Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

SFS nr
1977:68
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-03-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1125

1 § Har regeringen i fall som avses i 1 § första stycket lagen
(1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik att fastställa
taxa för viss trafik, prövar regeringen efter ansökan även fråga om
fastställande av tilläggsavgift i trafiken. Har förvaltningsmyndighet
att fastställa taxa för trafiken, prövas frågan av den myndigheten.
Förordning (1982:311).

2 § Fråga om föreskrift som avses i 1 § andra stycket lagen (1977:67) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik prövas av Transportstyrelsen
efter ansökan. Styrelsen meddelar även de föreskrifter som behövs om
tilläggsavgift. Förordning (2008:1125).

3 § Vid fastställande av tilläggsavgift bestämmes det högsta belopp
som får tagas ut av resande som saknar giltig biljett.

4 § Den som ansöker om fastställande av tilläggsavgift skall lämna de
uppgifter och ge in den utredning som behövs för bedömning enligt 3 §
lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

5 § Talan mot beslut av förvaltningsmyndighet enligt denna förordning
förs hos regeringen genom besvär. Förordning (1982:311).