Förordning (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

SFS nr
1977:496
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet /Lo
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

1 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel till fria resor
för sjöfolk som är anställt av svenska arbetsgivare på svenska fartyg.

Bidragen utgår med högst 25 procent av kostnaderna för sådana resor
som avses i 2 och 3 §§ och som till någon del har företagits under år
1981.

Bidragen betalas ut till arbetsgivaren. Förordning (1981:903).

2 § Bidrag utgår, med det undantag som anges i andra stycket, till
resa som företages i samband med semester, vederlagsledighet,
anställnings upphörande, sjukdom eller havandeskap.

Bidrag utgår ej till resa som företages i samband med leverans av
fartyg i utlandet till svenskt rederiföretag.

3 § Genom bidrag ersättes arbetsgivares kostnad för hemresa från
fartyget till hemorten eller den basort, om vilken avtal har träffats
i särskild ordning. Detsamma gäller utresa från hemort eller basort
till fartyget.

Bidrag utgår ej till lön under resa eller till traktamentsersättning.

4 § Fråga om bidrag enligt denna förordning prövas av sjöfartsverket.

Ansökan om bidrag till kostnader för resor under ett kalenderår göres
skriftligen före utgången av mars månad påföljande år. Till
ansökningshandlingen skall fogas bestyrkt utdrag ur sökandens
räkenskaper i fråga om resekostnader. Av utdraget skall framgå hur
många resor ansökan avser och mellan vilka orter resorna har
företagits.

Föreligger särskilda skäl får ansökan prövas även om den ej har gjorts
inom föreskriven tid. Detta gäller dock endast om ansökan har gjorts
före utgången av april månad året efter det för vilket bidrag sökes.

5 § Den som ansöker om bidrag skall tillhandahålla sjöfartsverket
upplysningar och, om så begäres, redovisningshandlingar liksom
underlag härför i form av reseräkningar, biljetter och liknande.

6 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
sjöfartsverket.

7 § Mot sjöfartsverkets beslut enligt denna förordning får talan ej
föras.