Förordning (1977:553) med instruktion för riksarkivet

SFS nr
1977:553
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1187
Upphävd
1989-01-01

Inledande föreskrifter

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på riksarkivet.

Riksarkivet utövar befogenhet som enligt anställningsförordningen
(1965:601) tillkommer central förvaltningsmyndighet. Förordning
(1983:415).

Uppgifter

2 § Riksarkivet utövar högsta inseendet över det offentliga
arkivväsendet och handlägger arkivärenden som ej ankommer på annan
myndighet.

Riksarkivet är arkivmyndighet och arkivdepå samt chefsmyndighet för
landsarkiven.

Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet.

Riksarkivet har även till uppgift att främja forskning.
Förordning (1983:415).

3 § Det åligger riksarkivet särskilt att

1. verka för en rationell organisation och utveckling av
arkivväsendet,

2. främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,

3. på begäran tillhandagå statsägda bolag, kommunala myndigheter och
enskilda med de råd och anvisningar i arkivfrågor som riksarkivet kan
lämna.

4 § Riksarkivet mottager arkivhandlingar från regeringskansliet,
riksdagen och dess verk, allmänna kyrkomötet samt enligt
föreskrifterna i allmänna arkivstadgan (1961:590) från statliga
myndigheter.

Riksarkivet får som deposition eller gåva mottaga arkivhandlingar från
statsägt bolag eller enskild.

5 § Riksarkivet skall ha hand om de arkiv och samlingar som förvaras i
riksarkivet. Härvid skall riksarkivet i tillämpliga delar iakttaga vad
som föreskrives i allmänna arkivstadgan (1961:590) och i föreskrifter
om utgallring. I den mån det är möjligt skall riksarkivet söka
fullständiga dessa arkiv och samlingar.

De olika arkiven skall ordnas och förtecknas så att varje särskilt
arkiv hålles samman i anslutning till den ordning som har uppkommit
genom arkivbildarens organisation och verksamhet.

6 § Arkiven och samlingarna skall på lämpligt sätt hållas tillgängliga
för forskning och studier.

Hos riksarkivet finns ett bibliotek som omfattar företrädesvis
litteratur av vikt för arkivväsendet eller forskning inom riksarkivets
verksamhetsområde.

6 a § Hos riksarkivet finns verksamheten Svensk arkivinformation. Inom
ramen för denna verksamhet skall riksarkivet framställa kopior av
arkivmaterial samt registrera och distribuera arkivinformation.

Riksarkivet får ta betalt för det material och de tjänster som
tillhandahålls genom verksamhetens försorg enligt grunder som
föreskrivs av riksarkivet efter samråd med riksrevisionsverket.
Förordning (1984:461).

7 § Riksarkivet skall underlätta för forskare att taga del av svenskt
och utländskt arkivmaterial.

Riksarkivet skall utge Meddelanden från svenska riksarkivet, Svenskt
diplomatarium och andra publikationer av betydelse för forskning och
arkivvård.

8 § Riksarkivet skall årligen inspektera landsarkiven.

Riksarkivet får inspektera krigsarkivet, Stockholms stadsarkiv och
stadsarkivet i Malmö.

8 a § Riksarkivet skall se till att vapen eller heraldiska emblem
som syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i enlighet
med heraldiska normer.

På uppdrag av kommunerna får riksarkivet upprätta förslag till
kommunala vapen och verkställa heraldiska utredningar om
sådana vapen. Riksarkivet får även i andra fall åta sig uppdrag
att utföra utredningar eller andra åtgärder på det heraldiska
området.

Riksarkivet skall ta betalt för de uppdrag som utförs inom det
heraldiska området enligt grunder som beslutas av riksarkivet
efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1983:415).

Organisation

9 § Riksarkivet leds av en styrelse (statens arkivstyrelse). Ledamöter
i denna är riksarkivarien och högst nio andra ledamöter, som
regeringen utser särskilt. Bland ledamöterna förordnar regeringen en
ordförande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1979:155).

10 § Riksarkivarien är chef för riksarkivet.

Inom riksarkivet finns tre byråer, nämligen första byrån, andra byrån
och administrativa byrån.

Var och en av första och andra byråerna förestås av ett arkivråd. Den
administrativa byrån förestås av en byråchef. Förordning (1981:1048).

11 § Hos riksarkivet finns en rådgivande nämnd för heraldisk
verksamhet (heraldiska nämnden). Nämnden består av riksarkivarien, som
är nämndens ordförande, och tre ledamöter som utses särskilt, en av
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer och två av
regeringen. För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna finns en
suppleant som utses i samma ordning. Nämnden utser inom sig vice
ordförande. För nämnden gäller i övrigt 29 a §.

Till riksarkivet är knuten en nämnd för enskilda arkiv. Nämnden består
av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och sex andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt. Nämnden utser inom sig vice
ordförande. För nämnden gäller i övrigt 27–29 §§.

Hos riksarkivet finns en rådgivande nämnd för svenskt diplomatarium.
Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och fyra
andra ledamöter, som utses av styrelsen.

Hos riksarkivet finns en rådgivande nämnd för Svensk arkivinformation.
Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och
högst tio andra ledamöter, som utses av styrelsen. Nämnden utser inom
sig vice ordförande. Förordning (1986:40).

12 § Hos riksarkivet är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov av tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får riksarkivet anlita experter
och sakkunniga.

13 § Icke-ordinarie tjänsteman vid kammarkollegiet får för sin
utbildning biträda vid vården av arkiv och samlingar som härrör från
kammarkollegiet (kammararkivet).

Ärendenas handläggning

14 § Av styrelsen avgöres

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
riksarkivets verksamhetsområde,

4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänst,

6. fråga om ledighet för handläggande personal för annat än semester
och sjukdom, om ledigheten skall vara längre tid än 30 dagar,

7. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning,
läkarundersökning eller annat skiljande från tjänst eller uppdrag än
avskedande,

8. andra frågor som riksarkivarien hänskjuter till styrelsen.

15 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och riksarkivarien samt minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom
meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och
riksarkivarien samt minst hälften av övriga ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får riksarkivarien
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter
ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:937).

16 § Styrelsen får överlämna åt riksarkivarien att avgöra ärende eller
grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör
ankomma på styrelsen.

I beslut om överlämnande enligt första stycket får riksarkivarien
medges rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra visst ärende
eller grupp av ärenden.

17 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen eller nämnden för
enskilda arkiv, avgöres av riksarkivarien ensam.

18 § Enligt instruktionen (1972:643) för kammarkollegiet handlägger
kollegiet gemensamt med riksarkivet vissa frågor om kammararkivet.

19 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får styrelsen
överlämna åt annan tjänsteman än riksarkivarien att avgöra ärende
eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen
bör ankomma på riksarkivarien.

20 § När riksarkivarien är förhindrad att utöva sin tjänst, fullgöres
hans åligganden av den tjänsteman styrelsen bestämmer.

21 § I riksarkivariens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen eller riksarkivarien
meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på riksarkivarietjänsten till
dess regeringen bestämmer annat.

22 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 19 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den byrå dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden
får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras
av styrelsen. Om ordföranden inte bestämmer annat får riksarkivarien
överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av
styrelsen. Förordning (1981:1048).

23 § En landsarkivarie har, efter kallelse av styrelsens ordförande,
rätt att närvara vid sammanträden med styrelsen, då denna behandlar
ärenden som rör hans landsarkiv. I sådana fall har landsarkivarien
rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

Chefen för en byrå har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans byrå föredras av någon annan. Förordning (1981:1048).

24 § har upphävts genom förordning (1986:937).

25 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfällen när ärende är så
brådskande att föredraganden ej kan tillkallas, får riksarkivarien
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

26 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena. Förordning (1981:1048).

27 § Nämnden för enskilda arkiv avgör ärenden om statsbidrag och annat
statligt stöd till folkrörelsearkiv. Talan mot nämndens beslut i
sådana ärenden får inte föras.

I övrigt handlägger nämnden som rådgivande organ frågor som rör
enskilda arkiv. Förordning (1979:250).

28 § Vid handläggning av ärenden som avses i 27 § första
stycket är nämnden för enskilda arkiv beslutför, när
ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande.

Nämnden får överlämna åt ordföranden eller åt annan
tjänsteman hos riksarkivet att avgöra ett ärende eller en grupp
av ärenden som avses i 27 § första stycket och som inte är av
sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i
dess helhet. Förordning (1986:937).

29 § Ärenden som avses i 27 § första stycket avgörs efter
föredragning som ankommer på chefen för den byrå dit ärendet
hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Nämnden får
medge att ärenden som handläggs enligt 28 § andra stycket
avgörs utan föredragning.

Nämndens ordförande får själv överta beredningen eller
föredragningen av ärenden hos nämnden.

Hos nämnden skall tillämpas bestämmelserna i 23 och 26 §§. Förordning
(1986:937).

29 a § Den heraldiska nämnden skall, på begäran av riksarkivet, ge råd
och upplysningar till arkivet i heraldiska frågor och avge yttranden i
de heraldiska ärenden som arkivet bestämmer.

Det åligger riksarkivet att höra den heraldiska nämnden i ärenden om
antagande av kommunala vapen och i ärenden som avses i 3 § fjärde
stycket lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen samt i andra heraldiska
frågor av invecklad beskaffenhet eller av principiell betydelse.

Föredragande i nämnden är den som riksarkivet förordnar.
Förordning (1983:415).

Tjänstetillsättning m.m.

30 § Ordföranden och de ledamöter i styrelsen, som regeringen utser
särskilt, förordnas för högst tre år. Förordnade kan förlängas en
gång. Om särskilda skäl föreligger kan förordnande förlängas mer än en
gång.

De ledamöter av nämnden för enskilda arkiv och av heraldiska
nämnden, som utses särskilt, förordnas för högst tre år i
sänder. Förordning (1986:40).

31 § Riksarkivarien utnämns av regeringen. Tjänsterna som arkivråd och
byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av riksarkivarien.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av riksarkivet.
Förordning (1981:1048).

Övriga bestämmelser

32 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av riksarkivet i fråga om arkivråden och byråchefen.
Förordning (1981:1048).