Förordning (1977:566) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium

SFS nr
1977:566
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1237
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och 3,
16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion,
tillämpas på statens rättskemiska laboratorium.

Laboratoriet utövar befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer
myndighet, om annat ej föreskrives i instruktionen. Socialstyrelsen
utövar myndighets befogenhet enligt 15 kap. 1-3 §§ lagen (1976:600) om
offentlig anställning.

Uppgifter

2 § Laboratoriet har till uppgift att utföra undersökningar av
rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva annan
verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte vilken står i
samband därmed.

3 § I den mån medel finnes tillgängliga och övriga arbetsuppgifter
ej hindras, bör även andra forskare än sådana som är anställda vid
laboratoriet beredas tillfälle till forskning vid laboratoriet inom
dess verksamhetsområde.

4 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökning som begäres av
myndighet.

5 § Undersökningar utföres mot ersättning, om annat ej föreskrives.

Grunder för ersättning fastställes av socialstyrelsen efter samråd med
riksrevisionsverket.

Organisation

6 § Chefsmyndighet för laboratoriet är socialstyrelsen.

7 § Inom laboratoriet finns dels en kemisk avdelning, uppdelad på en
toxikologisk sektion och en alkoholsektion, dels en blodgruppsserologisk
avdelning, uppdelad på en genetisk, en serologisk och en biokemisk
sektion.

Vardera avdelningen förestås av en avdelningsföreståndare i professors
ställning.

8 § Hos laboratoriet är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

Laboratoriet får anlita experter och sakkunniga i mån av behov och
tillgång på medel.

Ärendenas handläggning m.m.

9 § Socialstyrelsen avgör ärenden som angår

1. framställning till regeringen,

2. anskaffande av kostnadskrävande apparatur och andra ekonomiska frågor
av vikt,

3. kassarörelse och medelsredovisning,

4. arbetsordning och tjänsteföreskrifter,

5. semester eller annan ledighet för avdelningsföreståndare,

6. annan ledighet än semester för tjänsteman i lägst lönegrad F 10 eller
motsvarande löneställning, om ledigheten avser mer än 45 dagar varje år.

10 § Ärende, som ej skall avgöras av socialstyrelsen, avgöres av
avdelningsföreståndare såvitt avser hans avdelning.

11 § Avdelningsföreståndare får överlåta till laborator eller annan
tjänsteman vid avdelningen att på eget ansvar handha viss undersökning
eller visst slag av undersökningar.

12 § Vid blodgruppsserologiska avdelningen skall en laborator tillika
vara biträdande avdelningsföreståndare med uppgift att bistå
avdelningsföreståndaren i hans åligganden och vara ställföreträdare för
honom i hans frånvaro.

13 § Laboratoriet får utnyttja andra laboratorier för utförande av
kompletterande undersökningar inom dess verksamhetsområden.

Tjänstetillsättning

14 § Tjänst som professor eller laborator tillsättes av regeringen efter
förslag av socialstyrelsen.

Tjänst i lägst lönegrad F 10 tillsättes och annan personal med
motsvarande löneställning antages av socialstyrelsen efter förslag av
avdelningsföreståndare.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av
avdelningsföreståndare.

15 § Innan socialstyrelsen avger förslag om tillsättning av tjänst som
avdelningsföreståndare eller laborator, skall yttranden inhämtas av tre
sakkunniga om de sökandes vetenskapliga skicklighet.

De sakkunniga utses av styrelsen efter samråd, i fråga om sökande med
huvudsakligen medicinsk utbildning med tjänsteförslagsnämnden vid
medicinska fakulteten vid universitetet i Linköping samt i fråga om
sökande med huvudsakligen kemisk eller annan naturvetenskaplig
utbildning med matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid
universitetet i Stockholm. De sakkunniga skall avge skriftliga yttranden
inom tre månader efter det att de har fått del av
ansökningshandlingarna. Styrelsen uppför därefter på förslag högst tre
sökande, som funnits behöriga till tjänsten, i den ordning de anses böra
komma i fråga.

16 § När kungörelse eller tillkännagivande som rör ledig tjänst vid
laboratoriet har anslagits på socialstyrelsens anslagstavla, skall
avskrift av kungörelsen eller tillkännagivandet snarast anslås på
laboratoriets anslagstavla. På avskriften skall anges dagen då
kungörelsen eller tillkännagivandet anslogs på styrelsens anslagstavla.

Tillkännagivande av avdelningsföreståndarens förslag till
tjänstetillsättning anslås genast på laboratoriets anslagstavla med
uppgift om den dag då anslaget skedde.

17 § Behörig till tjänst som avdelningsföreståndare eller laborator är
den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper
och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra
tjänsten väl.

Avdelningsföreståndaren för den kemiska avdelningen skall vara
legitimerad läkare. Förordning (1987:1120).

18 § Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänst som laborator
gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av
betydelse med hänsyn till tjänstens verksamhetsområde och beskaffenhet i
övrigt. Särskild vikt skall fästas vid

vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning och genom
planering och ledning av forskning samt

pedagogisk skicklighet som har visats genom handledning av forskare,
vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan
undervisning.

Laborator på kemiska avdelningens alkoholsektion bör vara legitimerad
läkare.

19 § Socialstyrelsen får ge sökande till tjänst som
avdelningsföreståndare eller laborator tillfälle att avlägga lärarprov.

Överklagande

20 § Laboratoriets beslut får överklagas hos socialstyrelsen, om inte
något annat är föreskrivet. Socialstyrelsens beslut i en överklagad
fråga får inte överklagas.

För följande typer av beslut eller förslag som tillkännages genom anslag
skall överklagandetiden räknas från den dag då anslaget skedde hos den
myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget:

1. beslut om tjänstetillsättning,

2. förslag till tjänstetillsättning,

3. beslut om långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt som tjänsten,

4. beslut att inte tillsätta en tjänst. Förordning (1987:1120).

Övriga bestämmelser

21 § Avdelningsföreståndare och laborator skall meddela undervisning
inom området för sin kompetens i den omfattning socialstyrelsen i samråd
med universitets- och högskoleämbetet bestämmer.

22 § Tjänsteman vid laboratoriet är skyldig att på kallelse infinna sig
till överläggning hos socialstyrelsen.

23 § Tjänsteman vid laboratoriet får ej utan tillstånd i varje särskilt
fall för egen eller annans räkning

driva, ha del i eller vara anställd hos företag, vars verksamhet faller
inom laboratoriets arbetsområde, eller

åtaga sig uppdrag av kommun eller enskild i ärende som handlägges eller
kan komma att handläggas vid laboratoriet.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om tjänst
som tillsättes av regeringen och av socialstyrelsen i fråga om annan
tjänst. Är uppdraget av kortvarig natur, får styrelsen meddela tillstånd
även om tjänsten tillsättes av regeringen.

Avdelningsföreståndare eller laborator får ej utan styrelsens tillstånd
utöva enskild läkarpraktik som faller inom laboratoriets arbetsområde.

24 § Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av
socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen eller socialstyrelsen
tillsätter.

Övergångsbestämmelser

1987:1120

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande
av beslut som har meddelats av socialstyrelsen i en överklagad
fråga före ikraftträdandet.