Förordning (1977:535) om utbildning av apotekselever;

SFS nr
1977:535
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:813
Upphävd
1993-07-01

1 § Receptarielinjen, i vad avser 80-poängsutbildning, inleds
med utbildning för apotekselever. Förordning (1982:1266).

2 § Utbildningen av apotekselever omfattar en termin. Utbildningen
skall inriktas på att ge eleven allmän kännedom om ett apoteks olika
verksamhetsgrenar, att göra eleven förtrogen med farmaceutiskt arbete
vid ett apotek och de författningar som gäller för sådant arbete samt
att ge eleven den färdighet som behövs i receptur- och
expeditionsgöromål.

Närmare föreskrifter om utbildningen meddelas av
linjenämnden. Förordning (1982:1266).

3 § Utbildningen av apotekselever anordnas av de apotek som
linjenämnden bestämmer efter samråd med Apoteksbolaget AB.

Lämnar apotekselev utbildningen, skall detta anmälas till
linjenämnden.