Körkortslag (1977:477)

SFS nr
1977:477
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:488
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1552

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon,
terrängmotorfordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon eller
motorredskap klass I anges på följande sätt i körkort.
__________________________________________________________________________
Beteckning Behörighet
__________________________________________________________________________
A motorcykel
A1 lätt motorcykel
B personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt
lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon
samt terrängvagn och motorredskap klass I
C tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och
ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon
D buss och ett till buss kopplat lätt släpfordon
E släpfordon, oavsett antal och vikt
__________________________________________________________________________

Behörigheten A ger rätt att föra motorcykel med en högre effekt än
25 kilowatt eller ett förhållande mellan effekt och vikt som
överstiger 0,16 kilowatt/kilogram endast om körkortshavaren har

1. innehaft körkort med behörigheten A under minst två år, eller

2. fyllt 21 år och godkänts i körprov för sådan motorcykel.

Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra
personbil, lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med
beteckningen TAXI. Lag (1996:320).

Förarbehörighet

2 § Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel får
föras endast av den som har körkort för fordonet. Har släpfordon
kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för
detta.

Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss föras

a)utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde
eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som
har körkort med behörigheten B,

b) med last eller passagerare i fall som avses under a), om färden
äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd
beträffande fordonet samt föraren av detta har körkort med
behörigheten B och har fyllt 19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i
tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde,
verkstadsområde eller liknande utan last eller passagerare föra
fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom
att föra, om medgivande därtill har lämnats. Sådant medgivande får
avse en tid av högst tre år. Lag (1996:320).

2 a § Terrängskoter får föras endast av den som har körkort eller
traktorkort. Lag (1996:1552).

3 § Moped får föras endast av den som har fyllt 15 år.

Utan hinder av 2 § får utomlands bosatt person som har fyllt 15 år
och som tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt
motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant fordon
i hans hemland. Detta gäller dock endast om motorn har en slagvolym
som ej överstiger 50 kubikcentimeter och om den som har infört
fordonet får föra detta i hemlandet utan körkort eller därmed
jämförlig handling. Lag (1996:1552).

4 § Traktor som är försedd med gummihjul eller motorredskap klass II får
föras på väg endast av den som har körkort eller traktorkort.

Utan hinder av första stycket får traktor eller motorredskap klass II
föras tillfälligt utan körkort eller traktorkort kortare sträcka på väg
vid färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller
för liknande ändamål. Lag (1992:1729).

5 § Personbil, lätt lastbil eller terrängvagn får föras i yrkesmässig
trafik för personbefordran endast av den som har körkort med
taxibehörighet eller körkort med behörigheten D.

Traktortåg, tung terrängvagn eller motorredskap med tillkopplat
släpfordon får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort
med behörigheten C, D eller E eller körkort med taxibehörighet. Lag
(1992:1728).

6 § Bestämmelserna i 2-5 §§ gäller ej vid övningskörning eller förarprov
eller vid färd med fordon inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde
eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område och ej
heller färd med fordon, som är avsett att föras av gående, eller
släpfordon, som kopplas till sådant fordon. Lag (1977:477).

6 a § Den som uppfyller förutsättningarna enligt 9 § för att få ett
körkort utfärdat och har avlagt godkänt förarprov men vars körkort
ännu inte har lämnats ut får, utan hinder av kravet på körkort i 2 §
första stycket, 4 § första stycket och 5 §, föra körkortspliktigt
fordon som om körkortet hade lämnats ut. Lag (1996:320).

Körkort

Körkortstillstånd m.m.

7 § Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina
personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av
körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om
sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han
såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera
trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökanden
har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser
och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra
fordon av det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt
uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till
trafiksäkerheten.

Den som söker eller innehar körkortstillstånd eller körkort är skyldig
att underkasta sig läkarundersökning, blodprovstagning eller annan
liknande undersökning, som behövs för den prövning som avses i andra och
tredje styckena eller eljest i denna lag. Om begränsningar i
skyldigheten, inbegripet den närmare inriktningen av sådana
undersökningar, föreskriver regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (1989:591).

8 § Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid. I tillståndet
får föreskrivas särskilda villkor för körkortet. Lag (1980:977).

9 § Körkort får utfärdas endast för den som

1. har ett gällande körkortstillstånd,

2.vid utfärdandet varit folkbokförd i Sverige under minst 185 dagar
eller studerat här i minst sex månader, och

3. inte innehar körkort utfärdat i någon annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (1996:320).

10 § Körkortet får inte lämnas ut under tid då spärrtid som avses i 21 §
löper. Lag (1980:977).

11 § Förhandsbesked kan lämnas rörande prövning om hinder föreligger mot
att körkortstillstånd meddelas. Lag (1977:477).

Körkortsålder m.m.

12 § Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha
uppnått en ålder av

18 år för behörigheten A,

16 år för behörigheten A1,

18 år för behörigheten B,

18 år för behörigheten C,

21 år för behörigheten D,

18 år för behörigheten E,

19 år för taxibehörighet.

Förarprov för behörigheten C eller D eller för taxibehörighet får
avläggas endast om sökanden har körkort med behörigheten B.

Förarprov för behörigheten E får avläggas endast om sökanden har
körkort med behörighet för dragfordonet.

Andra och tredje styckena gäller inte om sökanden inom de tre
senaste åren har haft körkort med den behörighet som provet avser.
Lag (1996:320).

Förarprov

13 § Sökanden får godkännas och körkort lämnas ut endast om han i de
avseenden som anges i 14 § uppfyller de krav som bör ställas från
trafiksäkerhetssynpunkt. Lag (1977:477).

14 § Förarprov avser

1. sökandens kunskaper om vägtrafikens utveckling,
trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker, omfattning
och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt
uppträdande i trafiken,

2. sökandens kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från
trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och stimulerande eller
bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga drycker och narkotika, medför
på den mänskliga organismen,

3. sökandens kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon
av det slag ansökan avser,

4. sökandens förmåga att i landsvägs- och gatutrafik föra fordon av det
slag ansökan avser,

5. sökandens sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

I fråga om körkort för behörigheten E avser provet även sökandens
kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsrisker som föreligger, när
fordon föres med tillkopplat släpfordon. Lag (1977:477).

Giltighet

15 § Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med ett annat körkort, eller

5. om det har bytts ut mot ett utländskt körkort.

Ett körkort blir också ogiltigt om

1. det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från
körkortets utfärdande, eller

2. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort
utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
och efter anmaning

a) inte anger vilket av körkorten han önskar behålla, eller

b) anger att han vill behålla ett annat körkort än det svenska
körkortet.

Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som
körkortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt
23 § andra stycket.

För att ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE skall kunna
förnyas enligt andra stycket 1 skall innehavaren, om han fyllt 65 år,
visa att de medicinska kraven för innehavet är uppfyllda.
Lag (1996:320).

Giltighet av utländska körkort

15 a § Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller i Sverige enligt
sitt innehåll.

Även ett annat utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt
innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon
av förebilderna i de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats
i Genéve den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968,
och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller
dock körkortet endast i förening med en bestyrkt översättning till
något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett
körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren,
gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.
Lag (1996:320).

15 b § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,

3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är
omhändertaget eller återkallat.

Om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), gäller körkortet inte i Sverige om
innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en
ansökan om utbyte enligt 31 a § prövas. Lag (1996:320).

15 c § Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan
innehavaren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt för annan än
medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) att

1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik,
eller

2. föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet
för transport av personer eller gods. Lag (1996:320).

15 d § Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i
16 §, skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid omprövning
för körkort utfärdade i Sverige.

Är innehavaren av det utländska körkortet folkbokförd i Sverige
sedan minst 185 dagar och är det utländska körkortet utfärdat i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan körkortet
vid denna prövning bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort och
körkortsingripandet därefter riktas mot det svenska körkortet.

15 e § Bestämmelserna i 15 a-15 d §§ gäller också midlertidigt
koerekort och turistkoerekort utfärdade i Danmark, tillfälligt körkort
utfärdat i Finland och midlertidig kjoeretillatelse meddelad i Norge.
Lag (1996:320).

Återkallelse

16 § Ett körkort skall återkallas

1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 § eller 4 a §
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första,
andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157),

2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa
trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,

3. om körkortshavaren genom upprepade förseelser i väsentlig grad har
visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser
som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av
motordrivet fordon eller spårvagn,

4. om körkortshavaren i annat fall vid förandet av ett motordrivet
fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört
mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid
övergångsställe eller brutit mot någon annan från
trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt om överträdelsen inte kan
anses som ringa,

5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende ej
bör ha körkort,

6. om det med hänsyn till brottslig gärning som körkortshavaren har
gjort sig skyldig till kan antagas att han ej kommer att respektera
trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om
han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt ej kan anses
lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,

7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra
körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada
eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha
körkort,

8. om körkortshavaren ej följer föreläggande att ge in läkarintyg eller
bevis om godkänt förarprov,

9. om körkortshavaren ej följer föreläggande att förnya körkort,

10. om körkortshavaren begär att körkortet skall återkallas. Lag
(1990:1160).

17 § I fall som avses i 16 § 7, 8, 9 eller 10 får återkallelsen
begränsas till att avse viss del av behörigheten.

Om ett körkort omfattar behörigheten D eller taxibehörighet får
sådan behörighet återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig
till brottslig gärning som visar att han inte är lämplig att inneha
körkort med sådan behörighet. Förordning (1993:820).

17 a § Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att
körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha
körkort, skall läkaren anmäla det till den länsstyrelse som har meddelat
körkortstillståndet. Innan någon anmälan görs skall läkaren underrätta
körkortshavaren. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anledning
anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens anvisning att avstå
från att föra körkortspliktigt fordon. Lag (1989:591).

18 § Till grund för återkallelse av körkort till följd av brottslig
gärning skall beträffande frågan huruvida brott föreligger läggas
lagakraftvunnen dom eller beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 §
rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning. Lag
(1985:431).

19 § Ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt
avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att
körkortet kommer att slutligt återkallas på någon av de grunder som
avses i 16 § 1-7. Grundas beslutet på misstanke om brottslig gärning,
skall beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för
spärrtid enligt 21 §. Lag (1980:977).

20 § Bestämmelserna i 16–19 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om
körkortstillstånd. Lag (1985:431).

Spärrtid

21 § Om det vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller
körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på
grund av sökandens personliga förhållanden eller om ett körkort eller
ett körkortstillstånd återkallas med stöd av 16 § 1–6, skall en
spärrtid på lägst en månad och högst tre år bestämmas. Vid brott som
avses i 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott eller 30 § tredje stycket järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157) skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Lag
(1990:1160).

Varning

22 § I stället för att körkortet eller körkortstillståndet återkallas
skall körkortshavaren meddelas varning i sådana fall som avses i 16
§ 2–6, om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig
åtgärd.

Detsamma gäller om körkortshavaren har brutit mot 4 § första
stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 §
första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) och
alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgick till 0,5
promille i hans blod eller 0,25 milligram per liter i hans
utandningsluft. Förordning (1993:820).

23 § Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en
spårvagn har företett tydliga tecken på påverkan av starka drycker eller
annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att
återkallas enligt 16 § 1 eller 4,

3. om till följd av sjukdom, skada eller dylikt körkortshavaren saknar
förutsättningar att föra körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert
sätt, eller

4. om körkortet är återkallat.

Att ett körkort inte gäller när det är omhändertaget framgår av 15 §. Om
ett körkort skall omhändertas på grund av brott som avses i 16 § 4, får
dock körkortshavaren medges att trots omhändertagandet föra fordon av
det slag som körkortet berättigar honom till. Ett sådant medgivande
skall avse en tid av tre dagar och får lämnas om det kan ske utan fara
för trafiksäkerheten.

Misstänks att körkortshavaren vid förande av ett maskindrivet spårfordon
på järnväg eller tunnelbana har brutit mot 30 § järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157) gäller bestämmelserna i första stycket 2 i tillämpliga
delar. Lag (1990:1160).

Underlåtelse av körkortsingripande m.m.

24 § Om behörigheten att föra motordrivet fordon har varit fråntagen en
körkortshavare med stöd av 19 eller 23 § under minst så lång tid som
skulle ha bestämts som spärrtid, får i ärende om återkallelse av körkortet
förordnas att ytterligare ingripande inte skall ske.

Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse
underlåtas eller spärrtid sättas ned, om det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i
stället. Lag (1994:442).

25 § Har ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan beslut om
återkallelse eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen
hävas eller spärrtiden sättas ned om synnerliga skäl föreligger. Lag
(1977:477).

Verkan av utländsk dom

26 § Vid tillämpningen av denna lag jämställs med svensk dom en
brottmålsdom eller ett annat likvärdigt avgörande som har meddelats av
en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet. Lag
(1980:977).

Traktorkort

27 § Bestämmelserna om meddelande av körkortstillstånd i 7, 8 och 11 §§
skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om utfärdande av
traktorkort, om ej annat följer av 28 §. Traktorkort får ej utfärdas
under löpande spärrtid. Lag (1977:477).

28 § Traktorkort får utfärdas endast för den som har tillräcklig
synskärpa och hörselförmåga för att föra traktor och som även i övrigt
uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till
trafiksäkerheten. Lag (1982:1088).

29 § Traktorkort får utfärdas endast för den som har fyllt 16 år eller,
om särskilda skäl föreligger, för den som har fyllt 15 år. Lag
(1977:477).

30 § Sökanden får godkännas efter förarprov endast om han i de avseenden
som anges i 14 § första stycket 1, 2 och 3 uppfyller de krav som bör
ställas från trafiksäkerhetssynpunkt. Lag (1992:1729).

31 § Bestämmelserna i 15 § första och tredje styckena, 16 och 18–26 §§
gäller i tillämpliga delar i fråga om traktorkort. Lag (1989:591).

Utbyte av utländska körkort

31 a § Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Japan och som gäller
i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om
innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar.

Utbyte av ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får ske
endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav
som anges i 7 §.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort får särskilda villkor
föreskrivas för körkortet. Lag (1996:320).

Bemyndiganden m.m.

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna
lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller
föreskrifter om förarutbildning och om sådan registrering som behövs
för tillämpningen av lagen.

Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka
vid utlämnande av körkort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
enskilda fall medge undantag från denna lag. Lag (1996:320).

Ansvarsbestämmelser

33 § Den som för terrängskoter innan han har fyllt 16 år dömes till
böter. Lag (1977:477).

34 § Föres moped eller terrängskoter av barn som ej har fyllt 15 år,
dömes den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts
av barnet i anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om han
har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra
förseelsen. Till samma straff dömes även den som i annat fall tillåter
barn som ej har fyllt 15 år att föra moped eller terrängskoter. Lag
(1977:477).

35 § Den som för fordon i yrkesmässig trafik utan att vara berättigad
till det dömes till böter. Lag (1977:477).

36 § Den som i yrkesmässig trafik som förare anställer och brukar någon
som ej är behörig att föra fordon i sådan trafik dömes till böter. Till
samma straff dömes även den som i annat fall överlämnar åt eller
tillåter annan att föra fordon i yrkesmässig trafik utan att denne är
berättigad till det. Lag (1977:477).

37 § Om ansvar för den som i annat fall än som avses i 33-36 §§ för
fordon i strid mot denna lag finns bestämmelser i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott. Lag (1977:477).

38 § Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av lagen, skall polisman hindra fortsatt färd
som inte kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan
väsentlig olägenhet. Lag (1980:977).

Förfarandet i körkortsärenden m.m.

39 § Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort,
körkortstillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter
återkallelse och om giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.

Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande av körkortstillstånd
och utfärdande av traktorkort samt de andra frågor om körkort som
regeringen föreskriver.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort
eller traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får
länsstyrelsen höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse
för ärendets avgörande. Lag (1996:320).

40 § har upphävts genom lag (1994:442).

41 § Om ett körkort eller traktorkort är omhändertaget enligt
23 § första stycket 1–3, skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva om
körkortet eller traktorkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas
tillbaka. Lag (1994:442).

42 § I ett ärende enligt denna lag får länsstyrelsen förelägga den
enskilda parten att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt
förarprov. Lag (1994:442).

43 § Beslutar länsstyrelsen om återkallelse, får länsstyrelsen
samtidigt förordna att ett godkänt förarprov skall avläggas innan
körkort eller traktorkort lämnas ut. Om det begärs, skall
länsstyrelsen också pröva frågan om ett sådant medgivande som
avses i 2 § tredje stycket. Lag (1994:442).

44 § Om länsstyrelsen i ett ärende om återkallelse av körkort,
körkortstillstånd eller traktorkort beslutar att återkallelse inte skall
ske, får länsstyrelsen meddela särskilda villkor för körkortet eller
traktorkortet eller besluta att en förnyad personutredning skall
göras vid en senare tidpunkt. Gäller ärendet återkallelse av ett
körkortstillstånd, får länsstyrelsen förlänga giltighetstiden för
tillståndet. Lag (1994:442).

45 § Ett beslut om återkallelse, vägrad giltighet, utbyte enligt 15 d §
tredje stycket eller varning skall delges den som beslutet rör.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat
förordnas. Lag (1996:320).

46 § Ett föreläggande som avses i 42 § får överklagas endast
tillsammans med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

Ett beslut i fråga om förlängning av giltighetstiden för ett
körkortstillstånd får inte överklagas. Lag (1994:442).

46 a § Om länsstyrelsen anser att varning är en tillräcklig åtgärd, får
länsstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut om varning för
godkännande inom viss tid.

Har ett preliminärt beslut utfärdats, får länsstyrelsen inte avgöra
ärendet förrän tiden för godkännande har gått ut. Ett godkännande
är utan verkan, om det lämnas sedan ärendet avgjorts.

Ett godkänt preliminärt beslut gäller som ett slutligt beslut vilket
har vunnit laga kraft. Lag (1994:442).

47 § Länsstyrelsens beslut enligt 39 § första eller andra stycket
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen för det
allmännas talan i ett sådant mål. Den får föra talan även till förmån
för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:41).

48 § har upphävts genom lag (1994:442).

49 § Om allmän förvaltningsdomstols beslut överklagas av
länsstyrelsen, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor
från den dag då det överklagade beslutet meddelades. Lag (1994:442).

Övergångsbestämmelser

1985:431

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Ett körkort som har blivit ogiltigt på grund av bestämmelserna i 15 §
andra stycket i dess äldre lydelse blir giltigt igen den 1 juli 1985.
Detta gäller dock inte om en ansökan om körkortstillstånd har avslagits,
ett negativt förhandsbesked har lämnats, rätten att erhålla förnyelse
har återkallats enligt 20 § första stycket 2 i den äldre lydelsen eller
sökanden har underkänts i förarprov under den tid som körkortet har
varit ogiltigt.

1986:373

Denna lag träder i kraft, i fråga om 16 och 22 §§ den 1 juli 1986, och i
övrigt den 1 januari 1987. I fråga om hastighetsöverträdelser som har
begåtts före ikraftträdandet gäller 22 § i sin äldre lydelse.

1989:591

Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a och 12 §§ den 1 januari 1990,
och i övrigt den 1 juli 1989.

1989:700

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Traktorkort, som före ikraftträdandet har utfärdats i enlighet med äldre
föreskrifter, är fortfarande giltiga.

1990:1194

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Den träder dock i kraft den
1 januari 1991 såvitt gäller behörigheten att föra motorredskap som är
inrättade som mobilkranar. Sådana motorredskap skall anses som
motorredskap klass I. Lag (1992:1730).

1993:820

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

1994:442

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Mål som väckts i
länsrätten före ikraftträdandet prövas enligt äldre bestämmelser.

1995:41

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:320

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

En körkortsbehörighet som har förvärvats före ikraftträdandet ger
rätt att föra fordon i enlighet med de äldre bestämmelserna. De nya
bestämmelserna i 15 § gäller även i sådana fall.

Om godkänt förarprov för körkort med viss behörighet har avlagts
före ikraftträdandet, gäller för utfärdande och utlämnande av
körkortet 9 § och 12 § första stycket i den äldre lydelsen.