Förordning (1977:585) om elektrisk materiel m.m.

SFS nr
1977:585
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1977-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:420
Upphävd
1989-08-01

1 § Statens energiverk får i fråga om anordning som är avsedd att
anslutas till elektrisk starkströmsanläggning eller elektrisk materiel
som är avsedd att användas i eller vid sådan anläggning meddela de
föreskrifter om utförande, beskaffenhet eller egenskaper som är
påkallade från säkerhetssynpunkt. Förordning (1983:545).

2 § Statens energiverk får föreskriva att anordning eller materiel som
omfattas av föreskrift enligt 1 § ej får användas, innehavas, saluföras,
upplåtas, överlåtas eller förvärvas med mindre den genom provning,
kontroll eller besiktning har visat sig uppfylla föreskriften.

Första stycket gäller ej anordning eller materiel för militärt bruk som
efter beställning av militär myndighet har tillverkats för krigsmaktens
räkning. Förordning (1983:545).

3 § Beträffande i 1 § avsedd anordning eller materiel som ej omfattas av
föreskrift enligt 2 § får statens energiverk till skydd för liv, hälsa
eller egendom föreskriva eller besluta om förbud mot användning,
innehav, saluförande, upplåtelse, överlåtelse eller förvärv. Förordning
(1983:545).

4 § Utöver vad som sägs i 1 – 3 §§ får statens energiverk i fråga om
anordning eller materiel som avses i 1 § meddela de föreskrifter som är
påkallade från säkerhetssynpunkt. Förordning (1983:545).

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift eller
beslut som energiverket har meddelat med stöd av denna förordning dömes
till böter. Förordning (1983:545).

Övergångsbestämmelser

1977:585

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1977 då kungörelsen
(1935:138) angående kontroll av viss elektrisk materiel skall upphöra
att gälla.

2. Bestämmelserna i 1 – 3 §§ i den upphävda kungörelsen gäller
fortfarande i fråga om anordning eller materiel som vid ikraftträdandet
har tagits i bruk eller godkänts, om ej annat följer av 3.

3. Statens energiverk får meddela föreskrift eller beslut som avses i 3
§ denna förordning.

I fråga om brott som efter ikraftträdandet har begåtts mot föreskrift
som har meddelats med stöd av den upphävda kungörelsen skall
förordningens 5 § tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (1983:545).

4. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda kungörelsen
gäller till dess statens energiverk föreskriver annat.

Förekommer i författning hänvisning till föreskrift som har ersatts
genom bestämmelse i denna förordning tillämpas i stället den nya
bestämmelsen. Förordning (1983:545).

1989:420

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989, då förordningen
(1977:585) om elektrisk materiel m. m. skall upphöra att gälla.

2. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen
gäller till dess statens energiverk föreskriver annat.

3. Elektrisk materiel som godkänts av riksprovplatsen för elektrisk
materiel eller som certifierats för S-märkning av SEMKO innan denna
förordning trädde i kraft, och för vilken föreligger
registreringsskyldighet enligt med stöd av förordningen utfärdade
föreskrifter, registreras genom riksprovplatsens försorg.