Förordning (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag

SFS nr
1977:497
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:266
Upphävd
1989-07-01

1 § Statlig kreditgaranti enligt denna förordning kan beviljas svenskt
rederiföretag.

2 § Frågor om statlig kreditgaranti prövas enligt riksdagens beslut av
fullmäktige i riksgäldskontoret, om inte annat sägs.

Kreditgaranti tecknas på statens vägnar av fullmäktige i
riksgäldskontoret. Förordning (1980:460).

3 § Nämnden för fartygskreditgarantier kan lämna utfästelse om att
kreditgaranti kommer att utfärdas vid senare tidpunkt mot viss
säkerhet och på de villkor fullmäktige i riksgäldskontoret då
bestämmer (garantiutfästelse). Ett beslut om garantiutfästelse skall
innehålla en erinran om att utfästelsen endast gäller om
förutsättningarna inte väsentligt har ändrats när garanti skall
utfärdas.

Garantiutfästelse förfaller om den inte utnyttjas inom sex månader
efter det att den har lämnats. Om särskilda skäl föreligger kan denna
tid förlängas.

Vad som sägs i denna förordning om kreditgaranti gäller, med undantag
av 15 §, i tillämpliga delar även garantiutfästelse. Förordning
(1981:658).

4 § Kreditgaranti får lämnas till och med den 31 december 1984.

Ansökan om kreditgaranti eller garantiutfästelse skall göras före
utgången av september 1984. Förordning (1983:901).

5 § Kreditgaranti skall förenas med de villkor som behövs för att
trygga syftet med denna. Förordning (1980:460).

6 § Kreditgaranti får beviljas för lån med en löptid av längst tio år
och med frihet från avbetalning under högst tre år av lånets löptid.

Beviljad kreditgaranti får förlängas och utvidgas inom ramen för vad
som sägs i första stycket. Förordning (1980:460).

7 § Kreditgaranti som avser annat lån än obligationslån eller lån av
svensk bank eller svenskt kreditaktiebolag får beviljas endast om
långivaren godkännes av fullmäktige i riksgäldskontoret.

8 § Kreditgaranti kan avse lån i svensk eller utländsk valuta och
omfatta kapitalbelopp, ränta och kostnader.

Avser kreditgaranti åtagande i utländsk valuta, skall som
ianspråktaget garantibelopp räknas garantiåtagandets omfattning efter
gällande säljkurs på den utländska valutan den dag då garantin
beviljas.

9 § För kreditgaranti skall ställas säkerhet som nämnden för
fartygskreditgarantier godkänner. Säkerheten skall vara hänförlig till
fartyg som tillhör rederiföretaget och ligga inom 90 procent av det
beräknade värdet för fartyget eller fartygen. Härjämte skall ställas
annan säkerhet, om fullmäktige i riksgäldskontoret begär det.

Om det finns särskilda skäl till det får nämnden för
fartygskreditgarantier godkänna säkerhet som ligger över det värde som
anges i första stycket eller medge att annan säkerhet ställs.
Förordning (1980:460).

10 § Kreditgaranti får göras beroende av att berört rederiföretag till
chefen för kommunikationsdepartementet, fullmäktige i
riksgäldskontoret eller nämnden för fartygskreditgarantier lämnar
uppgifter om förhållanden av betydelse för garantigivningen.

11 § Kreditgaranti som säkerställes genom inteckning får beviljas
endast om det fartyg som inteckningen avser är försäkrat på
betryggande sätt.

12 § Kreditgaranti får beviljas endast om sådan svensk bank eller
sådant svenskt kreditinstitut, som fullmäktige i riksgäldskontoret
godkänner, åtager sig att enligt anvisningar av fullmäktige förvara
ställda säkerheter och bevaka statens intresse som garantigivare.

13 § Ansökan om garantiutfästelse ges in till nämnden för
fartygskreditgarantier. Ansökan skall vara skriftlig samt innehålla
uppgifter i de hänseenden som nämnden för fartygskreditgarantier
bestämmer.

Ansökan om kreditgaranti skall vara skriftlig och ges in till
fullmäktige i riksgäldskontoret. Grundas ansökan på garantiutfästelse
skall uppgift lämnas om förutsättningarna har ändrats sedan
utfästelsen beslutades.

Nämnden för fartygskreditgarantier skall på begäran av fullmäktige i
riksgäldskontoret yttra sig i ärenden om kreditgaranti. Förordning
(1981:658).

14 § Uppkommer i visst fall fråga om kreditgaranti står i
överensstämmelse med garantigivningens syfte eller med det risktagande
som avses med garantigivningen, kan fullmäktige i riksgäldskontoret
eller nämnden för fartygskreditgarantier hänskjuta ärendet till
regeringen för prövning. Förordning (1980:460).

15 § För kreditgaranti som har beviljats utgår avgift på utestående
garantibelopp med 0,5 procent per år. Avgiften erlägges årsvis till
riksgäldskontoret. Förordning (1980:460).

16 § Beslut av nämnden för fartygskreditgarantier överklagas hos rege
ringen genom besvär. Förordning (1980:460).