Folkhögskoleförordningen (1977:551)

SFS nr
1977:551
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:977
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller för sådan folkhögskola som
regeringen har förklarat berättigad till statsbidrag.

1 a § Hänvisningarna i denna förordning till bestämmelser i
skolförordningen (1971:235) skall avse bestämmelserna i deras lydelse
vid utgången av år 1990. Förordning (1990:1221).

Uppgifter

2 § Folkhögskolan har till uppgift att främja allmän medborgerlig
bildning.

3 § Verksamheten vid folkhögskolan skall till innehåll och form vara
sådan att den

ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor,

vidgar förmågan att känna och uppleva,

utvecklar kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga,

ökar den studerandes möjligheter att vara skapande samt

stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra aktivt påverka
arbetsliv och samhälle.

Under förutsättningar som anges i första stycket kan folkhögskolan i
begränsad omfattning även ge yrkesinriktad utbildning.

4 § Varje folkhögskola får inom ramen för de allmänna föreskrifterna i 2
och 3 §§ själv bestämma sin verksamhet med hänsyn till skolans
ideologiska och kunskapsmässiga inriktning. Verksamheten skall dock
alltid bedrivas i en anda av tolerans och respekt för oliktänkande samt
utformas så, att allsidighet i undervisningen eftersträvas.

Tillsyn m. m.

5 § Skolöverstyrelsen skall ha inseende över folkhögskolorna.
Överstyrelsen skall utfärda de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1988:1057).

6 § Riksrevisionsverket får för granskning av tillämpningen av denna
förordning hos folkhögskola ta del av räkenskaper och övriga handlingar
samt företa de undersökningar som behövs i övrigt.

Organisation m. m.

7 § Vid folkhögskola skall finnas rektor, lärare och den personal i
övrigt som behövs.

8 § Varje folkhögskola skall ha en egen styrelse. Vid varje skola skall
även finnas ett lärarråd och, när kurs enligt 19 § pågår, ett kursråd.

9 § För varje folkhögskola skall skolöverstyrelsen fastställa ett
reglemente.

Reglemente antages för folkhögskola med enskild huvudman av skolans
styrelse och för folkhögskola med kommun eller landstingskommun som
huvudman av kommunfullmäktige respektive landstinget. Innan reglemente
antages, skall yttrande inhämtas från lärarrådet och kursrådet.

Reglementet för folkhögskola med enskild huvudman skall innehålla
uppgift om skolans huvudman samt bestämmelser om förhållandet mellan
huvudmannen och skolan, om sammansättningen av skolans styrelse och dess
ansvarsområde och om lärarrådet och kursrådet. Dessutom skall
reglementet innehålla de övriga bestämmelser som behövs.

10 § Styrelsen skall ansvara för skolans verksamhet.

Styrelsen skall minst en gång varje arbetsår sammanträda gemensamt med
lärrarrådet.

11 § Styrelse för folkhögskola med enskild huvudman skall bestå av minst
fem ledamöter. Dessa skall utses av huvudmannen.

I fråga om styrelse för folkhögskola med kommun eller landstingskommun
som huvudman tillämpas föreskrifterna i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket,
4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket, 10 och 11 §§
samt 12 § andra och tredje styckena kommunallagen (1977:179) på
motsvarande sätt. I landstingskommun och i annan kommun än Stockholms
kommun tillämpas även föreskrifterna i 3 kap. 5 § första stycket och 6 §
nämnda lag på motsvarande sätt. Förordning (1986:922).

12 § Företrädare för de studerande, lärare och övrig personal får
närvara vid styrelsens sammanträden med rätt att deltaga i
överläggningarna och med rätt att ställa förslag. Sådan företrädare har
även rätt att till protokollet anteckna skiljaktig mening.

13 § Lärarrådet skall svara för långsiktig pedagogisk planering och
sådana andra frågor rörande övergripande planering och verkställighet
som ej enligt reglementet ankommer på styrelsen eller rektor.

Lärarrådet består av rektor, lärare och i förekommande fall
internatföreståndare. I reglementet för skolan kan föreskrivas att även
företrädare för annan personal och för de studerande får ingå i rådet.

14 § Kursrådet skall under kurstid svara för den samordnande planeringen
av kurser som pågår minst 15 veckor.

Kursrådet skall bestå av rektor och av företrädare för de studerande,
för lärare och för annan personal. I reglementet för skolan kan
bestämmas att även skolans styrelse skall vara företrädd i kursrådet.

Företrädarna för de studerande skall uppgå till minst samma antal som
övriga ledamöter i kursrådet tillsammans.

15 § Lärarråd och kursråd skall var för sig upprätta arbetsordning som
närmare reglerar deras verksamhet.

16 § Skolans räkenskaper och styrelsens förvaltning skall för varje år
granskas av särskilda revisorer. Minst en av revisorerna skall vara
godkänd granskningsman eller auktoriserad revisor.

I fråga om folkhögskola med kommun eller landstingskommun som huvudman
gäller 5 kap. kommunallagen (1977:179) i stället för vad som föreskrives
i första stycket.

Verksamheten

17 § Vid folkhögskola skall finnas lämpliga undervisningslokaler och
erforderlig undervisningsmateriel.

18 § Folkhögskolans arbetsår räknas från och med den 1 juli till och med
den 30 juni nästa år, om ej skolöverstyrelsen medger annat.

19 § Varje folkhögskola skall under arbetsåret anordna

1. minst en kurs om minst 30 veckor med lägst 20 deltagare eller

2. minst två kurser, som skall ansluta till varandra och som var och en
skall pågå minst 15 veckor och omfatta lägst 20 deltagare.

Kurs enligt första stycket skall kännetecknas av ett brett ämnesurval.

Skolöverstyrelsen får medge att kurs enligt första stycket får anordnas
även om antalet deltagare är lägre än 20. Uppgår antalet deltagare ej
till 15 får sådant medgivande lämnas endast om synnerliga skäl
föreligger.

20 § Annan kurs vid folkhögskola än som avses i 19 § skall pågå minst
två dagar.

Utan hinder av vad som anges i första stycket får endagskurser anordnas
i syfte att informera och motivera korttidsutbildade om olika slags
studier vid folkhögskolan. Förordning (1987:712).

21 § Kurs som pågår minst en vecka skall omfatta, för heltidsstuderande
minst 25 studietimmar per vecka och för deltidsstuderande minst 10
studietimmar per vecka. Kurs som är kortare än en vecka skall omfatta
minst fyra studietimmar per dag. Kurs skall alltid omfatta minst 14
studietimmar.

22 § I kurstiden för kurs som pågår minst fyra veckor får räknas in en
dag för upprop och en dag för avslutning samt skäligt antal dagar för
lov av tillfällig anledning.

23 § I planering av kurs, som folkhögskola anordnar tillsammans med
studieförbund, annan organisation eller institution, skall medverka
rektor eller en lärare med minst 40 procent av heltidstjänstgöring vid
folkhögskolan. Denne skall dessutom följa kursen och svara för dess
genomförande.

Minst en fjärdedel av undervisningen i kurs, som avses i första stycket,
skall meddelas av rektor eller av sådan lärare med minst 40 procent av
heltidstjänstgöring vid folkhögskola som fortlöpande fullgör en del av
sin undervisning vid skolans kurser om minst 15 veckor. Om det finns
särskilda skäl får undervisningen meddelas av timlärare som regelbundet
tjänstgör vid folkhögskolas kurser om minst 15 veckor. Förordning
(1988:736).

24 § För varje kurs skall finnas studieplan. Sådan plan skall i den
omfattning skolöverstyrelsen bestämmer ges in till överstyrelsen för
godkännande.

25 § Vid folkhögskola skall anordnas studie- och yrkesorientering.

Folkhögskola skall bedriva kontaktverksamhet med folkrörelser och
studieförbund.

26 § Undervisningen vid folkhögskola och studie- och yrkesorientering
enligt 25 § första stycket skall vara avgiftsfri.

De studerande

27 § Riktlinjer för antagning av studerande vid folkhögskola skall
fastställas av skolans styrelse efter hörande av lärarrådet. I fråga om
riktlinjer för antagning av studerande till kurser om minst 15 veckor
skall styrelsen även inhämta kursrådets mening.

28 § Sökande kan antagas till kurs, om han fyller minst 18 år under det
kalenderår då kursen börjar.

Om särskilda skäl föreligger får styrelsen till kurs om minst 15 veckor
antaga den som ej har uppnått den ålder som anges i första stycket men
som har fyllt 16 år. Antalet sådana studerande får dock ej överstiga fem
procent av det totala antalet deltagare i kursen om ej skolöverstyrelsen
av särskilda skäl medger annat.

Skolöverstyrelsen kan medge att den som har fyllt 16 år får antagas till
kurs som är kortare än 15 veckor.

29 § Utan hinder av föreskrifterna i 28 § får styrelsen till kurs om
högst tre veckor som anordnas i samarbete med ungdomsorganisation och i
skolans lokaler antaga studerande som har fyllt minst 14 år. Förordning
(1983:510).

30 § De studerande skall före varje kurs på lämpligt sätt upplysas om
skolans verksamhet och inriktning.

31 § Vid folkhögskola skall finnas lämpliga fritidslokaler.

32 § Folkhögskola bör om möjligt bereda de studerande bostad och kost i
anslutning till skolanläggningen (internat).

Avgift för internat får ej understiga belopp som motsvarar
riksskatteverkets norm för värdet av naturaförmånen fritt vivre. Sådan
avgift får ej höjas för studerande som deltager i pågående kurs vid
skolan.

33 § De studerande skall ha tillgång till kostnadsfri hälsovård vid
folkhögskolan.

34 § Studerande som har gått igenom kurs skall få intyg därom.

35 § Styrelsen får besluta att studieomdöme skall ges till studerande,
som har gått igenom kurs enligt 19 § 1 eller kurser enligt 19 § 2 och
som begär sådant omdöme. Studieomdömet skall avse den studerandes
förmåga att bedriva studier.

Som studieomdöme får endast användas något av uttrycken Mindre god, God,
Mycket god eller Utmärkt.

Studieomdöme skall bestämmas av lärarrådet.

36 § Finner lärarrådet anledning till allvarlig anmärkning mot
studerande, kan rådet efter hörande av kursrådet tilldela den studerande
varning.

37 § Om ej annat följer av andra stycket, får studerande förvisas från
folkhögskola för viss tid om

1. sådan varning som avses i 36 § ej har fått avsedd verkan,

2. den studerandes uppförande kan antagas inverka skadligt på andra
studerande eller

3. andra särskilda skäl föreligger.

Har åtal för viss gärning väckts mot den studerande, får han förvisas på
grund av gärningen endast om han har erkänt den eller om han har funnits
skyldig till gärningen genom dom, som har vunnit laga kraft.

38 § Fråga om förvisning prövas av styrelsen efter hörande av lärarrådet
och kursrådet.

Styrelsen får förordna att beslut om förvisning skall verkställas utan
hinder av att det ej har vunnit laga kraft.

Vid avgörande av fråga om förvisning skall föreskrifterna i 29 kap.
rättegångsbalken om domstol med endast lagfarna ledamöter tillämpas på
motsvarande sätt.

39 § I ärende om förvisning skall styrelsen se till att utredning finns
som allsidigt kartlägger de omständigheter som är av betydelse.

Utredningen skall inledas utan dröjsmål och genomföras så skyndsamt som
möjligt. Den studerande och i förekommande fall dennes vårdnadshavare
skall få tillfälle att ta del av utredningen och komma in med yttrande
till styrelsen. Den studerande skall beredas möjlighet att inför
styrelsen låta sig biträdas av den som han utser därtill.

Rektor

40 § Vid folkhögskola skall finnas en lönetjänst som rektor. Tjänsten
skall inrättas som heltidstjänst med beteckningen r.

Behörig till tjänst som rektor är den som är behörig enligt 55 eller 59
§ till en lönetjänst som lärare vid folkhögskola. Om rektorstjänsten
avser skola med internat fordras tidigare tjänstgöring vid folkhögskola
med internatverksamhet under minst ett år.

Skolöverstyrelsen får medge undantag från villkoren i andra stycket, om
särskilda skäl föreligger. Förordning (1988:1057).

41 § Rektor skall inför styrelsen ansvara för folkhögskolans verksamhet.
Han skall leda arbetet vid skolan och meddela undervisning.

Rektor skall främja pedagogiskt utvecklingsarbete, anpassning av
verksamheten vid skolan till skiftande sociala och pedagogiska behov
samt även på annat sätt verka för skolans utveckling.

42 § När kurs som avses i 19 § pågår vid folkhögskola skall rektor
undervisa 18–22 studietimmar i veckan. Skolans styrelse får med hänsyn
till arten av tjänstgöringen sätta ned antalet studietimmar. För
nedsättning med mer än fyra studietimmar fordras att skolöverstyrelsen
medger det.

43 § Rektor får fullgöra en del av sin undervisningskyldighet

1. vid annan tid under arbetsåret än som anges i 42 §,

2. som ledare för sådan studiecirkel som avses i förordningen (1981:518)
om statsbidrag till studiecirklar m. m.,

3. genom tjänstgöring vid kurs som avses i förordningen (1970:272) om
statsbidrag till viss central kursverksamhet eller vid motsvarande annan
statsunderstödd kurs som anordnas av organisation. Förordning
(1983:510).

44 § Rektor får åläggas att undervisa under högst 42 veckor under ett
arbetsår.

Lärare

Inrättande av tjänster m. m.

45 § I folkhögskola skall lärare anställas på lönetjänst som lärare om
inte annat anges särskilt. Dessutom får lärare anställas på
arvodestjänst som timlärare.

I stället för anställning på lönetjänst som lärare får läraren välja
anställning som timlärare. Ett sådant val skall avse ett helt arbetsår
eller den del av arbetsåret som läraren är anställd vid skolan.
Förordning (1988:1057).

46 § Den verksamhet som folkhögskola har bestämt bör organiseras så, att
det kan inrättas tjänster som lärare med full tjänstgöring eller med
minst 40 procent av heltidstjänstgöring. Förordning (1988:736).

47 § Skolans styrelse beslutar om lärartjänster till det antal som
behövs för undervisningen vid skolan. Förordning (1988:1057).

48 § har upphävts genom förordning (1988:1057).

49 § har upphävts genom förordning (1988:736).

50 § I lärares tjänst ingår undervisning samt socialpedagogiska och
administrativa uppgifter.

Lärare är skyldig att fullgöra de uppgifter som tilldelas honom med stöd
av denna förordning och skolans reglemente.

51 § Det åligger lärare att biträda vid lärarutbildning som är förlagd
till skolan.

En lärare som är förordnad tills vidare är skyldig att under högst tre
månader varje arbetsår som vikarie utöva rektorstjänsten vid den skola
där han är anställd. Förordning (1988:1057).

52 § Lärare får åläggas att tjänstgöra under högst 42 veckor under ett
arbetsår.

53 § Lärare får fullgöra en del av sin tjänst

1. genom undervisning i ämne som avses i 59 §, om undervisningen utgör
högst en tredjedel av lärarens tjänst och läraren godtar sådan
tjänstgöring samt

2. vid sådan studiecirkel som avses i 43 § 2.

Ämneslärare får även fullgöra en del av sin tjänst vid sådan kurs som
avses i 43 § 3.

För tjänstgöring enligt första stycket 1 krävs medgivande av
skolöverstyrelsen.

54 § I lärartjänst får ingå fyllnadstjänstgöring

1. vid vuxenutbildning som avses i vuxenutbildningslagen (1984:1118), om
läraren godtar sådan tjänstgöring samt

2. vid annan statlig eller statsunderstödd läroanstalt, om läraren
godtar sådan tjänstgöring och länsskolnämnden i förekommande fall medger
det.

Föreskrifterna om fyllnadstjänstgöring i 14 kap. 16–18 och 21 §§
skolförordningen (1971:235) skall tillämpas på motsvarande sätt på
lärare vid folkhögskola. Förordning (1990:1221).

Behörighetsvillkor för lärare

55 § Behörig till lönetjänst som ämneslärare vid folkhögskola är den som
med godkänt resultat har genomgått folkhögskollärarlinjen enligt
högskoleförordningen (1977:263).

Behörig till sådan tjänst är även den som uppfyller följande villkor,
nämligen

1. har avlagt filosofie kandidatexamen enligt kungörelsen (1969:50) om
utbildning vid de filosofiska fakulteterna eller motsvarande utbildning
enligt äldre föreskrifter samt

2. har avlagt examen på ämneslärarlinjen vid lärarhögskola enligt
förordningen (1968:318) om lärarhögskolorna. Förordning (1988:1057).

56 § har upphört att gälla genom förordning (1982:494).

57 § Behörig till lönetjänst som ämneslärare är även den som enbart
uppfyller det villkor som anges i 55 § andra stycket 1. Förordning
(1988:1057).

58 § Villkoret i 55 § första stycket skall anses uppfyllt om sökanden
genom annan utbildning än som där avses eller genom verksamhet i
folkbildnings- eller folkrörelsearbete eller på annat sätt har skaffat
sig dels kunskaper och färdigheter som är tillräckliga för tjänsten,
dels motsvarande pedagogisk utbildning.

Villkoret i 55 § andra stycket 1 skall anses uppfyllt om sökanden genom
annan utbildning än som där avses eller genom verksamhet i
folkbildnings- eller folkrörelsearbete eller på annat sätt har skaffat
sig kunskaper och färdigheter som är tillräckliga för tjänsten.

Villkoret i 55 § andra stycket 2 skall anses uppfyllt om sökanden har
skaffat sig motsvarande pedagogisk utbildning som där anges. Förordning
(1982:494).

59 § Behörig till lönetjänst som lärare

1. i ett av ämnena teckning, musik, gymnastik, trä- och metallslöjd,
textilslöjd, hemkunskap och barnkunskap vid folkhögskola är den som
uppfyller de särskilda villkor som anges i punkterna 5–11 i bilaga 1
till skolförordningen (1971:235) samt

2. i sådant ämne vid folkhögskola, som är jämförbart med ämne enligt
punkt 1, är den som har fått en grundlig praktisk och pedagogisk
utbildning i ämnet och av skolöverstyrelsen har förklarats behörig till
tjänst i ämnet vid folkhögskola.

Vid tillämpning av punkterna 5 och 7 i bilaga 1 till skolförordningen
skall föreskrifterna där om idrott och bild vid folkhögskolan avse
gymnastik respektive teckning. Förordning (1988:1057).

60 § För behörighet till lönetjänst som lärare i två eller flera ämnen
som avses i 59 § fordras att sökanden i varje ämne har den examen eller
den behörighetsförklaring som krävs för behörighet i endast detta ämne.
Förordning (1988:1057).

61 § Behörig till lönetjänst som speciallärare vid folkhögskola är den
som uppfyller de särskilda villkor som anges i punkterna 3 eller 4 i
bilaga 1 till skolförordningen (1971:235) eller som skolöverstyrelsen
har förklarat behörig till sådan tjänst. Förordning (1988:1057).

62 § Skolöverstyrelsen prövar om sökande är behörig enligt
föreskrifterna i 58 §.

Om särskilda skäl föreligger får skolöverstyrelsen medge undantag från
de villkor som anges i 59–61 §§. Förordning (1988:1057).

Tillsättning av tjänst som rektor eller lärare m. m.

63 § Till innehavare av tjänst som rektor eller lärare skall skolans
styrelse utse sökande som är behörig och lämplig för tjänsten med hänsyn
till insikter, erfarenheter och för tjänsten erforderliga egenskaper.

Innan styrelsen tillsätter tjänst, skall den inhämta yttrande från
lärarrådet.

64 § Styrelsen beslutar efter förslag av lärarrådet

1. vilka ämnesområden som ledig tjänst företrädesvis skall omfatta,

2. om den som uppfyller särskilda villkor skall ha företräde till
tjänsten samt

3. i fråga om rektorstjänst, att den ej skall hänföras till visst
ämnesområde.

65 § Vid tillsättning av tjänst som rektor eller lärare gäller ej 8– 14
§§ anstä llningsförordningen (1965:601).

66 § När en tjänst som rektor blir ledig, skall skolans styrelse utfärda
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande om tre veckors
ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet. I kungörelsen skall
anges de ämnesområden som tjänsten företrädesvis omfattar och huruvida
den som uppfyller särskilda villkor skall ha företräde till tjänsten.
Förordning (1988:1057).

67 § Sökande till en tjänst som rektor skall ge in

1. styrkt meritförteckning,

2. betyg över föreskrivna examina, prov och kurser eller andra
motsvarande handlingar som visar den sökandes behörighet,

3. betyg eller intyg över lärartjänstgöring samt

4. uppgift om de övriga omständigheter som sökanden önskar åberopa.

Efter anmodan skall sökanden dessutom ge in läkarintyg och andra
handlingar som behövs för ärendets prövning. Förordning (1988:1057).

68 § En tjänst som rektor skall tillsättas av skolans styrelse med
förordnande tills vidare.

Tillkännagivande av styrelsens beslut i ärende om tillsättning av en
tjänst som rektor skall snarast möjligt föras in i Post- och Inrikes
Tidningar. Skolöverstyrelsen skall underrättas om styrelsens beslut i
ärenden om tillsättning av en tjänst som rektor. Förordning (1988:1057).

69 § Finns ingen behörig och lämplig sökande, skall tjänsten så snart
ske kan kungöras ledig på nytt.

Om särskilda skäl föreligger får skolans styrelse besluta att tjänsten
även i andra fall än som anges i första stycket skall kungöras ledig på
nytt.

När tjänst kungöres ledig på nytt skall den som har sökt tjänsten vid
det föregående tillfället och ej har återkallat sin ansökan anses
kvarstå som sökande. Sådan sökande skall av styrelsen underrättas om
beslut enligt andra stycket i samband med att kungörandet sker.

70 § När en tjänst som lärare skall tillsättas, skall styrelsen för
skolan anmäla detta till den offentliga arbetsförmedlingen. Sådan
anmälan behövs ej

1. när fråga är om förordnande för någon som redan är eller omedelbart
dessförinnan har varit anställd som lärare vid folkhögskolan,

2. när fråga är om tjänstgöring enbart vid sådan kurs som skolan
anordnar tillsammans med studieförbund, annan organisation eller
institution och fråga är om förordnande för någon som har anknytning
till förbundet, organisationen eller institutionen,

3. när fråga är om anställning för högst två veckor i följd eller

4. när skolöverstyrelsen för visst fall medger undantag. Förordning
(1988:1057).

71 § Till en tjänst som lärare kommer i första hand i fråga den som är
behörig till lönetjänst som lärare. Står en sådan lärare inte till
förfogande får någon annan lärare förordnas. Förordning (1988:1057).

72 § En lärare får anställas på en lönetjänst som lärare endast om
tjänstgöringen omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring.
Förordning (1989:710).

73 § En lönetjänst som lärare skall tillsättas med förordnande tills
vidare om

1. läraren är behörig till tjänsten och

2. anställningen avser tjänstgöring under minst 15 veckor.

Villkoret enligt första stycket 2 skall anses uppfyllt av en behörig
lärare, som varit anställd under kortare tid än 15 veckor och får
fortsatt anställning vid skolan så att anställningstiden sammanlagt
uppgår till minst 15 veckor i följd. Förordning (1988:1057).

74 § Om villkoren enligt 73 § inte är uppfyllda, skall en lönetjänst som
lärare tillsättas med förordnande tills vidare dock längst för viss
kurs. Förordning (1988:1057).

75 § En arvodestjänst som timlärare skall tillsättas med förordnande
tills vidare dock längst för viss kurs, om något annat inte följer av
45 § andra stycket. Förordning (1988:1057).

Ledighet, vikariat och anställnings upphörande m. m.

76 § En lärare som har förordnats tills vidare åtnjuter ledighet under
den tid av året, då han ej är skyldig att tjänstgöra. Förordning
(1988:1057).

77 § Styrelsen beslutar om tjänstledighet för rektor och lärare samt om
förläggning av semester för rektor.

Vid ledighet för rektor under längre tid än en dag skall styrelsen vid
behov förordna vikarie på tjänsten som rektor.

Skolöverstyrelsen skall underrättas om beslut som avses i andra stycket
om vikariatet omfattar mer än två månader. I fråga om långtidsvikariat
finns föreskrifter i 15 § anställningsförordningen (1965:601).
Förordning (1990:766).

78 § Lärare har rätt till tjänstgöringsbetyg. För lärare som under
läsåret har tjänstgjort högst 60 dagar får i stället utfärdas intyg om
tjänstgöringens art och omfattning.

Tjänstgöringsbetyget eller intyget skall utfärdas inom två veckor från
det läraren har begärt det. Förordning (1988:1057).

79 § I fråga om skiljande från tjänst som lärare och erbjudande av annan
tjänst, när undervisning av hela den omfattning förordnandet avser ej
längre kan beredas läraren, skall 17 kap. 49 a och 49 b §§
skolförordningen (1971:235) tillämpas på motsvarande sätt.

80 § Fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan eller
avstängning enligt 10–12 kap. och 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning prövas av skolans styrelse.

Fråga om läkarundersökning och avstängning enligt 13 kap. 2 § lagen om
offentlig anställning prövas av skolöverstyrelsen.

Om omröstning i fråga som avses i denna paragraf gäller särskilda
föreskrifter.

Statsbidrag

Inledande föreskrifter

81 § Statsbidrag utgår i form av allmänt bidrag och tilläggsbidrag.

Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli–den 30 juni nästa år
(redovisningsår).

Allmänt bidrag

Beräkningsfaktorer

82 § Allmänt bidrag beräknas med hänsyn till antal elevveckor under
redovisningsåret för en folkhögskola och en genomsnittlig
lärarlönekostnad för samtliga folkhögskolor.

Elevveckor

83 § Elevveckorna för en folkhögskola får läggas till grund för allmänt
bidrag i sin helhet eller med viss procentuell andel av elevvecka enligt
följande tabell.

Antal elevveckor Procentuell andel
av varje elevvecka

upp till 5 100 100 procent
5 101 — 7 500 80 procent
7 501 — 9 500 50 procent
9 501 –11 000 20 procent

Det antal elevveckor som överstiger 11 000 får ej läggas till grund för
allmänt bidrag.

84 § Vid tillämpning av 83 § skall antalet elevveckor för en
folkhögskola anses motsvara summan av de tal som erhålles för varje kurs
när antalet kursveckor multipliceras med antalet kursdeltagare, om ej
annat följer av andra stycket. Som kursdeltagare skall därvid de elever
räknas, vilka faktiskt har påbörjat en kurs.

Om rektor eller lärare vid folkhögskola har tjänstgjort vid sådan
studiecirkel som avses i 43 § 2 får tjänstgöringen räknas om till
elevveckor. Kvoten av antalet tjänstgöringstimmar och koefficienten 2,10
skall därvid anses motsvara antalet elevveckor. Sådant antal elevveckor
skall vid tillämpning av 83 § läggas till den summa som avses i första
stycket. Förordning (1984:278).

85 § När beräkningsunderlaget minskas enligt 83 § skall i första hand
tas i anspråk sådana elevveckor som ej skall beräknas på sätt anges i 86
eller 87 §.

86 § Antalet elevveckor för musikutbildning skall höjas med 50 procent
om skolöverstyrelsen har godkänt att högre bidrag får utgå för
utbildningen.

87 § Antalet elevveckor vari har ingått studerande som är fysiskt,
psykiskt, socialt eller språkligt handikappade skall höjas med det tal
som motsvarar antalet kursveckor multiplicerat med halva antalet
handikappade kursdeltagare.

Genomsnittlig lärarlönekostnad för samtliga folhögskolor

88 § Med genomsnittlig lärarlönekostnad för samtliga folkhögskolor avses
det belopp som motsvarar summan av kostnaderna för

1. en årslön om 166 080 kronor,

2. följande avgifter för årslönen, nämligen

a. tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med
ett belopp som svarar mot procentsatsen för uttag av avgiften,

b. sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift enligt samma lag med den
procentsats som regeringen fastställer särskilt. Förordning (1990:766).

89 § Allmänt bidrag skall för varje folkhögskola beräknas till det
belopp som motsvarar produkten av följande tre tal, nämligen

1. summan av antalet elevveckor vid folkhögskolan enligt 83, 86 och 87
§§,

2. talet 0,0036 och

3. den genomsnittliga lärarlönekostnaden enligt 88 §.

Det bidrag som har beräknats enligt första stycket skall utgå till
skolan om ej annat följer av 90–92 §§. Förordning (1984:278).

90 § Har en folkhögskola under ett redovisningsår utnyttjat färre
lärartimmar än som motsvarar det tal som erhålles, om det antal
elevveckor som skall medräknas enligt 83, 86 och 87 §§ multipliceras med
2,10 och överstiger skillnaden 100 skall det allmänna bidraget minskas.

Minskningen enligt första stycket skall ske med det belopp som motsvarar
det tal som erhålles när skillnaden, minskad med 100, multipliceras med
den genomsnittliga lärar lönekostnaden s med den genomsnittliga lärar
per elevvecka delad med 2,10. Förordning (1984:278).

91 § Är den genomsnittliga lärarlönekostnaden vid en folkhögskola under
ett redovisningsår högre än den lärarlönekostnad som avses i 88 § skall
det allmänna bidraget ökas.

Den genomsnittliga lärarlönekostnaden vid skolan skall beräknas med
hänsyn till förhållandena den 1 januari under redovisningsåret. Den
skall motsvara det genomsnittliga löneläget jämte kostnader för avgifter
enligt 88 § 2 för dem som innehar och utövar lönetjänster som rektor och
lärare vid skolan. I beräkningsunderlaget får ingå tjänst vars
innehavare den 1 januari är tjänstledig för högst tio dagar.

Det allmänna bidraget skall ökas med det belopp som motsvarar produkten
av det tal, varmed lönekostnaden vid skolan överstiger lönekostnaden
enligt 88 § och det tal som motsvarar antalet tjänster som har ingått i
beräkningsunderlaget enligt andra stycket.

Vid beräkningen av den genomsnittliga lärarlönekostnaden enligt denna
paragraf skall hänsyn inte tas till löner som har satts med stöd av 7
kap. 6 § andra och tredje stycket, eller 12 kap. 4 § skolavtalet
1989-12-29. Hänsyn skall inte heller tas till löner som överskrider vad
som anges som lägsta löneutrymme i 19 § avtal 1989-12-01 om lokala
löneförhandlingar m. m. för skolledare och syofunktionärer (L Skol).
Förordning (1990:766).

92 § Är den genomsnittliga lärarlönekostnaden vid en folkhögskola under
ett redovisningsår lägre än den lärarlönekostnad som avses i 88 § skall
det allmänna bidraget minskas. Föreskrifterna i 91 § skall därvid
tillämpas på motsvarande sätt.

Tilläggsbidrag

93 § Tilläggsbidrag skall utgå med det belopp som motsvarar de
sammanlagda kostnaderna under ett redovisningsår för

1. kallortstillägg, semesterlönetillägg och tjänstledighetslön för
rektor och lärare vid folkhögskola samt

2. avlöningsförstärkning för ämneslärare, som enligt bestämmelserna i 16
kap. skolförordningen (1971:235) är behörig till lektorstjänst vid
gymnasieskola i ämnen som ingår i ämneslärartjänsten.

Tilläggsbidrag enligt första stycket skall även innefatta kostnader för
sådana avgifter som avses i 88 § 2. Förordning (1990:1221).

94 § Tilläggsbidrag kan utgå som särskilt stöd till kostnader under ett
redovisningsår för åtgärder för studerande som är fysiskt, psykiskt,
socialt eller språkligt handikappade. Fråga om sådant tilläggsbidrag
prövas av skolöverstyrelsen med hänsyn till varje folkhögskolas
särskilda behov.

95 § har upphävts genom förordning (1984:278).

96 § har upphävts genom förordning (1984:278).

97 § har upphävts genom förordning (1984:278).

Ansökan m. m.

98 § Ansökan om statsbidrag skall göras av huvudmannen för folkhögskolan
och ges in till skolöverstyrelsen senast den 30 september närmast efter
redovisningsårets utgång.

Skolöverstyrelsen beslutar om statsbidrag.

Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva ansökan som ej
har kommit in inom föreskriven tid.

99 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut förskott i
början av juli med 45 procent och i början av januari med 45 procent av
det statsbidrag som beräknas utgå till skolan för redovisningsåret.
Förordning (1982:494).

100 § Åsidosätter huvudman vad som enligt lag eller annan författning
åligger honom i fråga om verksamheten vid skolan, får skolöverstyrelsen
besluta att högst tio procent av det sammanlagda statsbidraget för
redovisningsåret skall innehållas i avvaktan på att rättelse sker.
Vinnes ej rättelse, får överstyrelsen förordna att det innehållna
beloppet skall dragas av från statsbidraget.

Överklagande

101 § Beslut av styrelsen för folkhögskola enligt denna förordning eller
enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos
skolöverstyrelsen, om beslutet gäller

1. tillsättning av tjänst som rektor eller lärare,

2. vikariat för rektor, eller

3. tjänstledighet för rektor eller lärare.

Beslut av styrelsen för folkhögskola i ett ärende om förvisning av
studerande från skolan får överklagas hos kammarrätten. Förordning
(1987:712).

102 § I fråga om överklagande av beslut av styrelsen för folkhögskola
gäller bestämmelserna i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter. Förordning
(1987:712).

103 § Beslut som skolöverstyrelsen som första instans har meddelat
enligt denna förordning får överklagas hos regeringen, om något annat
inte följer av andra stycket eller av andra särskilda föreskrifter.
Förordning (1987:712).

Skolöverstyrelsens beslut om behörighetsförklaring enligt 40 och 62 §§
får inte överklagas.

Beslut som skolöverstyrelsen som andra instans har meddelat enligt denna
förordning får överklagas hos regeringen endast när det gäller beslut
med anledning av överklagande av beslut av styrelsen för folkhögskola om
tillsättning av tjänst som rektor eller vikariat för rektor.

Att sådana beslut i ärenden om tjänstledighet som skolöverstyrelsen
enligt denna förordning har meddelat som andra instans får överklagas
hos statens arbetsgivarverk följer av tjänstledighetsförordningen
(1984:111). Förordning (1987:712).

Övergångsbestämmelser

1977:551

8. För Birkagårdens, Kalix, Karlskoga, Sunderbyns och Önnestads
folkhögskolor får, i stället för vad som föreskrivs i 83 § första
stycket, till och med redovisningsåret 1985/86 varje elevvecka utöver 7
500 beräknas med 80 procent upp till ett genomsnitt av antalet
elevveckor under redovisningsåret 1974/75–1976/77.

Av de extra bidrag som beräknas enligt första stycket skall dock endast
80 procent utgå budgetåret 1982/83, 50 procent budgetåret 1983/84, 25
procent budgetåret 1984/85 och 20 procent budgetåret 1985/86. Förordning
(1984:278).

1985:389

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

1987:712

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

1989:710

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

2. har upphävts genom Förordning (1990:766).

För tiden 1 juli 1989–30 juni 1990 beräknas avgifter som avses i 88 §
andra stycket till sammanlagt 10,9 procent av årslönen enligt 88 §
första stycket 1.

1990:766

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. De nya bestämmelserna
om beräkning av genomsnittlig lärarlönekostnad skall dock tillämpas för
tid från och med den 1 januari 1990.