Förordning (1977:625) om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder

SFS nr
1977:625
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1977-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

1 § Ersättare för ordinarie ledamot i statlig styrelse eller nämnd skall
beredas tillfälle att genom information följa arbetet i styrelsen eller
nämnden samt i övrigt ges möjlighet till insyn i dess verksamhet.
Myndigheten eller motsvarande organ skall medverka till att detta krav
på information tillgodoses.

2 § Ersättare bör underrättas om sammanträden och de ärenden som då
skall tas upp.

3 § Där så bedömes lämpligt bör ersättare kallas till sammanträde även
när ordinarie ledamot inte har förfall. Denna möjlighet bör särskilt
beaktas i det inledande skedet av ersättares förordnande, då ersättare
besitter särskild sakkunskap samt då ersättares närvaro av annat skäl är
önskvärd men ej nödvändig.

4 § Vid behov bör särskilda informationsmöten för ersättare anordnas.
Dessa möten kan lämpligen hållas i anslutning till sådant sammanträde
som ersättare kallats till.