Förordning (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd

SFS nr
1977:575
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1108
Upphävd
1991-01-01

1 § Arbetsmarknadsråd förordnas av regeringen att för viss tid tjänst
göra vid utlandsmyndighet. Arbetsmarknads
råd är underställd chefen för utlandsmyndigheten. Lag (1977:1103.

2 § Varje arbetsmarknadsråd skall

1. inom sitt verksamhetsområde bevaka frågor som rör arbetsmarknad,
arbetsmiljö, migration, jämställdhet mellan könen, regionalpolitik,
socialpolitik samt hälso- och sjukvård och i fortlöpande rapporter till
chefen för arbetsmarknadsdepartementet respektive chefen för
socialdepartementet lämna information i dessa frågor,

2. inom sitt verksamhetsområde sprida kunskap om svenska förhållanden på
de områden som anges under 1,

3. lämna delegationer och studiebesökare från och till Sverige
information och bistånd såvitt angår ansvarsområdet och

4. i övrigt lämna det biträde som regeringen påkallar. Förordning
(1989:126).

3 § Arbetsmarknadsråd skall hålla chefen för utlandsmyndigheten
underrättad om sin verksamhet och sina uppdrag. Arbetsmarknadsrådet
skall vara rådgivare åt chefen för utlandsmyndigheten, följa de
anvisningar av utrikespolitisk natur som denne meddelar samt även i
övrigt bistå och samråda med utlandsmyndigheten inom ramen för sitt
ansvarsområde. Förordning (1984:97).

4 § Rapport eller skrivelse från arbetsmarknadsråd skall ställas till
chefen för arbetsmarknadsdepartementet när ärendet rör arbetsmarknads-,
arbetsmiljö-, migrations-, jämställdhets- eller regionalpolitiska frågor
samt till chefen för socialdepartementet när fråga är om socialpolitik
och hälso- eller sjukvård.

En kopia av meddelande som berör ansvarsområdet och som
arbetsmarknadsrådet lämnar direkt till myndigheter och organisationer i
Sverige skall tillställas chefen för arbetsmarknadsdepartementet. I
övrigt gäller de bestämmelser som har fastställts för
utlandsmyndigheten. Förordning (1989:126).

5 § Arbetsmarknadsråd skall underrätta chefen för utlandsmyndigheten
om tjänsteresa som han avser att företa.

Vill arbetsmarknadsråd företa tjänsteresa utanför verksamhetsområdet
skall han inhämta tillstånd av chefen för arbetsmarknadsdepartementet.
Lag (1977:1103).

6 § Föreskrifter om anställnings- och arbetsvillkor meddelas av
statens utlandslönenämnd, om ej lagen (1976:600) om offentlig
anställning och gällande kollektivavtal reglerar frågan.

7 § Semester eller annan ledighet beviljas av chefen för
utrikesdepartementet. Ledighet som ej överstiger 15 dagar får dock
medges av chefen för utlandsmyndigheten. I sådant fall skall chefen
för utrikesdepartementet underrättas om ledigheten.

Chefen för utrikesdepartementet skall underrätta chefen för
arbetsmarknadsdepartementet om ledighet som har beviljats
arbetsmarknadsråd. Lag (1977:1103.