Förordning (1977:55) om vissa statliga myndigheters beredskap m.m.;

SFS nr
1977:55
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-02-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:242
Upphävd
1993-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Med myndighet avses i denna förordning statlig myndighet. Med
myndighet jämställs Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB.

Förordningen äger ej tillämpning på myndighet under riksdagen, ej heller
på myndighet som ingår i försvarsmakten eller på statligt sjukhus.
Förordning (1992:1273).

2 § Regeringen bestämmer i vad mån en myndighet skall upprätthålla sin
verksamhet under krig eller vid krigsfara. De centrala myndigheterna
avgör dock detta i fråga om underlydande myndigheter, om inte annat
följer av vad regeringen har bestämt.

Myndighet som lyder direkt under regeringen skall senast den 31 december
varje år till det departement som myndigheten hör till anmäla om
regeringens beslut enligt första stycket behöver ändras eller inte och i
förekommande fall föreslå sådan ändring. Förordning (1988:1216).

3 § Om beredskapstillstånd och beredskapsgrader stadgas i lagen
(1960:513) om beredskapstillstånd och kungörelsen (1960:515) om vad som
skall iakttagas vid beredskapstillstånd m.m. (beredskapskungörelsen).

Om förfarandet vid verkställighet av regeringens beslut om
beredskapslarm gäller särskilda regler.

Anvisningar till denna förordning meddelas av chefen för
försvarsdepartementet.

Planering under fredstid

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid
krigsfara

4 § Myndighet skall under fredstid planera för att under krig eller vid
krigsfara kunna

intaga krigsorganisation och vidtaga övriga anordningar för den egna
beredskapen (organisationsberedskap),

bedriva avsedd verksamhet (verksamhetsberedskap) och

i förekommande fall flytta verksamheten till särskild
krigsuppehållsplats.

Vid planeringen hos vissa i särskild ordning angivna centrala
myndigheter skall beaktas särskilda av chefen för försvarsdepartementet
meddelade föreskrifter.

Om upprätthållande av telefonjour vid vissa myndigheter meddelas be
stämmelser av chefen för försvarsdepartementet.

5 § Planeringen skall avse såväl beredskapshöjningar efter hand som
intagande av högsta beredskapsgrad utan föregående skärpning av
beredskapen.

Central myndighet, som har underlydande myndighet, bestämmer om
planeringen vid denna, om ej annat följer av vad regeringen har
föreskrivit.

6 § Myndighet skall samordna sin planering med planeringen vid andra
civila och militära myndigheter inom totalförsvaret.

7 § Vid myndighet skall finnas följande planer:

krigsuppgiftsförteckning, utvisande myndighetens uppgifter i stort under
krig eller vid krigsfara och uppgifternas fördelning inom
organisationen, vilka slag av uppgifter som skall föras över till annan
myndighet, vilka slag av uppgifter som skall läggas ner samt vilka slag
av uppgifter som tillkommer på grund av överföring från annan myndighet,

krigsorganisationsplan, utvisande myndighetens krigsorganisation,

krigsplaceringsplan, utvisande vilka personer som skall tjänstgöra i de
i krigsorganisationsplanen upptagna befattningarna,

inkallelseplan, utvisande hur inkallelse skall ske samt hur den
krigsplacerade personalen i ett brådskande läge skall larmas,

materiel- och packningsplan, utvisande den materiel som skall medtagas
vid flyttning till särskild krigsuppehållsplats och hur materielen skall
utmärkas och packas m.m.,

flyttningsplan, utvisande hur flyttning till särskild
krigsuppehållsplats skall genomföras,

sambandsplan, utvisande vilka sambandsmedel som på krigsuppehållsplatsen
står till myndighetens förfogande m.m.,

lokalplan, utvisande lokalerna på den särskilda krigsuppehållsplatsen
och deras utnyttjande,

de övriga planer som kan behövas för verksamhets- och
organisationsberedskapen, t.ex. krigsarbetsordning, säkerhetsplan,
utvisande hur behovet av bevakning och andra säkerhets- och
skyddsåtgärder skall tillgodoses såväl på fredstjänstgöringsorten som på
den särskilda krigsuppehållsplatsen, samt jour- och
beredskapstjänstplan, utvisande hur telefonpassning och kryptotjänst
m.m. skall ordnas,

beredskapskalender (åtgärdskalender), utvisande vilka åtgärder som på
olika stadier bör vidtagas för att höja organisations- och
verksamhetsberedskapen.

8 § Decentralisering av uppgifter från central myndighet bör planeras så
att myndigheten kan koncentrera sin verksamhet till ledning och
samordning av försvarsansträngningarna och i övrigt bedriva sådan
verksamhet som av olika skäl icke kan eller bör handhas av annan
myndighet.

Decentralisering skall i första hand ske till underlydande myndighet,
som under fredstid fullgör uppgifter inom det verksamhetsområde som
uppgiften rör. Kan decentralisering icke ske till sådan myndighet i
regional eller lokal instans, bör den företrädesvis ske till
länsstyrelse eller i fråga om uppgift som bör handläggas av kommunal
myndighet till sådan myndighet.

9 § Myndighet, från vilken uppgift enligt planeringen skall överföras,
skall underrätta den mottagande myndigheten om detta och efter samråd
med denna vid behov meddela eller förbereda anvisningar för uppgiftens
handläggning. Därvid skall anges författning som reglerar verksamheten i
fråga. Vid behov skall även förberedelser vidtagas för att beordra
tjänsteman med erfarenhet av handläggningen att tjänstgöra vid den
mottagande myndigheten, då uppgift föres över till denna.

10 § Personal som är krigsplacerad vid myndighet och personal som kan
komma att beordras att tjänstgöra hos annan myndighet än där den är
anställd skall genom myndighetens försorg ges skriftligt besked om sin
krigsplacering eller avsedda tjänstgöring. Beskedet skall även innehålla
uppgift om inställelseplats och lämplig personlig utrustning vid
inställelsen.

Myndighet skall planera för att efter intagande av krigsorganisation
ombesörja personalregistrering och övriga förekommande
personaladministrativa åtgärder även rörande sådan vid myndigheten
fredsanställd personal som ej avses i första stycket och ej heller har
tagits i anspråk för krigstjänstgöring hos annan totalförsvarsmyndighet.
Personalen skall underrättas om att den kan komma att tagas i anspråk
för fortsatt tjänstgöring vid myndigheten, så länge denna är kvar på
fredstjänstgöringsorten, samt för avvecklingsuppgifter m.m. och för
undanförsel och förstöring enligt därför gällande särskilda bestämmelser
och planer i samband med att myndigheten flyttar till särskild
krigsuppehållsplats.

11 § Myndighet som under krig eller vid krigsfara behöver lämna allmän
information om sin planerade verksamhet skall förbereda denna
information.

12 § Planer som avses i 7 § fastställes av den myndighet som har
upprättat dem. Departementens krigsuppgiftsförteckningar fastställes
dock av regeringen. Central myndighet bestämmer om fastställelse av
planer vid underlydande myndighet.

Personal inom myndigheten samt andra myndigheter underrättas om
planernas innehåll i den utsträckning som behövs för fortsatt planering
och för samordning av planeringen mellan berörda
totalförsvarsmyndigheter i olika instanser. Departementens och de
centrala myndigheternas krigsuppgiftsförteckningar skall alltid
tillställas civilbefälhavare och länsstyrelse.

Uppgift om myndighets särskilda krigsuppehållsplats får endast lämnas
till den som oundgängligen behöver uppgiften i och för sin tjänst.

13 § Krigsuppgiftsförteckning skall ses över årligen, departementens
före den 1 februari, de centrala myndigheternas före den 1 mars och de
övriga myndigheternas före den 1 april.

Krigsplaceringsplan och inkallelseplan skall ses över årligen vid
tidpunkt som myndigheten bestämmer. Övriga planer skall ses över så ofta
och i den utsträckning som myndigheten bestämmer. Översyn av plan sker i
samma ordning som fastställelse av plan.

14 § Myndighet skall förbereda förteckning över sådan personal i
myndighetens krigsorganisation eller annan personal hos myndigheten som
under krig eller vid krigsfara skall äga tillträde till arbetsplatsen
mot uppvisande av godkänd identitetshandling samt kontroll av att
personalen innehar sådan handling.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

15 § Myndighet skall planera för att under krig eller vid krigsfara
kunna avveckla verksamheten efter hand eller i ett sammanhang.

16 § Myndighet hos vilken finns personal som är anställd enligt
fastställd personalförteckning eller särskilt beslut skall, om ej
regeringen bestämmer annat, planera för att efter avveckling av
verksamheten behålla i tjänsteutövning de tjänstemän som behövs för
personaladministrativa och andra åtgärder och som ej är tagna i anspråk
inom totalförsvaret i övrigt. Dessa tjänstemän skall krigsplaceras vid
myndigheten.

17 § Vid myndigheten skall finnas en avvecklingsplan, som anger

1. de åtgärder som skall vidtagas för avvecklingen och tiden därefter,
däribland åtgärder för bevakning och skydd av tjänstelokaler och
utrustning samt för arkivering, undanförsel och förstöring,

2. de uppgifter som i förekommande fall skall föras över till annan
myndighet och tjänsteman som bör beordras att tjänstgöra vid denna
myndighet då uppgifterna förs över dit samt

3. de tjänstemän som enligt 16 § skall krigsplaceras vid myndigheten.

För planläggningen gäller 8-10 §§ i tillämpliga delar.

Behöver myndigheten lämna allmän information om att verksamheten skall
avvecklas m.m., skall denna information förberedas.

18 § Avvecklingsplan fastställes av myndigheten och meddelas andra
myndigheter i den utsträckning som behövs.

19 § Avvecklingsplanen skall ses över av myndigheten vid behov.

Åtgärder före beredskapstillstånd

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid
krigsfara

20 § Skall myndighet före beredskapstillstånd vidtaga beredskapsåtgärd
utan eller med anknytning till viss beredskapsgrad, förordnar regeringen
om detta.

Utan att avvakta regeringens förordnande skall myndighet, om den har
underrättats om att beredskapsåtgärder kan komma att behövas eller om
förhållandena enligt myndighetens bedömning annars tyder på detta,
vidtaga de åtgärder för att höja beredskapen som myndigheten själv kan
genomföra inom ramen för sina befogenheter och resurser utan att i
större omfattning rubba den normala fredsverksamheten.

21 § Civilbefälhavare och länsstyrelse får sända ut personal för
uppgifter som avses i 25, 26 och 28 §§.

Central myndighet får för motsvarande ändamål sända ut personal från
underlydande myndighet.

Innan personal, som har krigsuppehållsplats gemensamt med militär
myndighet eller med annan civil myndighet, sändes ut för dessa
uppgifter, skall samråd ske med den militära eller civila myndigheten.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

22 § Har myndighet underrättats om att beredskapsåtgärder kan komma att
behövas eller tyder annars förhållandena på detta enligt myndighetens
bedömning, skall myndigheten se över sin avvecklingsplan.

Åtgärder vid beredskapsgrad III (lägsta beredskapsgraden)

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid
krigsfara

23 § Myndighet skall i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter
som har betydelse för totalförsvaret. Den fredsmässiga verksamheten
skall om möjligt upprätthållas i normal omfattning. Uppgift som ej angår
totalförsvaret och som under rådande förhållanden har förlorat i
betydelse får dock inskränkas eller läggas ner.

Beredskapshöjande åtgärder som myndigheten själv kan genomföra eller
anbefalla inom ramen för sina befogenheter och resurser utan att i
större omfattning rubba den normala fredsverksamheten skall vidtagas
eller förberedas i den mån så ej redan har skett.

Planerna för organisations- och verksamhetsberedskapen skall ses över
och anpassas till rådande förhållanden. Samordningen med planeringen hos
andra berörda civila och militära myndigheter inom totalförsvaret skall
kontrolleras.

Avsedd överföring av uppgifter till annan myndighet skall förberedas och
tjänsteman skall utses för tjänstgöring vid den mottagande myndigheten,
då uppgifterna övertas av denna, i den mån dessa förberedelser ej redan
har skett.

24 § Sådan förteckning som sägs i 14 § skall upprättas. Myndigheten
skall också se till att personalen innehar godkänd identitetshandling.

25 § Myndighet skall avdela en förberedelsegrupp som med kort varsel
skall kunna bege sig till myndighetens särskilda krigsuppehållsplats och
där förbereda myndighetens verksamhet genom att taga i anspråk och
iordningställa arbets- och förläggningslokaler, kontrollera att
teleanordningar fungerar m.m. samt att arbetsmateriel och andra
förnödenheter finns. Vid myndighetens flyttning skall
förberedelsegruppen på krigsuppehållsplatsen svara för samverkan med
andra organ.

Myndighet vars krigsorganisation ej omfattar mer än fem handläggande
tjänstemän behöver icke avdela förberedelsegrupp.

Om förberedelsegrupp för de enligt 4 § i särskild ordning angivna
centrala myndigheterna gäller av chefen för försvarsdepartementet
meddelade föreskrifter.

26 § Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får annan
myndighet än som avses i 25 § tredje stycket förstärka
förberedelsegruppen med personal ur myndighetens krigsorganisation för
att kunna föra över delar av verksamheten till den särskilda
krigsuppehållsplatsen.

27 § Central myndighet som ej avses i 25 § tredje stycket beslutar om
utsändande av förberedelsegrupp.

Om utsändande av förberedelsegrupp vid regional eller lokal myndighet
som lyder under central myndighet beslutar den centrala myndigheten
eller, efter dennas bemyndigande, den underlydande myndigheten efter
samråd med berörd civilbefälhavare, länsstyrelse och militär myndighet.

28 § Civilbefälhavare och länsstyrelse beslutar efter samråd med
vederbörande militära myndighet om utsändande av förberedelsegrupp.
Detsamma gäller beträffande utsändande av personal som före intagande av
krigsorganisation behöver samverka med den militära myndigheten. Innan
personal som är krigsplacerad i civilbefälhavares kansli eller
länsstyrelse men anställd hos annan statlig myndighet tages i anspråk
för dessa uppgifter, skall samråd ske med nämnda myndighet.

29 § Emballage till materiel m.m. som skall medföras vid myndighetens
flyttning skall anskaffas, om detta ej har skett tidigare. Materiel,
handlingar och emballage skall märkas. Därvid skall myndighetens namn
och krigsuppehållsplats anges med kodbeteckning.

30 § Under icke arbetstid skall, i den mån motsvarande beredskap ej kan
ordnas på annat sätt, på myndighetens arbetsplats finnas minst en
jourhavande tjänsteman samt personal för telefonpassning eller för andra
ändamål, t.ex. kryptotjänst och bevakning av lokalerna.

Myndigheten skall ålägga var och en som ingår i myndighetens
krigsorganisation att lämna uppgift om adress och telefonnummer, på
vilket han kan nås under icke arbetstid, och att vid längre frånvaro
från den angivna adressen anmäla till jourhavande tjänsteman var och hur
han kan nås.

31 § Myndighet skall, i den mån ej annat framgår av vad ovan
föreskrivits, vara beredd att börja flyttning till särskild
krigsuppehållsplats inom den tid som regeringen bestämmer.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

32 § Verksamheten skall i princip upprätthållas i normal omfattning.
Uppgifter som under rådande förhållanden har förlorat i betydelse får
dock inskränkas eller läggas ner.

33 § Myndighetens avvecklingsplan skall ses över och sådana
förberedelser för avveckling skall vidtagas som kan ske inom ramen för
myndighetens befogenheter och tillgängliga medel. Särskild uppmärksamhet
skall i förekommande fall ägnas dels förberedelser för att föra över
uppgift till annan myndighet och att utse tjänsteman för tjänstgöring
vid denna myndighet, då uppgiften skall övertagas av densamma, dels ock
krigsplacering vid myndigheten av den personal som behövs för
personaladministrativa och andra åtgärder enligt 16 §. Denna personal
skall vara försedd med godkänd identitetshandling.

34 § Emballage för arkivering samt för undanförsel av materiel och
handlingar skall anskaffas i den mån detta ej har skett tidigare och
märkas med myndighetens namn och adress i klartext.

35 § Under icke arbetstid skall finnas avdelad personal som kan nås på
telefon. Uppgift om personalens adress och telefonnummer skall lämnas
till vederbörande departement.

Åtgärder vid beredskapsgrad II (mellersta beredskapsgraden)

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid
krigsfara

36 § Åtgärder vid beredskapsgrad III skall vidtagas i den mån det ej
redan har skett.

37 § Uppgifter av betydelse för totalförsvaret skall ges företräde
framför andra uppgifter. Uppgift som ej angår totalförsvaret och som
under rådande förhållanden har förlorat i betydelse skall fullgöras
endast i den omfattning som personaltillgången och förhållandena i
övrigt medger det.

38 § Planerad överföring av uppgift till annan myndighet skall ske efter
regeringens förordnande om detta eller, såvitt gäller överföring från
central myndighet till underlydande organ, efter beslut av den centrala
myndigheten.

Skall uppgift föras över från en myndighet till en annan, får
förstnämnda myndighet även beordra tjänsteman att tjänstgöra vid den
andra myndigheten, i den mån så behövs med stöd av regeringens
förordnande.

39 § I den utsträckning som är möjlig och lämplig skall handlingar,
databehandlad information, arbetsmaskiner och annan för verksamheten i
krig nödvändig materiel föras över till myndighetens särskilda
krigsuppehållsplats eller till säker förvaringsplats, varifrån
materielen lätt kan föras över till krigsuppehållsplatsen. De i 4 §
nämnda i särskild ordning angivna centrala myndigheterna skall i detta
hänseende avvakta närmare besked av regeringen.

Slutliga förberedelser skall vidtagas för arkivering, undanförsel och
förstöring av handlingar och materiel, som ej behövs på den särskilda
krigsuppehållsplatsen. Därvid skall särskilt beaktas att personregister
av större omfattning skyddas för obehöriga. I övrigt skall handlingar
och materiel som ej behövs för ärendenas handläggning om möjligt
placeras på skyddad plats. Slutliga förberedelser skall även vidtagas
för bevakning, tillsyn och nödtorftigt underhåll av tjänstelokalerna.

40 § Myndighet skall vara beredd att – i förekommande fall sedan vissa
delar av myndigheten har flyttat i enlighet med vad som sägs i 21, 27
och 28 §§ – börja flyttning av huvuddelen av myndigheten till särskild
krigsuppehållsplats inom den tid som regeringen bestämmer.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

41 § Åtgärder vid beredskapsgrad III skall vidtagas i den mån det ej
redan har skett.

42 § Avgörandet av anhängiga ärenden skall påskyndas. Planerade
förberedelser för avveckling av verksamheten skall slutföras.

43 § Planerad överföring av uppgifter till annan myndighet och
beordrande av tjänsteman att tjänstgöra vid den mottagande myndigheten
skall ske enligt regeringens förordnande om detta.

44 § Slutliga förberedelser skall vidtagas för arkivering, undanförsel
och förstöring. Därvid skall särskilt beaktas vad som sägs i 39 § andra
stycket och i övrigt vidtagas där föreskrivna åtgärder.

Åtgärder vid beredskapsgrad I (högsta beredskapsgraden)

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid
krigsfara

45 § Åtgärder vid beredskapsgrad III och II skall vidtagas i den mån det
ej redan har skett.

46 § Verksamheten skall koncentreras på uppgifter av betydelse för
totalförsvaret.

47 § Myndighet skall intaga sin krigsorganisation.

Den krigsplacerade personalen skall, när beredskapsgrad I har
anbefallts, ofördröjligen med personlig utrustning bege sig till
anbefalld inställelseplats. Personer, som i fredstid ej tjänstgör hos
myndigheten men i krig skall tjänstgöra där, skall ofördröjligen
inkallas, om detta ej redan har skett. All krigsplacerad personal skall
medföra identitetshandling.

Besked skall lämnas till fredsanställd personal, som ej ingår i
myndighetens krigsorganisation och icke heller har tagits i anspråk inom
totalförsvaret i övrigt, om vad denna personal har att iakttaga i
förhållande till myndigheten.

Myndighet eller del av myndighet, som tills vidare fortsätter sin
verksamhet på fredstjänstgöringsorten, skall anpassa krigsorganisationen
till tjänstgöringsförhållandena där och till möjligheten att tills
vidare behålla i tjänst den i tredje stycket nämnda personalen.

48 § Planerad överföring av uppgifter till annan myndighet som ännu ej
har verkställts skall genomföras, även om regeringen ej har förordnat
därom.

49 § Om flyttning till särskild krigsuppehållsplats av de enligt 4 § i
särskild ordning angivna centrala myndigheterna beslutar regeringen.

Övriga myndigheter skall utan regeringens beslut flytta till särskild
krigsuppehållsplats i den mån flyttning ej redan har skett. Med
beaktande av tillgången på skyddsrum, till arbetsmöjligheter och andra
förhållanden får dock myndighet eller enhet av myndighet, som icke har
med militär myndighet gemensam krigsuppehållsplats, tills vidare
fortsätta verksamheten på fredstjänstgöringsorten. Beslut om detta och
om tidpunkten för flyttning fattas av myndigheten. Beträffande regional
eller lokal myndighet som lyder under central myndighet fattas beslutet
av den centrala myndigheten eller, efter dennas bemyndigande, av den
underlydande myndigheten.

Myndighet vars göromål påverkar arbetet hos annan myndighet skall
samråda med denna om flyttningen.

50 § Civilbefälhavare, länsstyrelse och vid behov annan myndighet än som
avses i 49 § första stycket skall beordra personal att stanna kvar på
den ordinarie arbetsplatsen för att hålla förbindelse med regeringen och
med myndighetens huvuddel till dess att förbindelse mellan regeringen
och myndigheten har säkerställts på annat sätt. Till detta uppdrag bör
om möjligt utses personal hos myndigheten som ej är krigsplacerad vid
myndigheten och ej heller har tagits i anspråk inom totalförsvaret i
övrigt. Har myndighet beordrat vissa enheter att fortsätta verksamheten
på fredstjänstgöringsorten, bör uppdraget fullgöras av dessa enheter.

51 § Då myndighet flyttar till särskild krigsuppehållsplats, skall
myndigheten vid behov beordra personal att ombesörja avvecklingsarbete
på den ordinarie arbetsplatsen, såsom arkivering, tillvaratagande av
handlingar och materiel och dess placering på skyddad plats m.m.,
bevakning eller tillsyn av lokalerna samt undanförsel eller förstöring.

Till sådant uppdrag bör om möjligt utses personal som ej är
krigsplacerad vid myndigheten och ej heller har tagits i anspråk på
annat håll inom totalförsvaret. Personalen bör i största möjliga
utsträckning uttagas efter frivilligt åtagande och väljas ut med hänsyn
till sina personliga förhållanden.

52 § Skall den särskilda krigsuppehållsplatsens belägenhet ej
bekantgöras, bör vid behov personal på den ordinarie arbetsplatsen så
länge som möjligt förmedla myndighetens kontakter med allmänheten.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

53 § Åtgärder vid beredskapsgrad III och II skall vidtagas i den mån det
ej redan har skett.

54 § Verksamheten skall avvecklas i den mån detta ej har skett tidigare
och om icke regeringen har förordnat annat. Planerade åtgärder för att
tillvarataga handlingar och materiel för arkivering, undanförsel och
förstöring samt för bevakning eller tillsyn av tjänstelokalerna skall
vidtagas.

55 § Har enligt 16 § särskild organisation planlagts för
personaladministrativa och andra åtgärder efter avvecklingen av övrig
verksamhet, skall denna organisation träda i verksamhet.

Åtgärder vid utrymning

Myndighet vars verksamhet skall upprätthållas under krig och vid
krigsfara

56 § Flyttning till särskild krigsuppehållsplats skall, om den ej har
skett tidigare, äga rum vid förordnande om slutlig utrymning av
myndighetens fredstjänstgöringsort. Myndigheten äger dock med beaktande
av tillgången på skyddsrum, till arbetsmöjligheter och andra
förhållanden besluta att verksamhet, som icke skall bedrivas på
krigsuppehållsplats som innehas gemensamt med militär myndighet, helt
eller delvis skall fortsättas på fredstjänstgöringsorten till dess att
myndigheten beslutar om flyttning.

Myndighet vars göromål påverkar arbetet hos annan myndighet skall
samråda med denna om flyttningen.

57 § Vid flyttningen till särskild krigsuppehållsplats skall personal,
som ej ingår i myndighetens krigsorganisation och icke heller har tagits
i anspråk inom totalförsvaret i övrigt, deltaga i utrymningen enligt de
bestämmelser som gäller för allmänheten.

Myndigheten får vid behov beordra personal att stanna kvar på
fredstjänstgöringsorten för uppgifter som nämns i 50-52 §§. Om val av
personal för uppgifterna gäller vad där sägs. Där myndigheten enligt 56
§ har beslutat att vissa enheter skall fortsätta verksamheten på
fredstjänstgöringsorten, bör uppdraget fullgöras av dessa enheter.

Förordnas om slutlig utrymning av fredstjänstgöringsorten efter det att
myndigheten har flyttat till särskild krigsuppehållsplats, skall
kvarlämnad personal efter samråd mellan myndigheten och ortens polis-
eller civilförsvarsmyndighet snarast möjligt slutföra återstående
uppgifter och därefter deltaga i utrymningen enligt de bestämmelser som
gäller för allmänheten.

Myndighet vars verksamhet ej skall upprätthållas under krig

58 § Vid slutlig utrymning av myndighetens fredstjänstgöringsort skall
verksamheten avvecklas och de övriga åtgärder vidtagas som sägs i 54 §,
om förhållandena så medger.

Den i 55 § nämnda organisationen skall träda i verksamhet. Den vid
myndigheten krigsplacerade personalen skall deltaga i utrymningen och
därvid medföra de handlingar som behövs för fortsatt arbete på annan
plats och där söka kontakt med länsstyrelse eller annan myndighet.