Förordning (1977:547) om statsbidrag till regionala museer;

SFS nr
1977:547
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1598
Upphävd
1997-01-01

1 § Statsbidrag enligt denna förordning utgår till regionalt verksamt
museum som regeringen har förklarat berättigat till sådant
statsbidrag.

Statsbidrag utgår endast till museum som också får bidrag från
landstingskommun eller kommun.

2 § Museum skall bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation samt
utställningsverksamhet, informationsverksamhet och annan utåtriktad
verksamhet.

I sin utåtriktade verksamhet skall museet eftersträva att verksamheten
blir tillgänglig inom olika delar av regionen och att den når olika
publikkatagorier.

Museet skall biträda riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer, länsstyrelsen samt kommunerna inom sitt verksamhetsområde med
kulturminnesvårdande uppgifter.

3 § Verksamhetsområdet för museum som får statsbidrag enligt denna
förordning skall omfatta ett län eller en region med en eller flera
kommuner.

4 § Stastbidrag beräknas för tiden den 1 juli – den 30 juni
nästföljande år (redovisningsår).

5 § Statsbidrag utgår i form av grundbidrag.

För varje museum bestämmes för varje redovisningsår ett preliminärt
och ett slutligt bidragsunderlag. Högst 20 procent av bidragsunder
laget får utgöras av värdet av köpta tjänster.

Statsbidraget utgår med belopp som motsvarar 55 procent av bidrags
underlaget.

Det preliminära bidragsunderlaget motsvarar det antal grundbelopp som
regeringen, eller efter bemyndigande av regeringen, statens kulturråd
fastställer.

6 § Det slutliga bidragsunderlaget motsvarar samma antal grundbelopp
som det preliminära. Det får dock högst uppgå till summan av det antal
som motsvarar det genomsnittliga antalet arbetstagare vid museet under
redovisningsåret och de ersättningar, uttryckt i antalet årslöner, som
under samma tid har utbetalats av museet åt annan än arbetstagare.

Det genomsnittliga antalet arbetstagare som avses i första stycket
beräknas på sätt som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

7 § Regeringen fastställer för varje redovisningsår grundbeloppets
storlek och det antal grundbelopp som skall fördelas.

8 § Statens kulturråd fördelar grundbeloppen på de museer som
regeringen har förklarat berättigade till statsbidrag om museerna
också får bidrag från landstingskommun eller kommun.

9 § Statsbidrag betalas ut av statens kulturråd med en fjärdedel
kvartalsvis i förskott under redovisningsåret.

Statsbidrag bestämmes slutligt i samband med förskottsutbetalning för
påföljande redovisningsår. Förordning (1982:388).

10 § Ansökan om statsbidrag göres hos regeringen i fråga om museum som
icke har uppburit statsbidrag enligt denna förordning för föregående
redovisningsår. Ansökan göres senast den 1 september närmast före det
redovisningsår som ansökan avser. Till ansökningshandlingarna skall
fogas yttrande från den landstingskommun inom vilken museet är beläget
och från kommun som lämnar eller avser att lämna bidrag till museet.

För annat museum göres ansökan om statsbidrag hos statens kulturråd
inom tid som rådet bestämmer.

11 § Museum som har tilldelats statsbidrag skall för varje
redovisningsår ge in verksamhetsberättelse till statens kulturråd före
den 1 oktober närmast efter redovisningsårets utgång.

12 § Upphör museum helt eller delvis med verksamhet för vilken
statsbidrag har utgått enligt denna förordning och har statsbidraget
då icke helt förbrukats, skall den del av bidraget som återstår och
som var avsett för den nedlagda verksamheten betalas åter i den
ordning och inom den tid som statens kulturråd bestämmer.

13 § I fråga om verkställigheten av bidragsföreskrifterna skall museum
stå under tillsyn av statens kulturråd.

14 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens kulturråd efter samråd med riksantikvarieämbetet
och statens historiska museer.

15 § Talan mot beslut som avser fördelning av grundbelopp enligt 8 §
får ej föras.