Förordning (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.

SFS nr
1977:476
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:248
Upphävd
2005-12-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:782

Kupongskatt för person med hemvist i Polen

1 § Utgår enligt förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Polen kupongskatt efter lägre skattesats än enligt
kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning
på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt den nämnda
förordningen.

Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning
av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till
nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som
förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen
(1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 §
kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter
enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av polsk myndighet eller bank
i Polen att den utdelningsberättigade har hemvist i Polen.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen (1977:475) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Polen, restitueras det för
högt uttagna beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Polen

7 § Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 i avtalet
göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages
till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol som har att upptaga
besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången
av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för
lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Övergångsbestämmelser

2005:248

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas beträffande skatter på inkomst, på inkomst som
förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år
då lagen träder i kraft eller senare.

2. Genom lagen upphävs

– förordningen (1977:475) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Polen, och

– förordningen (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist
i Polen m.m.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas
beträffande skatt på inkomst som förvärvas, respektive
beträffande skatt på förmögenhet som innehas, före utgången av
det år då lagen träder i kraft.