Förordning (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska

SFS nr
1977:523
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:540
Upphävd
1986-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:767

1 § Tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska kan få statligt
stöd enligt denna förordning under förutsättning att

1. publikationen vänder sig till invandrare och språkliga minoriteter i
Sverige,

2. publikationen har sin huvudredaktion i Sverige och

3. annonsandelen i publikationen inte överstiger 25 procent eller, om
publikationen uppfyller kraven för produktionsbidrag enligt förordningen
(1981:409) om statligt stöd till dagstidningar, annonsandelen inte
överstiger 40 procent. Förordning (1983:614).

2 § Stöd lämnas i form av produktionsbidrag och etableringsstöd.

Frågor om stöd prövas av statens invandrarverk efter samråd med
presstödsnämnden. Det ankommer på presstödsnämnden att avgöra om en
publikation uppfyller kraven för produktionsbidrag enligt förordningen
(1981:409) om statligt stöd till dagstidningar. Vid prövning av frågor
om stöd enligt denna förordning får hänsyn inte tas till en tidnings
eller tidskrifts politiska inställning eller ställningstaganden i
enskilda frågor. Förordning (1983:614).

3 § I förordningen förstås med

allmän nyhetstidning: tidning av dagspresskaraktär som

1. i huvudsak innehåller nyheter och annan information samt debatt och

2. utkommer minst 24 gånger per kalenderår,

tidskrift: periodisk publikation som enligt utgivningsplan skall utkomma
med minst fyra nummer per kalenderår,

medlemstidskrift: tidskrift som utges av riksorganisation för invandrare
eller för språklig minoritet som medlemsorgan för organisationen,

medlemsexemplar: exemplar som distribueras till medlem i organisation
för invandrare eller språklig minoritet,

riksorganisation: organisation som till huvudsyfte har att verka för och
rekrytera medlemmar oavsett var i Sverige dessa vistas,

posttidning: exemplar som har befordrats enligt postverkets villkor för
distribution av adresserad eller oadresserad posttidning,

nummer: en utgåva,

annonsandel: andelen betalt annonsutrymme av hela utrymmet i
publikationen under ett kalenderår,

sida: det spaltutrymme som motsvaras av en sida i tabloidformat.

Utkommer publikation som avses i denna förordning med dubbelnummer
räknas detta som ett nummer. Vid bestämmandet av antalet medlemsexemplar
beräknas ett exemplar per medlem. Förordning (1983:614).

4 § Produktionsbidrag till allmän nyhetstidning utgår under
förutsättning att

1. i genomsnitt minst 2 000 exemplar av varje nummer säljs under ett
kalenderår,

2. tidningens totalupplaga i huvudsak är abonnerad,

3. minst 90 procent av upplagan är spridd i Sverige,

4. antalet friexemplar inte överstiger 1 000 per nummer,

5. varje nummer omfattar minst tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett
kalenderår,

6. inget enskilt nummer omfattar mindre än åtta sidor,

7. minst sex sidor per nummer, räknat i genomsnitt under ett kalenderår,
innehåller nyheter och annan information samt debatt om förhållanden i
Sverige,

8. varje enskilt nummer, som omfattar tolv sidor eller fler, innehåller
minst sex sidor nyheter och annan information samt debatt om
förhållanden i Sverige,

9. inget enskilt nummer omfattar mindre än fyra sidor nyheter och annan
information samt debatt om förhållanden i Sverige,

10. minst 75 procent av det redaktionella innehållet är skrivet på annat
språk än svenska och

11. om antalet utgåvor är högst 50 per år, utgivaren är en
riksorganisation.

Vid den bedömning av upplagan som skall göras enligt första stycket 1
och 2 inräknas medlemsexemplar i antalet försålda respektive abonnerade
exemplar.

Upplagans storlek och sammansätt ning bedöms med utgångspunkt i
förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag
söks. Förordning (1983:614).

5 § Produktionsbidrag utgår ej till allmän nyhetstidning som för samma
kalenderår får produktionsbidrag enligt förordningen (1981:409) om
statligt stöd till dagstidningar. Förordning (1981:1277).

6 § Produktionsbidrag utgår med 345000 kr. om tidningen utkommer med
minst 24 nummer per år. Utkommer tidningen med fler nummer ökas bidraget
med 8050 kr. per nummer fr.o.m. nummer 25 t.o.m. nummer 52 och med 2300
kr. per nummer fr.o.m. nummer 53. Förordning (1979:270).

/r4/ Produktionsbidrag till medlemstidskrift

7 § Produktionsbidrag till medlemstidskrift utgår under förutsättning
att

1. antalet medlemsexemplar är minst 500 per utgivet nummer,

2. minst 90 procent av upplagan är spridd i Sverige,

3. varje nummer omfattar minst tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett
kalenderår,

4. inget enskilt nummer omfattar mindre än åtta sidor,

5. innehållet på minst sex sidor per nummer, räknat i genomsnitt under
ett kalenderår, berör förhållanden i Sverige,

6. varje enskilt nummer, som omfattar tolv sidor eller fler, innehåller
minst sex sidor som berör förhållanden i Sverige,

7. inget enskilt nummer omfattar mindre än fyra sidor som berör
förhållanden i Sverige och

8. minst 75 procent av det redaktionella innehållet är skrivet på annat
språk än svenska.

Upplagans storlek och sammansättning bedöms med utgångspunkt i
förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag
söks. Förordning (1983:614).

8 § Produktionsbidrag består av en fast och en rörlig del. Den fasta
delen utgör 2875 kr. per medlemstidskrift. Den rörliga delen utgör 1 kr.
80 öre för varje bidragsberättigat exemplar som har distribuerats som
posttidning.

Utöver medlemsexemplar berättigar högst 500 friexemplar per nummer till
bidrag.

Summan av fast bidrag och rörligt bidrag förhöjs med 10 procent för
tidskrift som utkommer med mellan 10 och 15 nummer per år och med 20
procent för tidskrift som utkommer med mellan 16 och 23 nummer per år.
Produktionsbidrag för en tidskrift utgår för högst 23 nummer per
kalenderår och med högst 258750 kr. Förordning (1981:1277).

9 § Utan hinder av att allmän nyhetstidning eller medlemstidskrift ej
uppfyller villkoren enligt denna förordning i fråga om upplagans
storlek, andel abonnerade exemplar eller periodicitet får bidrag
beviljas om det är uppenbart att publikationen är i behov av bidrag för
att dess konkurrensförutsättningar i förhållande till publikation som
har fått stöd enligt 4 § respektive 7 § ej allvarligt skall försämras.

Bidrag enligt första stycket utgår efter det behov som publikationen har
för att dess konkurrenssituation ej skall försämras. Bidraget bestämmes
av statens invandrarverk. Bidrag får ej överstiga vad som enligt 4 eller
7 § har utgått till den konkurrerande publikationen.

/r4/ Behovsprövat produktionsbidrag

10 § Produktionsbidrag får beviljas allmän nyhetstidning, medlemstidning
och annan tidskrift som ej är berättigad till bidrag enligt 4 eller 7 §
om

1. det bedöms att intäkterna ej kommer att täcka kostnaderna och

2. tillräckligt stöd för utgivandet ej erhålls eller kan påräknas från
annat håll.

Publikation som avses i första stycket skall i huvudsak vara spridd i
Sverige, till övervägande delen vara skriven på andra språk än svenska
och till övervägande del betald genom abonnemang och lösnummer eller
genom stöd från invandrarorganisation.

Om varje nummer av en sådan publikation som avses i första stycket
omfattar mindre än tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett kalenderår,
får produktionsbidrag beviljas endast om publikationen till övervägande
del berör förhållanden i Sverige. Om varje nummer av publikationen
omfattar minst tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett kalenderår, får
produktionsbidrag beviljas endast om

1. innehållet på minst sex sidor per nummer, räknat i genomsnitt under
ett kalenderår, berör förhållanden i Sverige,

2. varje enskilt nummer, som omfattar tolv sidor eller fler, innehåller
minst sex sidor som berör förhållanden i Sverige och

3. inget enskilt nummer omfattar mindre än fyra sidor som berör
förhållanden i Sverige.

Om publikationen uppfyller kraven enligt tredje stycket skall bedömas
med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år
för vilket bidrag söks. Förordning (1983:614).

11 § Ansökan om bidrag enligt 10 § skall innehålla uppgift om

1. utgivningsplan och ekonomisk kalkyl för det kalenderår ansökan avser
och

2. publikationens utgivning och ekonomi under kalenderåret närmast före
det år för vilket bidrag sökes.

12 § Bidrag enligt 10 § får ej överstiga beräknat underskott. För allmän
nyhetstidning eller medlemstidskrift får bidraget högst uppgå till 50
procent av vad tidskriften skulle ha erhållit om den i tillämpliga delar
hade varit bidragsberättigad enligt 4 eller 7 §. För annan tidskrift får
bidraget högst uppgå till 50 procent av vad tidskriften skulle ha
erhållit om den i tillämpliga delar hade varit bidragsberättigad enligt
7 §. Förordning (1979:270).

13 § Har bidrag enligt 10 § ej använts för avsett ändamål skall statens
invandrarverk återkräva belopp som har betalats ut.

Har sökanden lämnat felaktiga uppgifter, får statens invandrarverk, om
uppgiften har haft betydelse för prövningen, helt eller delvis återkräva
belopp som har betalats ut.

/r3/ Tillägg till produktionsbidrag

13 a § I mån av behov och tillgång på medel får ett tillägg till
produktionsbidraget ges till en sådan publikation som utkommer på minst
två andra språk än svenska. Förordning (1983:614).

/r4/ Etableringsstöd

14 § Tidning eller tidskrift som nyetableras eller väsentligt ökar
antalet årligen utgivna nummer får beviljas preliminärt stöd som allmän
nyhetstidning, medlemstidskrift eller annan tidskrift om publikationen
vid fortsatt utgivning kan förväntas uppfylla förutsättningarna för stöd
enligt denna förordning. Sådant preliminärt stöd benämnes
etableringsstöd.

Fråga om etableringsstöd prövas av statens invandrarverk efter samråd
med presstödsnämnden.

15 § Ansökan om etableringsstöd göres skriftligen hos statens
invandrarverk. Till ansökan skall fogas plan för etableringen med
uppgift om budget, finansieringskällor och planerad redaktionell
kapacitet. Sökanden skall dessutom förebringa den ytterligare utredning
som statens invandrarverk finner nödvändig.

16 § Etableringsstöd utgår i form av ränte- och amorteringsfritt lån.

För lån för nyetablering skall ställas den säkerhet som statens
invandrarverk bestämmer.

Stödet betalas ut kvartalsvis i förskott. Den första utbetalningen görs
när utgivningen eller periodicitetsökningen börjar. Statens
invandrarverk skall före varje utbetalning kontrollera att inlämnad
utgivningsplan hålls. Förordning (1982:499).

17 § Ett år efter utgivningens början eller, om ansökan om
produktionsbidrag då har getts in vid prövningen av denna ansökan,
prövar statens invandrarverk om publikationen uppfyller de villkor som
anges i 1 § samt i 4, 7 eller 10 §. Om så är fallet, skall verket
besluta att lånet skall efterges. I motsatt fall kan verket säga upp
lånet till betalning. Om villkoren ej har uppfyllts men utgivaren kan
göra troligt att så kommer att ske inom ytterligare ett år, kan verket
besluta att ny prövning skall ske vid denna senare tidpunkt.

Om publikationen efter två verksamhetsår ej svarar mot villkor en i 1,
4, 7 eller 10 § skall invandrarverket säga upp lånet till betalning. Om
särskilda skäl föreligger, kan statens invandrarverk dock helt eller
delvis efterge lånet även om alla förutsättningar för bidrag enligt 4, 7
eller 10 § ej har uppfyllts.

Lån som har sagts upp till betalning enligt första eller andra stycket
skall återbetalas på tre år.

18 § Statens invandrarverk får säga upp lån till omedelbar betalning, om

1. låntagaren genom oriktiga uppgifter har föranlett att lånet har
beviljats,

2. sådant förhållande föreligger att låntagaren med hänsyn till det med
lånet avsedda ändamålet uppenbarligen ej bör få inneha lånet,

3. säkerheten för lånet väsentligen har försämrats eller

4. låntagaren bryter mot annat villkor för lånet.

19 § På lån som har sagts upp till betalning utgår årlig ränta från
uppsägningsdagen till dess betalning sker. Räntan beräknas enligt den
räntesats, som fastställs för statens utlåningsränta.

Om kapital- eller räntebelopp inte har betalats inom föreskriven tid,
utgår dröjsmålsränta på lånet, från förfallodagen till dess det
förfallna beloppet helt har betalats, efter en räntesats som vid varje
tidpunkt med en procentenhet överstiger statens utlåningsränta.
Förordning (1983:776).

20 § Lån betalas ut av kammarkollegiet eller av bank, om kammarkollegiet
bestämmer att sådan skall anlitas. Lån betalas ut mot skuldförbindelse
och de handlingar i övrigt som statens invandrarverk föreskriver. Om
bank skall anlitas, tillställes den medel till lån av kammarkollegiet
efter utbetalningsbesked av statens invandrarverk.

Om bank har anlitats skall återbetalning av lån och räntebetalning göras
till banken, som utan dröjsmål skall redovisa de influtna medlen till
kammarkollegiet.

20 a § I fråga om avgifter för administration av etableringsstöd finns
bestämmelser i förordningen (1983:737) om avgift för administration av
vissa statliga lån. Förordning (1983:776).

21 § Utan hinder av vad som föreskrives i denna förordning får för
nyetablerad publikation och för publikation som väsentligt har ökat sin
periodicitet uppgifter om upplaga avse den tidsperiod för vilken
uppgifter kan erhållas, dock ej kortare period än sex månader.

Statens invandrarverk får besluta att produktionsbidrag för nyetablerad
tidning och för tidning som väsentligt har ökat sin utgivning skall utgå
för del av kalenderår med motsvarande reducering av bidragsbeloppet.
Bidrag får dock ej beviljas för kortare tid än tre månader och ej heller
avse tid för vilken publikationen erhållit etableringsstöd.

Ansökan om bidrag enligt andra stycket får inlämnas efter utgången av
det kalenderår ansökan avser, dock senast vid utgången av mars
kalenderåret därefter.

/r4/ Gemensamma bestämmelser

22 § Ansökan om produktionsbidrag eller etableringsstöd göres hos
statens invandrarverk. Ansökan om produktionsbidrag göres före utgången
av februari det år för vilket bidrag sökes. Sökanden är skyldig lämna
invandrarverket de upplysningar som behövs för prövningen.

22 a § Produktionsbidraget betalas ut tidigast i maj det år för vilket
bidrag söks. Förordning (1982:499).

23 § Statens invandrarverks beslut om produktionsbidrag och
etableringsstöd enligt denna förordning får inte överklagas.
Presstödsnämndens beslut i frågor som avses i 1 § 3 får inte heller
överklagas. Förordning (1983:614).

24 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens invandrarverk.

Övergångsbestämmelser

1983:614

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om
produktionsbidrag som avser kalenderåret 1984. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om produktionsbidrag som avser kalenderåret 1983.

1983:776

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983. De nya
bestämmelserna om ränta tillämpas i fråga om lån som beviljas efter
utgången av september 1983.

1986:540

Regeringen föreskriver att förordningen (1977:523) om stöd till
tidningar på andra språk än svenska skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1986.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i tillämpliga
delar för etableringsstöd som har beviljats före den 1 juli
1986.

I fråga om sådant stöd gäller också 19 § förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (1988:767).