Förordning (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon

SFS nr
1977:53
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1929
Upphävd
2011-01-01

1 § Lastbil, vars totalvikt överstiger 7 ton, eller lastbil och
därtill kopplat fordon, vars sammanlagda totalvikt överstiger
7 ton, får ej framföras på europaväg eller på annan riksväg
med nummer 80 eller lägre under nedan angivna tiden år 1977.

Månad Dag Klockslag

april 7 16-22
11 14-22
maj 27 16-22
30 14-22
juni 23 16-22
24 14-24
25 08-24
26 08-22
juli 1 16-22
2 14-24
3 08-22
8 16-22
9 14-24
10 08-22
15 16-22
16 14-24
17 08-22
22 16-22
23 14-24
24 08-22
29 16-22
30 14-24
31 08-22
augusti 19 16-22
20 14-24
21 08-22

2 § Förbudet gäller ej uttryckningsfordon, när det användes i samband
med utryckning, eller annat fordon, när det användes för
räddningstjänst av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka, för
postverket vid postbefordran, av televerket eller Sveriges Radio AB
i samband med rundradiosändning eller av polis eller tullpersonal
i brådskande tjänsteutövning. Förbudet gäller ej heller fordon, när
det användes för sådant underhållsarbete på telenätet eller
anläggning för elkraftförsörjning, sådant väghållningsarbete eller
sådan bärgning av skadat fordon som ej kan anstå.

3 § Undantag från denna förordning får medges för transport, som
huvudsakligen avser gods som ej kan befordras på annat sätt utan
betydande svårighet och som förstöres eller försämras, om
transorten ej sker. För annan transport får undantag medges, om
synnerliga skäl föreligger.

4 § Fråga om undantag prövas av länsstyrelsen i det län från vilket
transporten skall utgå eller, beträffande transport till eller
från utlandet, av transportnämnden. I brådskande fall får frågan
när det gäller enstaka transport prövas av polismyndighet eller,
beträffande transport från utlandet, av tullmyndighet.

Beslut om undantag skall avse viss transport, vissa transporter
eller visst slag av transporter. I beslutet skall anges det gods,
den tid och den vägsträcka som undantaget avser samt vem som
skall utföra transporten.

5 § Vid transport, för vilken har medgivits undantag, skall
beslutet som undantag medföras i original eller bestyrkt avskrift
och vid tillsägelse visas upp för polisman eller tulltjänsteman.

6 § Polisman eller tulltjänsteman får hindra sådan fordonstrafik
som är förbjuden enligt denna förordning. Polisman eller
tulltjänsteman får medge att fordonet föres till närmaste,
lämpliga uppställningsplats eller till närmaste väg, där förbud
ej gäller.

7 § Talan mot transportnämndens eller länsstyrelses beslut enligt
denna förordning föres hos regeringen genom besvär.

Beslut av transportnämnden eller länsstyrelse enligt denna
förordning länder omedelbart till efterrättelse.

Mot polismyndighets eller tullmyndighets beslut enligt denna
förordning får talan ej föras.

8 § Länsstyrelsernas organisationsnämnd fastställer formulär till
blankett för ansökan om utantag enligt 3 §. Blanketter
tillhandahålles av transportnämnden, länsstyrelse, polismyndighet
och tullmyndighet.

9 § Brukas fordon i strid mot denna förordning dömes föraren till
böter. Till samma straff dömes även ägren, om han ej visar att
förseelsen har berott på omständighet som han ej har kunnat råda
över. I fråga om fordon som innehas på grund av avbetalningsköp
anses innehavaren som ägare.

Den som brukar annans fordon utan lov dömes i ägarens ställe enligt
första stycket. Detsamma gäller den som innehar fordonet med
nyttanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet
eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

10 § I fråga om ansvar enligt 9 § äger 166 § vägtrafikkungörelsen
(1972:603) motsvarande tillämpning.

För medverkan till gärning som avses i 9 § dömes till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken.