Förordning (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

SFS nr
1977:495
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:994

1 § Fråga som avses i lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av
fartyg prövas av kommerskollegium i samråd med riksbanken.

2 § Kommerskollegium skall med eget yttrande underställa ärendet
regeringens prövning

1. om ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän
räckvidd,

2. om de ombordanställdas organisationer har motsatt sig att tillstånd
meddelas,

3. om ärendet gäller fartyg tillhörigt rederiföretag som har erhållit
statligt stöd i form av lån eller utfästelse om lån, om
återbetalningsskyldigheten för lånet är beroende av företagets framtida
resultatutveckling eller annan liknande omständighet, eller

4. om ärendet gäller fartyg för vilket har utbetalats stöd enligt
förordningen (1982:784) om statligt rederistöd och nämnden för
rederistöd framställt erinringar mot köpeskilling, köpevillkor eller
rederiets sätt att använda rederistödet. Förordning (1982:983).

3 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1977:494) om
tillstånd till överlåtelse av fartyg meddelas av kommerskollegium i
samråd med riksbanken.

Övergångsbestämmelser

1989:994

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen
(1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg upphör att gälla.

2. Ansökningar om tillstånd enligt lagen (1977:494) om tillstånd till
överlåtelse av fartyg som har kommit in till kommerskollegium men som
inte har prövats slutligt skall vid ikraftträdandet överlämnas till
sjöfartsverket.

3. Vid sjöfartsverkets prövning av frågor om tillstånd enligt lagen
(1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg gäller 1 och 2 §§ i
förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg i
tillämpliga delar.