Förordning (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret

SFS nr
1977:577
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller civilförsvarspliktiga som enligt 17 § första
stycket civilförsvarslagen (1960:74) har skrivits in i
civilförsvarsorganisationen. Vad som i förordningen föreskrivs om
civilförsvarspliktiga skall också tillämpas på den som frivilligt
skrivits in enligt 17 § tredje stycket civilförsvarslagen. Förordning
(1986:1048).

2 § Regeringen fastställer årligen på förslag av statens räddningsverk

1. det högsta antal tjänstgöringsdagar som i mån av tillgång på medel
får tagas i anspråk för grundutbildning och övning inom
civilförsvarsorganisationen,

2. det högsta antal civilförsvarspliktiga som i mån av tillgång på medel
får grundutbildas och övas inom civilförsvarsorganisationen,

3. fördelning av de civilförsvarspliktiga till grundutbildning och
övning med hänsyn till krigsorganisationens behov. Förordning
(1986:1048).

Grundutbildning

3 § För grundutbildning tas sådana civilförsvarspliktiga ut som är
avsedda för befälsbefattningar i civilförsvarsorganisationen utom
verkskyddet. Statens räddningsverk bestämmer vilka utbildningslinjer som
grundutbildningen skall avse. Räddningsverket får också bestämma att
även civilförsvarspliktiga som är avsedda för manskapsbefattningar får
tas ut till grundutbildning. Förordning (1986:1048).

4 § har upphävts genom förordning (1986:1048).

5 § har upphävts genom förordning (1986:1048).

6 § Grundutbildningstiderna för befattningar i
civilförsvarsorganisationen utom verkskyddet skall vara högst tjugofem
dagar eller, i fråga om högre befälsbefattningar eller andra
befattningar som kräver särskilda insikter eller färdigheter, högst
femtio dagar. Förordning (1989:453).

7 § För verkskyddets personal gäller den indelning i
utbildningskategorier och typbefattningar samt de grundutbildningstider
som framgår av nedanstående tabell.

Utbildnings- Typbefattning Grundutbildnings-
kategori tid

A verkskyddsledare högst 40 dagar
B gruppchef högst 30 dagar
ställföreträdande gruppchef
C annan personal än verkskydds- högst 10 dagar
chefer och den som tillhör
kategorierna A och B

Förordning (1986:1048).

8 § har upphävts genom förordning (1986:1048).

Övning

9 § Inom civilförsvarsorganisationen utom verkskyddet skall
civilförsvarspliktiga fullgöra övning i den enhet eller i den befattning
där han är krigsplacerad eller är avsedd att krigsplaceras. Förordning
(1986:1048).

10 § Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om övningarnas
omfattning och genomförande. Förordning (1989:1063).

11 § har upphävts genom förordning (1989:1063).

12 § har upphävts genom förordning (1989:1063).

Övriga bestämmelser

13 § Dag för inryckning eller utryckning i samband med grundutbildning
och övning skall räknas som tjänstgöringsdag, om tjänstgöringen påbörjas
eller avslutas under denna dag.

Tid som utöver in- och utryckningsdag tages i anspråk för resa till och
från utbildnings- och övningsplats skall ej inräknas i utbildnings- och
övningstiden men jämställas med in- och utryckningsdag när det gäller
rätt till förmåner enligt förordningen (1976:1011) om förmåner till
civilförsvarspliktiga.

14 § Har den som är skyldig att undergå civilförsvarsutbildning genom
tidigare sådan utbildning eller på annat sätt förvärvat kunskaper och
färdigheter, som kan antagas vara i huvudsak likvärdiga med dem, till
vilka den avsedda civilförsvarsutbildningen syftar, skall han helt eller
delvis befrias från skyldighet att deltaga i denna. Befrielse meddelas
av statens räddningsverk eller, enligt dess bestämmande, av
länsstyrelsen. Förordning (1986:1048).

15 § Anstånd med eller ledighet från tjänstgöring som avses i 12 § 2 och
3 mom. civilförsvarslagen (1960:74) kan beviljas civilförsvarspliktiga
efter samma grunder som gäller i fråga om anstånd med eller ledighet
från värnpliktstjänstgöring. Frågor om anstånd och ledighet prövas av
statens räddningsverk eller, enligt dess bestämmande, av länsstyrelsen.

Civilförsvarspliktiga som visar särskilda skäl för anstånd med
tjänstgöring som avses i 12 § 1 mom. civilförsvarslagen kan erhålla
ledighet under den tid som är nödvändig med hänsyn till skälet för
ledigheten. Frågor om sådan ledighet prövas av civilförsvarschefen.

Beslut i ärenden om anstånd får överklagas hos totalförsvarets
tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den
myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom två
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas.

Om ansökan om anstånd med att påbörja tjänstgöring avslås av statens
räddningsverk eller länsstyrelsen, skall den civilförsvarspliktige
inställa sig till tjänstgöring även om han överklagat beslutet, om inte
tjänstepliktsnämnden bestämmer annat.

Beslut i ärende om ledighet enligt första stycket får inte överklagas.

Beslut i ärende om ledighet enligt andra stycket får överklagas hos
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning
(1989:761).

16 § Länsstyrelsen skall, i den omfattning som statens räddningsverk
bestämmer,

1. anskaffa lokaler för civilförsvarsutbildningen i länet,

2. ta ut och kalla dem som skall utbildas,

3. administrera utbildningsverksamheten inom länet,

4. hos verket göra de framställningar i fråga om utbildningen som
länsstyrelsen anser nödvändiga. Förordning (1986:1048).

17 § I fråga om utbildning av civilförsvarspersonal vid anläggningar och
byggnader, som avses i 84 § civilförsvarslagen (1960:74), och om
tjänstgöringsskyldighet för reservofficerare som har överförts till
civilförsvarsorganisationen gäller vad som särskilt föreskrivs om detta.
Förordning (1986:1048).

18 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1986:1048).

Övergångsbestämmelser

1986:1048

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 15
§ i sin äldre lydelse.