Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

SFS nr
1977:67
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-03-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:720

1 § Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen
eller
förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar
som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan
förete giltig biljett.

Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att denna lag skall gälla även annan utövare av kollektiv
persontrafik än sådan som avses i första stycket.

Tilläggsavgift tages ut utöver avgift för biljett. Lag (1982:309).

2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får
anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom,
bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

3 § Tilläggsavgift bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn
till trafikutövarens kostnader för biljettkontrollen och avgiften för
den biljett som har avkrävts den resande men som han ej har kunnat
förete.

4 § I fall som avses i 1 § första stycket meddelar den myndighet som
fastställer taxan även de föreskrifter som behövs om tilläggsavgift. I
fall som avses i 1 § andra stycket meddelas sådana föreskrifter av den
myndighet som regeringen bestämmer.

5 § Resande som vägrar att lösa biljett eller betala
tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av en tjänsteman
som utför avgiftskontroll. Vad som nu har sagts om färdmedel
gäller även sådant område för järnvägs-, spårvägs- eller
tunnelbanetrafik som allmänheten har tillträde till endast om
avgift för resa har betalats.

På begäran av en tjänsteman som utför avgiftskontroll ska
Polismyndigheten lämna handräckning för att verkställa sådan
avvisning som avses i första stycket. Lag (2014:720).

6 § Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de
avseenden som regleras i denna lag.