Förordning (1977:461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

SFS nr
1977:461
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1065
Upphävd
1991-07-01

1 § För kontakttolkutbildning gäller de övergripande mål som fastställs
av tolk- och översättarinstitutet vid universitetet i Stockholm.

För kontakttolkutbildningen utgår statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (1986:278).

2 § Statsbidrag utgår till utbildning av kontakttolkar inom
huvudområdena socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsmarknadstolkning,
arbetsplatstolkning och rättstolkning.

3 § Kontakttolkutbildning kan anordnas enligt förordningen (1981:518) om
statsbidrag till studiecirklar m.m. eller enligt föreskrifterna om
utbildning vid folkhögskolorna. Förordning (1981:523).

4 § För kontakttolkutbildningen utgår ett särskilt statsbidrag med 65
kronor per studietimme för undervisning i studiecirklar utöver
schablonbidrag som utgår för studiecirklar enligt 20 § förordningen
(1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. Förordning
(1990:231).

5 § För kontakttolkutbildningen utgår ett särskilt statsbidrag för
undervisning i folkhögskolekurs. Bidraget lämnas på motsvarande sätt som
förhöjt bidrag till musikutbildning enligt 86 § folkhögskoleförordningen
(1977:551). Förordning (1987:737).

6 § Utbildningen av tolkar för arbetsplatstolkning bör bestämmas så att
det sammanlagda antalet studietimmar för denna undervisning varje läsår
utgör högst 40 procent av det sammanlagda antalet studietimmar för
kontakttolkutbildning. Förordning (1982:294).

7 § Kontakttolkutbildningen skall stå under skolöverstyrelsens tillsyn.

Skolöverstyrelsen skall utfärda de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.