Lag (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

SFS nr
1977:494
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:990

Svenskt registreringspliktigt skepp eller andel däri får ej överlåtas
utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,
om skeppet genom överlåtelsen upphör att vara svenskt.

Vid prövning av fråga om tillstånd till överlåtelse skall särskilt
beaktas hur denna påverkar effektivitet och sysselsättning inom
sjöfartsnäringen och de ombordanställdas förhållanden. Tillstånd skall
ej lämnas, om det strider mot väsentligt allmänt intresse att skeppet
upphör att vara svenskt.

I fråga om överlåtelse som sker i strid med vad nu har sagts skall
föreskrifterna i 4, 5 och 7 §§ lagen (1939:299) om förbud i vissa fall
mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. äga motsvarande
tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1989:990

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen (1977:494) om
tillstånd till överlåtelse av fartyg, som upphör att gälla vid utgången
av år 1989, gäller dock fortfarande i fråga om överlåtelser som har ägt
rum dessförinnan.