Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

SFS nr
1977:486
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1814
Upphävd
1999-01-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till
central verksamhet hos vissa organisationer som bedriver
nykterhetsarbete.

Till vissa andra sådana organisationer lämnas statsbidrag i annan
ordning. Förordning (1984:369).

2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till

1. De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Förbundet mot droger,
IOGT-NTO-rörelsen, Järnvägsanställdas helnykterhetsförbund,
Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté i alkohol- och narkotikafrågor,
MHF-rörelsen, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, Sveriges
akademikers nykterhetsförbund, Blåbandsrörelsen, Sveriges lärares
nykterhetsförbund, Sveriges polismäns helnykterhetsförbund, Svenska
frisksportförbundet och Vita bandet samt

2. andra organisationer om regeringen bestämmer det.

Statsbidrag får även lämnas till Föreningen Fruktdrycker. Förordning
(1991:547).

3 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av en
samarbetsnämnd. Förordning (1984:369).

4 § Samarbetsnämnden består av fem ledamöter. För varje ledamot skall
finnas en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av
regeringen för tre år i sänder och efter förslag som avges av de
organisationer som anges i 2 § 1. Förordning (1984:369).

5 § Samarbetsnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.

6 § Samarbetsnämnden får besluta om sekreterare och annat
arbetsbiträde.

7 § Ansökan om statsbidrag görs hos samarbetsnämnden. Förordning
(1984:369).

8 § Samarbetsnämnden är beslutför när mer än halva antalet ledamöter,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

9 § Nämndens ordförande eller den som han utser får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt
pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande
av nämndens beslut. Förordning (1986:883).

10 § Vid sammanträden med samarbetsnämnden förs protokoll. Förordning
(1986:883).

11 § Samarbetsnämndens beslut i ärenden om statsbidrag får
inte överklagas.

Samarbetsnämndens beslut i ärenden om resekostnadsersättning
och traktamentsersättning enligt denna förordning får inte
överklagas.

Samarbetsnämndens beslut i andra frågor än sådana som avses i
första och andra styckena får överklagas hos regeringen, utom
såvitt avser frågor om utlämnande av allmänna handlingar.
Förordning (1998:1060).

Övergångsbestämmelser

1995:279

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.