Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

SFS nr
1977:595
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:921

1 § Lagakraftvunnen dom, som har meddelats i Danmark, Finlands,
Island eller Norge i tvistemål eller brottmål och som avser fråga
av privaträttslig beskaffenhet, gäller även här i riket, om ej
annat följer av vad som sägs nedan.

Med dom förstås i denna lag domstols beslut, som innebär slutligt
avgörande av saken.

2 § Med dom jämställes i denna lag

1. utslag varigenom överexekutor i Finland efter lagsökning har ålagt
någon betalningsskyldighet,

2. finsk betalningsorder,

3. av norsk åklagarmyndighet utfärdat föreläggande av
ersättningsskyldighet, vilket har godkänts av den som avses med
föreläggandet,

4. beslut om ersättning för rättegångskostnad i tvistemål, om dom i
målet skulle omfattas av denna lag eller lagen (1979:1001) om
erkännande av nordiska faderskapsavgöranden, och i brottmål, om
ersättningen skall utgå till enskild part,

5. beslut om ersättning till vittne eller sakkunnig i tvistemål eller
brottmål,

6. beslut om återbetalning till staten av förskott på sådan ersättning
för inställelsekostnad, som har utbetalats till vittne, målsägande
eller part.

Finskt lagsökningsutslag mot vilket besvär ej har anförts anses ha
vunnit laga kraft, även om tiden för stämning om återvinning ej har
gått ut. Lag (1979:1002).

3 § Dom, som gäller här i riket enligt denna lag och som får
verkställas i den stat där den har meddelats, skall på ansökan
verkställas här.

4 § Dom, varigenom betalningsskyldighet har ålagts och som kan bli
gällande här i riket enligt denna lag, skall utan hinder av att domen
ej har vunnit laga kraft på ansökan verkställas här, om den får
verkställas i den stat där den har meddelats.

5 § Verkställighet här i riket skall på ansökan ske även av

1. förlikning som i fråga av privaträttslig beskaffenhet har ingåtts
inför domstol eller annan myndighet i Danmark, Finland, Island eller
Norge och som får verkställas i den stat där den har ingåtts,

2. förlikning som avses i § 478, stk 1, nr. 4, loven om rettens pleje
(udenretligt forlig), om förlikningen har träffats och får verkställas i
Danmark samt gäldenären hade hemvist där när den ingicks,

3. skuldebrev som enligt dansk lag kan utgöra grund för verkställighet
utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i
Danmark och han då hade hemvist i Danmark,

4. skuldebrev som enligt norsk lag kan utgöra grund för verkställighet
utan rättegång, om skuldebrevet har undertecknats av gäldenären i Norge
och han då hade hemvist i Norge,

5. lagakraftvunnet beslut av finsk exekutiv myndighet varigenom köpare
eller säljare har ålagts betalningsskyldighet i samband med återtagning
av gods som har sålts på avbetalning, om den betalningsskyldige vid
tidpunkten för återtagningen hade hemvist i Finland. Lag (1992:798).

6 § Avgörande av domstol eller administrativ myndighet i Danmark,
Finland, Island eller Norge rörande vårdnad om eller rätt till umgänge
med barn eller överlämnande av barn i annat fall skall på ansökan
verkställas här i riket, om avgörandet kan utgöra grund för
verkställighet i den stat där det har meddelats. Detta gäller även om
avgörandet icke har vunnit laga kraft eller endast avser tiden intill
dess lagakraftägande avgörande föreligger.

Om avgörandet strider mot dom eller beslut som har meddelats här i
riket, får det verkställas endast om det enligt särskild bestämmelse
skall gälla här.

Med avgörande jämställes förlikning som har ingåtts inför domstol och
avtal som har godkänts av administrativ myndighet.

Första stycket gäller ej beslut av verkställande myndighet eller
beslut som har meddelats av barnavårdsnämnd eller annan myndighet
enligt lagstiftningen om det allmännas barna- och ungdomsvård eller
annan därmed jämförlig vård eller behandling.

7 § Denna lag tillämpas inte om något annat följer av de
unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas
av lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om
domstols behörighet och om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda
bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden
och förlikningar på särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om

1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal
separation, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap,
antagande av adoptivbarn eller adoptivförhållandes hävande,
omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål angående
bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation,
äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte
är fråga om verkställighet av en dom som ska gälla i Sverige
enligt 22 § förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller
förmynderskap,

2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till
umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall, om
det inte är fråga om verkställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning som rör familjerättslig
underhållsskyldighet,

4. dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,

5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller
testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte
med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder,
om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland,
Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa
stater,

6. dom eller förlikning som rör

a) en gäldenärs försättande i konkurs,

b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan
konkurs,

c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller
konkursdomstols prövning, eller

d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet
eller återgång på grund av konkurs eller förhandling om
offentligt ackord utan konkurs i något av de nordiska
länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om
offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist
i något av de nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av
särskild domstol för handläggning av tvister som rör
kollektivavtal. Lag (2014:921).

7 a § Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr
2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål
om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr
1347/2000. Lag (2008:446).

8 § Dom erkännes icke här i riket och får ej heller verkställas här

1. om domstolen i mål om betalningsskyldighet har varit behörig endast
på grund av att svaranden hade egendom i den stat där domen har
meddelats, såvida icke målet har avsett fordran, som angår egendomen
eller för vilken egendomen ställts som säkerhet, eller svaranden utan
förbehåll har ingått i svaromål i saken,

2. om domstolen har varit behörig endast på grund av att svaranden vid
stämningens delgivning tillfälligt uppehöll sig i den stat där domen
har meddelats, såvida icke svaranden utan förbehåll har ingått i
svaromål i saken,

3. om domen har meddelats mot svarande som ej har ingått i svaromål
vare sig i första instans eller i högre rätt och föreläggande att
svara i saken ej har delgivits honom på annat sätt än genom
kungörelse, såvida icke domen avser rätt på grund av arv eller
testamente, efterlevande makes rätt eller boutredning eller skifte med
anledning av dödsfall samt den avlidne var medborgare i Danmark,
Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa
stater,

4. om rättegång angående samma sak är anhängig här i riket eller i
annat nordiskt land och talan i den rättegången har väckts först; dock
skall utländsk rättegång ha sådan verkan endast om den kan leda till
dom, som enligt denna lag erkännes eller får verkställas här i riket,

5. om, med hänsyn till sakens beskaffenhet, uteslutande behörighet att
pröva saken bör tillkomma domstol i annan stat än den där domen har
meddelats,

6. om erkännande eller verkställande av domen är uppenbart oförenligt
med grunderna för rättsordningen här i riket.

Första stycket gäller i tillämpliga delar beträffande förlikning och
beslut som avses i 5 § och avgörande som avses i 6 §.

9 § Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten. I
fall som avses i 6 § görs dock ansökan hos tingsrätten i den
ort där barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsrätt
handlägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, boendet
eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den
tingsrätten. Om det i fall som avses i 6 § inte finns någon
annan behörig domstol, tas frågan om verkställighet upp av
Stockholms tingsrätt.

Till ansökningen skall fogas

1. om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett
beslut som avses i 5 § 5, av vederbörande myndighet bestyrkt
avskrift av exekutionstiteln samt bevis att denna har vunnit
laga kraft eller, i fråga om icke lagakraftvunnen dom, bevis
att den utan hinder därav får verkställas i den stat där den
har meddelats,

2. om ansökningen rör verkställighet av en förlikning, bestyrkt
avskrift av förlikningen och bevis att denna får verkställas i
den stat där den har ingåtts,

3. om ansökningen rör verkställighet av ett skuldebrev som
avses i 5 § 3 och 4, bestyrkt avskrift av skuldebrevet och
bevis att detta kan utgöra grund för verkställighet utan
rättegång i den stat där gäldenären undertecknat skuldebrevet
samt bevis att denne vid tidpunkten för undertecknandet hade
hemvist i den staten,

4. om ansökningen rör verkställighet av ett avgörande som avses
i 6 §, bestyrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den
kan utgöra grund för verkställighet i den stat där den har
upprättats.

En handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska
eller svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till
något av dessa språk, om inte kronofogdemyndigheten eller
rätten medger undantag. Lag (2006:460).

10 § Beslut om verkställighet, som söks hos
Kronofogdemyndigheten, meddelas utan motpartens hörande, om
inte Kronofogdemyndigheten bestämmer annat.

Ansökan om verkställighet av förlikning eller skuldebrev som
avses i 5 § 2–4 får inte bifallas utan att tillfälle har
beretts motparten att yttra sig. Inkommer han med bestridande
som inte är uppenbart ogrundat, skall ansökningen avslås.
Innehåller förlikning som avses i 5 § 2 bestämmelse om
skyldighet att ersätta kostnad, får detta belopp jämkas.
Lag (2006:692).

11 § Verkställighet, som sökes hos Kronofogdemyndigheten, sker
enligt vad som är föreskrivet i fråga om svensk domstols
lagakraftägande dom. I fall som avses i 4 § sker dock
verkställigheten enligt vad som gäller om sådan dom som avses i
3 kap. 6 § utsökningsbalken. Föreskrift om tvångsmedel i den
utländska exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning.
Lag (2006:692).

12 § Verkställighet, som begärs hos rätten, sker enligt vad som
är föreskrivet om verkställighet av svensk domstols avgörande i
motsvarande fall. Lag (2006:460).

13 § Väckes vid svensk domstol talan angående sak, varom redan är
rättegång vid domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge, och kan
den utländska rättegången leda till dom som enligt denna lag gäller
här i riket, skall talan avvisas eller förklaras vilande i avvaktan på
lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

14 § Har kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljats enligt 15 kap.
1-3 §§ rättegångsbalken, skall med avseende på giltigheten av sådan
åtgärd vid tillämpning av 7 § i samma kapitel med talans
anhängiggörande vid svensk domstol jämställas talans väckande vid
dansk, finsk, isländsk eller norsk domstol, om domen i den utländska
rättegången kan bli gällande här i riket enligt denna lag. Lag
(1981:778).

Övergångsbestämmelser

1977:595

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får
sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de länder som
nämnes i 1 §.

Genom denna lag upphäves lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller
Norge.

Äldre lag äger fortfarande tillämpning på avgörande som har meddelats
eller förlikning som har ingåtts före den nya lagens ikraftträdande.

1981:8

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får
sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska
länderna.

Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av de
övriga nordiska länderna, gäller dock äldre bestämmelser fortfarande i
förhållande till de övriga länderna.

2006:460

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om
verkställighet som vid ikraftträdandet är anhängigt vid
domstol. Därvid tillämpas 21 kap. föräldrabalken i den lydelse
kapitlet hade vid utgången av juni 2006.