Förordning (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan

SFS nr
1977:628
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:708
Upphävd
1991-07-01

1 § Statsbidrag lämnas till kommunerna för hemspråksträning i daghem,
kommunalt familjedaghem eller deltidsgrupp. Bidrag lämnas dock inte för
hemspråksträning i en barngrupp där samtliga barn har ett gemensamt
hemspråk och där träningen ombesörjs av den fasta barnomsorgspersonalen.

Bidrag lämnas även för hemspråksträning i annan förskola, om den bedrivs
av kommunalt anställd hemspråkstränare och om förskolan ingår i den plan
för barnomsorgen som har antagits av kommunfullmäktige.

Hemspråksträningen skall bedrivas när den allmänna förskolan pågår. */k/
Förordning (1988:226).

2 § Bidrag lämnas med 3 375 kronor per år för varje barn under följande
förutsättningar, nämligen

1. att barnet har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i
hemmet,

2. att barnet deltar i hemspråksträning i endast ett språk, och

3. att barnet deltar i en grupp där hemspråksträning bedrivs minst fyra
timmar per vecka.

Även om villkoret i första stycket 1 inte är uppfyllt, lämnas bidrag för
adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska samt för samiska,
tornedalsfinska och zigenska barn.

Om det finns särskilda skäl får socialstyrelsen medge att bidrag lämnas
också för hemspråksträning som omfattar mindre än fyra timmar per vecka.
Bidraget skall därvid minskas i motsvarande mån.

Statsbidraget skall beräknas på grundval av medeltalet barn som deltagit
i hemspråksträning under bidragsåret. */k/ Förordning (1988:226).

3 § */k/ har upphävts genom förordning (1985:603).

4 § Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget
betalas ut i efterskott för varje kalenderår.

Ansökan om bidrag ges in till socialstyrelsen.

5 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. */k/ Förordning (1988:226).

6 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. */k/ Förordning (1988:226).

Övergångsbestämmelser

1988:226

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid
före ikraftträdandet.

1991:708

1. —

2. För kalenderåret 1991 lämnas statsbidrag

dels enligt den äldre förordningen med ett halvt årsbelopp,

dels enligt den nya förordningen beräknat på så sätt att
40 000 000 kronor minskat med utgivet statsbidrag enligt den
äldre förordningen delas med det för samtliga kommuner
sammanräknade antal barn som enligt 1 § i den nya förordningen
berättigar till bidrag.