Lag (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.

SFS nr
1977:484
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:366
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:1179

1 § Regeringen bemyndigas att i fråga om dels hissar och andra lyft-
eller transportanordningar, dels portar och liknande anordningar
meddela föreskrifter som gäller utförande, användande, besiktning
eller tillsyn eller som i övrigt är påkallade från säkerhetssynpunkt.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för prov
ning, kontroll eller besiktning eller annan verksamhet enligt
bestämmelse som avses i första stycket. Lag (1977:1179).

2 § Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela
sådana föreskrifter som avses i 1 § och åt kommun att meddela sådana
föreskrifter som avses i 1 § andra stycket.