § Dekanus eller prodekanus, vars tjänstgöringstid avser tid även
efter den 1 juli 1977, har rätt att tjänstgöra under den tid för vilken
han har utsetts.

34 § Ärende som ej har avgjorts vid utgången av juni 1977 skall
handläggas enligt föreskrifterna i högskoleförordningen (1977:263), om
ej annat följer av 42 och 43 §§ eller i övrigt är särskilt föreskrivet.
Vid behov skall högskolestyrelsen meddela närmare föreskrifter om
handläggning av sådant ärende.

35 § Den som vid utgången av juni 1977 innehar tjänst eller vikariat på
tjänst vid läroanstalt, som den 1 juli 1977 går upp i högskoleenhet,
skall anses inneha motsvarande tjänst respektive vikariat på motsvarande
tjänst vid högskoleenheten. Om tjänsten ej har någon motsvarighet, skall
innehavaren om möjligt erhålla andra likvärdiga arbetsuppgifter inom
högskoleverksamheten.

Första stycket gäller under förutsättning att innehavaren av tjänsten
eller vikariatet är förordnad för tid efter den 1 juli 1977 och att
innehavaren ej har uppnått övre gränsen inom den pensionsperiod som
gäller för honom.

36 § har upphävts genom förordning (1986:462).

37 § Vad som i högskoleförordningen (1977:263) föreskrives om tjänst som
universitetslektor skall även tillämpas på motsvarande sätt på tjänster
som hänför sig till någon av följande tjänstekategorier och för vilka
doktorsexamen, filosofie licentiatexamen eller motsvarande kompetens
gällde som behörighetskrav, nämligen

1. lektor vid lärarhögskola enligt 111 a-113 §§ förordningen (1968:318)
om lärarhögskolorna,

2. lektor vid förskoleseminarium enligt 22 § i kungl. brev den 29 april
1964 angående bestämmelser rörande förskoleseminarierna m.m.,

3. lektor vid gymnastik- och idrottshögskola enligt 46 § förordningen
(1967:273) om gymnastik- och idrottshögskolorna,

4. lektor vid seminarium för huslig utbildning enligt 89 § förordningen
(1961:433) om seminarierna för huslig utbildning.

Vid tillsättning av tjänst som avses i första stycket skall äldre
behörighetsföreskrifter tillämpas, om tillsättningsförfarandet har
inletts före den 1 juli 1977. Förordning (1977:806).

38 § Vid tillämpning av föreskrifter som avser tidigare innehav av
tjänst skall även medräknas innehav av motsvarande tjänst före
ikraftträdandet av högskoleförordningen (1977:263).

39 § har upphävts genom förordning (1986:462).

40 § Den som den 30 juni 1977 är eller har varit förordnad som behörig
innehavare av tjänst som avses i högskoleförordningen (1977:263) skall
även i fortsättningen räknas som behörig till tjänsten.

41 § I fråga om behörighet till tjänst som forskarassistent gäller även
de äldre föreskrifter som avses i punkt 4 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1975:336) om ändring i universitetsförordningen
(1964:461).

42 § Ärende om tillsättning av tjänst vid läroanstalt, som den 1 juli
1977 går upp i högskoleenhet, och som ej har avgjorts före den 1 juli
1977 handlägges vid enheten av högskolestyrelsen eller det organ som
styrelsen bestämmer.

43 § Har ärende om tillsättning av tjänst anhängiggjorts i
tjänsteförslagsnämnd, som har tillsatts enligt äldre föreskrifter, skall
ärendet avgöras av denna nämnd. Detta gäller dock endast om nämnden har
påbörjat handläggningen av ärendet före den 1 juli 1977.

Övergångsbestämmelse till 22-24 kap.

44 § Linjenämnd skall övertaga handläggning av ärende som har väckts
före den 1 juli 1977 och som hör till nämndens verksamhetsområde.
Styrelsen för utbildningen kan dock förordna att sådant ärende skall
handläggas enligt äldre föreskrifter.

Övergångsbestämmelse till 25 kap.

45 § I fråga om besvär över beslut som har meddelats före utgången av
juni 1977 gäller äldre föreskrifter.

Slutbestämmelse

46 § De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av
högskolelagen (1977:218) och högskoleförordningen (1977:263) meddelas av

1. universitets- och högskoleämbetet för verksamhet som står under
tillsyn av ämbetet,

2. styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet för verksamhet som står
under tillsyn av styrelsen och

3. skolöverstyrelsen och universitets- och högskoleämbetet i samråd för
verksamhet som står under tillsyn av skolöverstyrelsen.