Förordning (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten

SFS nr
1977:622
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1191
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas bestämmelser om utbetalning av
ersättning som enligt 21 § förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall utgå av
statsmedel.

Utbetalning av ersättning vid sjukdom

2 § Om ej annat följer av andra stycket eller av 3 eller 4 §, betalas
ersättning på grund av arbetsskadeförsäkringen vid sjukdom ut av den
myndighet som vid sjukdom betalar ut lön eller arvode till den skadade.
Samma myndighet betalar ut sådan förebyggande ersättning som avses i 6
kap. 4 och 5 §§ lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och sådan
ersättning för läkarutlåtande m.m. som avses i 20 § förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Riksförsäkringsverket eller annan central förvaltningsmyndighet efter
samråd med riksförsäkringsverket får föreskriva att utbetalning skall
ske på annat sätt än som följer av första stycket.

3 § Har den som skadats icke rätt att vid sjukdom få lön eller arvode
från arbetsgivaren eller den myndighet som har anordnat utbildning i
vilken skadan har ådragits, skall ersättning som avses i 2 § första
stycket betalas ut av den allmänna försäkringskassan.

4 § Upphör anställning hos staten för arbetstagare som har rätt till
ersättning som avses i 2 § första stycket, skall den allmänna
försäkringskassan ta över utbetalningen av ersättningen.

Utbetalning av ersättning vid bestående nedsättning av
arbetsförmågan

5 § Livränta m.m. enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
betalas ut av den allmänna försäkringskassan, om annat icke följer av 2
§ förordningen (1977:110) om utbetalning av statliga
tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. eller
av beslut som statens personalpensionsverk har fattat med stöd av 3 §
nämnda förordning.

Utbetalning av ersättning vid dödsfall

6 § Begravningshjälp enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
betalas ut av den allmänna försäkringskassan.

7 § Föreskrifterna i 5 § skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om
sådan livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som
skall utgå till efterlevande.

Avslutande bestämmelser

8 § Föreskrifterna i 23-26 §§ förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall tillämpas på
motsvarande sätt i fråga om utbetalning som avses i 2-7 §§ ovan.

9 § har upphävts genom förordning (1984:787).