Körkortsförordning (1977:722)

SFS nr
1977:722
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-09-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:980
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1300

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller, i anslutning till körkortslagen (1977:477),

behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och
motorredskap,

förarutbildningen,

den registrering som behövs för tillämpningen av nämnda lag. Förordning
(1981:94).

2 § Vägverket är central körkortsmyndighet.

Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter.

För registrering som avses i 1 § finns ett för landet gemensamt
körkortsregister. Förordning (1992:1399).

3 § I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och
vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning
och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från körkortslagen
(1977:477) och denna förordning. Förordning (1996:321).

4 § Vid tillämpningen av körkortslagen (1977:477) och av denna
förordning har följande beteckningar nedan angiven betydelse.

Uppställningen inte med här.
Förordning (1997:1300).

5 § Kan det i fråga om ett visst fordon eller en viss fordonstyp inte
med ledning av 4 § bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet
eller fordonstypen skall höra, prövas frågan av Vägverket.

Finns det skäl att hänföra ett visst fordon eller en viss fordonstyp
till ett annat slag av fordon än som skulle bli fallet om 4 §
tillämpades, prövar Vägverket frågan. Förordning (1992:1399).

6 § Vad som föreskrives i körkortslagen (1977:477) eller i denna
förordning för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant
fordon.

Behörighetshandlingen

6 a § Körkort utfärdas av Vägverket. Ordet “körkort” på Europeiska
gemenskapens övriga språk skall vara tryckt i rosa och utgöra
bakgrund på körkortet. Förordning (1996:321).

Körkort

7 § Körkort får utfärdas för de behörigheter sökanden har förvärvat.

Har sökanden avlagt godkänt förarprov för någon av behörigheterna CE
eller DE skall körkort utfärdas även för behörighet BE. Om sökanden
har körkort med behörighet CE och avlägger godkänt förarprov för
behörigheten D, skall körkort utfärdas för behörigheterna CE och DE.
Om sökanden innehar körkort med behörighet C och D och avlägger
godkänt förarprov för behörigheten CE, skall körkort utfärdas för
behörigheterna CE och DE. Förordning (1996:321).

7 a § Inskränkningar i behörigheten och villkor för att få framföra
fordon samt gällande prövotid skall anges i form av sifferkod på
körkortet. Vägverket fastställer en förteckning över sådana koder.
Förordning (1996:321).

Skyldighet att medföra körkort

8 § Körkort skall medföras under färd med bil, motorcykel,
terrängvagn eller motorredskap klass I och på tillsägelse visas upp
för bilinspektör eller polisman. Kortet skall vara i sådant skick,
att det kan läsas utan svårighet.

Har körkortet förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren
skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen. Kommer körkortet senare
till rätta skall körkortshavaren genast överlämna detta till den
länsstyrelse som tagit emot anmälan om förlusten.

Har ett körkort ännu inte lämnats ut efter godkänt förarprov eller
körprov enligt 34 a §, skall i stället för körkortet ett gällande
bevis om godkänt förarprov och handling som styrker förarens
identitet medföras. Förordning (1996:321).

Körkortstillstånd

9 § Fråga om körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där
sökanden är folkbokförd. Vistas han i annat län än det där han är
folkbokförd, får länsstyrelsen hänskjuta ansökningen till det andra
länet, om sökanden begär det eller länsstyrelsen eljest finner det
lämpligt.

Fråga om körkortstillstånd för den som ej är folkbokförd i landet prövas
av länsstyrelsen i det län där sökanden vistas. Förordning (1991:781).

10 § Körkortstillståndet gäller i fyra år. Har ett godkänt förarprov
avlagts gäller dock tillståndet alltid till dess att körkortet
har lämnats ut. I tillståndet skall det finnas en upplysning om
giltighetstiden och om att återkallelse kan ske i sådana fall som
avses i 16 och 17 §§ körkortslagen (1977:477).

Bestämmelser om förlängning av körkortstillståndets giltighetstid i
ett ärende om återkallelse av tillståndet finns i 44 § körkortslagen.
Förordning (1994:1197).

11 § Ansökan om körkortstillstånd skall göras skriftligen på
särskild blankett. Till ansökningshandlingen skall fogas en
hälsodeklaration, som skall vara undertecknad av sökanden på heder
och samvete, och ett intyg om synprövning. Avser ansökningen ett
körkort med behörigheten C eller D eller med taxibehörighet skall i
stället ett läkarintyg fogas till ansökningen. Intygen skall vara
utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom tre månader före
ansökningen.

Länsstyrelsen skall, om inte annat följer av 39 §, förordna om
personutredning när ansökningen om körkortstillstånd har kommit in.
Någon personutredning behövs dock inte om sökanden har ett gällande
körkort, och ansökningen avser behörigheterna A, A1, B, C eller E. Om
länsstyrelsen finner att sökanden inte förekommer i
Rikspolisstyrelsens polisregister, behöver någon ytterligare
personutredning inte göras. Om sökanden förekommer i polisregistret
eller om det i övrigt finns särskilda skäl, skall personutredningen
göras av polismyndigheten i sökandens folkbokföringsort eller, om
sökanden inte är folkbokförd i landet, av polismyndigheten i den ort
där sökanden vistas. Utredningen skall innehålla ett yttrande från
polismyndigheten om sökandens lämplighet som körkortshavare och en
redogörelse för de omständigheter på vilka yttrandet grundas.

Länsstyrelsen får själv eller genom polismyndighet föranstalta om
ytterligare utredning. Därvid kan länsstyrelsen förelägga sökanden
att inom en viss tid ge in ett läkarintyg. I föreläggandet får
föreskrivas att undersökning skall verkställas av en viss person
eller av en person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande.
Om sökanden inte följer föreläggandet, skall ansökningen avvisas.
Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Om spärrtid löper för sökanden, får ansökningen inte slutligt prövas
förrän tidigast två månader före spärrtidens utgång.

Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter beträffande
vilka de medicinska kraven för sökt behörighet är uppfyllda. Detta
gäller dock inte i det fall länsstyrelsen har begränsat körkortets
giltighet enligt 12 § första stycket. Förordning (1996:321).

12 § När körkortstillstånd meddelas skall länsstyrelsen föreskriva de
villkor för körkortet som föranleds av medicinska skäl. Därvid får
länsstyrelsen begränsa körkortets giltighet till att avse fordon med
viss utrustning eller andra fordon som Vägverket har funnit lämpliga för
sökanden.

När körkortstillstånd meddelas efter återkallelse eller efter beslut
varigenom spärrtid har bestämts får länsstyrelsen som villkor för
körkort föreskriva att bevis om godkänt förarprov skall ges in efter
viss tid eller vid regelbundet återkommande tillfällen eller förordna
att förnyad personutredning skall ske vid vissa tidpunkter eller meddela
annan föreskrift, som är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Att körkortstillstånd inte behövs för att återfå körkort i vissa fall
efter återkallelse av körkortet följer av 42–44 §§.

När körkortstillstånd har meddelats skall Vägverket underrätta sökanden
om detta och, i de fall förarprov skall avläggas, utfärda ett bevis om
tillståndet. I beviset skall anges de behörigheter som tillståndet
gäller för. Duplett av beviset tillhandahålls av Vägverket. Förordning
(1992:1399).

12 a § Frågor om utbyte av ett utländskt körkort prövas av
länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. En ansökan om
utbyte skall göras skriftligen. Till ansökningen skall fogas det
utländska körkortet, ett personbevis som visar folkbokföring, och, om
körkortet är utfärdat i Schweiz eller Japan, sådana handlingar som
avses i 11 § första stycket.

Om länsstyrelsen finner anledning att anta att sökanden inte innehar
ett gällande körkort, får länsstyrelsen förelägga sökanden att ge in
en utredning som styrker att körkortet är gällande i det land där det
har utfärdats. Följs inte föreläggandet, får ansökningen avvisas.

Har ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) förstörts eller förkommit, skall
körkortshavaren skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen.
Kommer körkortet senare till rätta skall körkortshavaren genast
överlämna detta till den länsstyrelse som tagit emot anmälan om
förlusten. Förordning (1996:321).

Förhandsbesked

13 § I ansökningen om körkortstillstånd får sökanden begära ett
förhandsbesked enligt 11 § körkortslagen (1977:477). En sådan begäran
skall avse en prövning av sökandens personliga eller medicinska
lämplighet som körkortshavare. Om prövningen skall avse sökandens
personliga förhållanden, behöver inte några handlingar enligt 11 §
första stycket om sökandens medicinska förhållanden fogas till
ansökningen. Förordning (1981:1069).

14 § Om det med hänsyn till de ingivna handlingarnas innehåll eller vad
som i övrigt är känt om sökanden inte finns något hinder mot att
körkortstillstånd meddelas sökanden, skall länsstyrelsen se till att
ärendet kompletteras med utredning som avses i 11 §. Har handlingar
enligt 11 § första stycket om sökandens medicinska förhållanden inte
getts in i ärendet, skall länsstyrelsen förelägga sökanden att inom viss
tid ge in de handlingar som saknas. Har prövningen visat att
körkortstillståndet kan meddelas endast på särskilt villkor, skall
sökanden underrättas om detta.

Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, skall
ärendet avskrivas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Bestämmelsen i 11 § fjärde stycket gäller även i ärenden om
förhandsbesked. Förordning (1981:1069).

15 § har upphävts genom förordning (1996:321).

Förarprov

16 § Förarprovet består av förhör och körprov. Det skall avläggas
inför

1. sådan tjänsteman vid Vägverket som har förordnats att förrätta
förarprov,

2. sådan befattningshavare vid Försvarsmakten som har förordnats att
förrätta förarprov, eller

3. lärare i gymnasieskolan eller i komvux som har undervisat eleven
på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för
samråd enligt 98 § första stycket.

Förhör för behörigheten A behöver inte avläggas om sökanden har
körkort med behörigheten A1.

I gymnasieskola och i komvux får förarprov avläggas som delprov
under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av Vägverket i fråga om
tjänsteman hos verket och av Försvarsmakten i fråga om
befattningshavare vid Försvarsmakten. Förordnande för
befattningshavare vid Försvarsmakten att förrätta förarprov får
lämnas den som Vägverket har godkänt.

Har sökanden godkänts vid förarprovet skall den som har förrättat
provet utfärda ett bevis om godkänt prov. Beviset gäller till dess
körkortet har lämnats ut, dock längst i tre månader från dagen för
provet. Vad nu har sagts gäller även vid körprov enligt 34 a §.
Förordning (1996:321).

17 § Vid förarprov för körkort med behörigheten A, A1 eller B skall
sökanden visa upp ett bevis om förarutbildning för fordonsslaget. Om
beviset avser förarutbildning som inte har skett vid trafikskola,
Försvarsmakten eller inom polisväsendet, skall det av beviset framgå
att Vägverkets kursplan har följts. Beviset skall vara utfärdat av
den som har gett utbildningen.

Något bevis om förarutbildning behöver inte företes om sökanden inom
tre år före anmälan till förarprovet har haft körkort med den
behörighet som provet avser. Förordning (1996:321).

18 § har upphört att gälla genom förordning (1982:858).

19 § Förarprov får avläggas endast av den som

1. har ett gällande körkortstillstånd, om inte annat följer av 41 §
andra stycket,

2. vid provtillfället är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar
eller studerar här sedan minst 6 månader,

3. på heder och samvete intygar att han inte är innehavare av ett
körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), och

4. uppnått den ålder för behörigheten som anges i 12 § körkortslagen
(1977:477).

Förarprov får inte avläggas om spärrtid löper.

Vid förarprov som avläggs i gymnasieskola eller i komvux som delprov
under utbildningens gång, gäller kraven i första stycket det slutliga
godkännandet. Förordning (1996:321).

19 a § För att få avlägga ett körprov på sådan tung motorcykel som
avses i 1 § tredje stycket körkortslagen (1977:477) skall sökanden ha
fyllt 21 år. Förordning (1996:321).

20 § Den som avlägger ett körprov inför en tjänsteman hos Vägverket
skall tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för provet. Förordning
(1992:1399).

Utlämnande av körkort

21 § Körkortet får lämnas ut endast om sökanden har godkänts vid
förarprovet. Något förarprov för taxibehörighet behöver dock inte
avläggas, om sökanden har körkort med behörigheten C. Att förarprov inte
heller behöver avläggas i vissa fall efter återkallelse följer av
41-45 §§. Förordning (1981:94).

22 § Körkortet skall lämnas ut av Vägverket. Ett körkort skall
anses ha lämnats ut dagen efter den dag körkortet utfärdades.

Om sökanden har ett giltigt körkort skall detta återlämnas i samband
med att det nya körkortet lämnas ut. Har sökanden ett giltigt
traktorkort skall detta vid godkänt förarprov återlämnas till den som
har förrättat provet. Har det tidigare körkortet eller traktorkortet
förstörts eller förkommit, skall sökanden i stället skriftligen
anmäla förlusten till den länsstyrelse som enligt 26 § eller 57 §
andra stycket har att pröva frågan om förnyelse av körkortet eller
traktorkortet.

Har körkortshavaren anmält att körkortet eller traktorkortet har
förstörts eller förkommit och kommer kortet senare till rätta, skall
körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som har
tagit emot anmälan om förlusten. Förordning (1996:321).

Prövotid

22 a § För ett körkort som lämnas ut efter godkänt förarprov
gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om
körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet,
skall prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotid för
det äldre körkortet.

Prövotid enligt första stycket gäller även när ett körkort har
utfärdats efter ett beslut om utbyte av ett utländskt körkort.
Prövotiden skall dock endast omfatta den tid som kan återstå av en
tvåårsperiod räknat från den tidpunkt då det ursprungliga körkortet
utfärdades. Körkortshavaren skall själv visa när det ursprungliga
körkortet utfärdades.

Har ett körkort för vilket prövotid löper återkallats och utfärdas
därefter ett nytt körkort utan förarprov enligt 43 eller 44 §, gäller
för det utlämnade körkortet en prövotid motsvarande den som återstod
vid återkallelsen. Förordning (1996:321).

23 § Ett körkort skall förnyas senast tio år efter utfärdandet.

Ett körkort skall också förnyas om

1. körkortshavarens namn eller personnummer har ändrats,

2. körkortet har förstörts eller förkommit, eller

3. körkortet har förändrats så att det inte lämpligen kan användas.

Bestämmelser om förnyelse i andra fall finns i 34, 34 a, 41 a, 44
och 45 §§. Förordning (1996:321).

24 § Visas ett körkort upp enligt 8 § och har det inte förnyats i rätt
tid skall bilinspektören eller polismannen behålla körkortet och
skriftligen anmana körkortshavaren att inom två månader ansöka om
förnyelse av körkortet genom att underteckna ett körkortsunderlag och ge
in ett välliknande fotografi av sig på sätt som sägs i 28 §. Följs inte
anmaningen blir körkortet ogiltigt enligt 15 § andra stycket
körkortslagen (1977:477). Anmaningen skall innehålla en upplysning om
detta.

Första stycket gäller i tillämpliga delar även om körkortshavaren inte
har medfört körkortet under färden. Förordning (1985:432).

25 § Körkort förnyas efter ansökan av körkortshavaren.

Körkortshavare som fyllt 65 år och innehar behörigheten C, CE, D
eller DE skall till en ansökan om förnyelse enligt 23 § första
stycket ge in ett läkarintyg. Läkarintyget skall vara utfärdat inom
tre månader före ansökningen. Om läkarintyg inte ges in prövas inte
ansökningen.

I fall som avses i 23 § första stycket och andra stycket 1 skall
Vägverket tillställa körkortshavaren ett nytt körkortsunderlag.
Detsamma gäller när körkortshavaren har blivit anmanad att ansöka om
förnyelse av körkortet enligt 24 §. Förordning (1996:321).

25 a § Om den som avses i 25 § andra stycket inte har ansökt om
förnyelse av körkortet sedan tio år förflutit efter utfärdandet,
skall länsstyrelsen anmana körkortshavaren att inom två månader
ansöka om förnyelse. Körkortshavaren skall då följa bestämmelserna i
25 och 28 §§.

Följs inte anmaningen blir körkortet ogiltigt enligt 15 § andra
stycket körkortslagen (1977:477). Anmaningen skall innehålla en
upplysning om detta. Förordning (1996:321).

26 § Frågor om förnyelse enligt 23 § första stycket och andra
stycket 1 prövas av Vägverket. Skall läkarintyg enligt 25 § andra
stycket ges in tillsammans med ansökan om förnyelsen, prövas frågan
dock av den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. I
övriga fall prövas frågan om förnyelse av länsstyrelsen i det län där
körkortshavaren är folkbokförd, eller om körkortshavaren inte är
folkbokförd av länsstyrelsen i det län som meddelat
körkortstillståndet. Förordning (1996:321).

26 a § Om körkortshavaren inte har visat att de medicinska kraven
enligt 15 § fjärde stycket körkortslagen (1977:477) är uppfyllda,
förnyas körkortet för resterande behörigheter. Förordning (1996:321).

27 § Vid förnyelse av körkort gäller inte bestämmelsen i 9 §
körkortslagen (1977:477) och 21 § denna förordning. Förordning
(1985:432).

28 § Vid förnyelse av körkort skall körkortshavaren på anmodan
underteckna ett körkortsunderlag och ge in ett välliknande fotografi av
sig. Körkortshavaren skall också återlämna det gamla körkortet om det
fortfarande är giltigt eller, om körkortet har förstörts eller
förkommit, skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen. Förordning
(1981:94).

29 § har upphävts genom förordning (1996:321).

30 § har upphävts genom förordning (1996:321).

30 a § Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 24
eller 25 a §, behöver förarprov inte avläggas innan nytt körkort
utfärdas, om ansökan om körkortstillstånd görs inom ett år från det
att körkortet blev ogiltigt. Förordning (1996:321).

31 § har upphävts genom förordning (1996:321).

32 § har upphävts genom förordning (1996:321).

Särskild utredning

33 § Om det finns anledning att anta att körkortshavaren inte
uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort eller om
körkortshavaren inte följer en föreskrift som har meddelats med stöd
av 12 eller 34 § att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt
förarprov, skall den länsstyrelse som har meddelat
körkortstillståndet eller, om det är ett utländskt körkort, den
länsstyrelse som avses i 35 § andra stycket, skyndsamt utreda frågan
om lämpligheten som körkortshavare. Länsstyrelsen får förelägga
körkortshavaren att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt
förarprov. I föreläggandet får det föreskrivas att undersökning eller
prov skall verkställas av en viss person eller av en person med viss
sakkunskap eller avse ett visst förhållande. Länsstyrelsen får också
se till att nödvändig utredning görs. Motsvarande förelägganden kan
beslutas av domstol som prövar ett överklagat ärende.

Ett föreläggande enligt första stycket skall innehålla en upplysning
om att körkortet kan återkallas eller, om det är ett utländskt
körkort, vägras giltighet enligt 16 § 8 körkortslagen (1977:477), om
föreläggandet inte följs. Förordning (1996:321).

Ändring av villkor m.m.

34 § Har ett körkortstillstånd meddelats utan något villkor och
finner den länsstyrelse som har meddelat tillståndet att villkor bör
föreskrivas, får länsstyrelsen besluta om det. Länsstyrelsen får
också ändra eller upphäva villkor som inte avser begränsning av
körkortets giltighet till automatväxlade bilar enligt 34 a §.
Länsstyrelsen får också besluta att förnyad personutredning skall
göras vid en senare tidpunkt. Motsvarande beslut kan meddelas även av
domstol som prövar ett överklagat ärende.

Om texten i körkortet skall ändras med anledning av ett beslut som
avses i första stycket, skall körkortet förnyas. I ett sådant fall
skall länsstyrelsen underrätta Vägverket, som skall tillställa
körkortshavaren ett nytt körkortsunderlag. Om körkortshavaren inte
följer vad som sägs i 28 §, skall länsstyrelsen förelägga
körkortshavaren att inom viss tid vidta de åtgärder som behövs för
att erhålla ett förnyat körkort. Föreläggandet skall innehålla en
upplysning om att återkallelse kan ske enligt 16 § 9 körkortslagen
(1977:477), om föreläggandet inte följs.

Frågor om förnyelse enligt andra stycket prövas av den länsstyrelse
som har meddelat det senast gällande körkortstillståndet. Vid
förnyelsen skall 28 § tillämpas. Förordning (1996:321).

34 a § Körkortets giltighet begränsas till att avse automatväxlad
bil inom den behörighet som förarprovet avser, om provet avläggs i en
automatväxlad bil.

Om länsstyrelsen inte har begränsat körkortets giltighet enligt 12 §
första stycket, upphör begränsningen att gälla om körkortshavaren
avlägger ett godkänt körprov på en manuellt växlad bil av det slag
som begränsningen avser. Vid godkänt prov på tung lastbil upphör
begränsningen att gälla även för personbil och lätt lastbil. Vid
godkänt prov på buss upphör begränsningen att gälla för samtliga slag
av bilar.

Om texten i körkortet skall ändras med anledning av att
begränsningen upphör att gälla, skall körkortet förnyas av Vägverket.
Vid förnyelse skall 28 § tillämpas. Förordning (1996:321).

Återkallelse och spärrtid

35 § Frågor om återkallelse eller giltighet enligt 15 § andra
stycket 2 körkortslagen (1977:477) prövas av länsstyrelsen i det län
där det senast gällande körkortstillståndet har meddelats.

Frågor om giltighet av ett utländskt körkort prövas av länsstyrelsen
i det län där körkortshavaren är folkbokförd eller, om han inte är
folkbokförd i Sverige, av myndigheten i det län där förseelsen eller
ingripandet har skett.

Vistas körkortshavaren i ett annat län, får länsstyrelsen hänskjuta
ärendet till länsstyrelsen i detta län, om körkortshavaren begär det
eller länsstyrelsen annars finner det lämpligt.

Frågor om medgivanden enligt 2 § tredje stycket körkortslagen prövas
av den länsstyrelse som återkallat körkortet. En sådan prövning kan
göras även av domstol som prövar ett överklagat ärende.
Förordning (1996:321).

35 a § I en anmaning enligt 15 § andra stycket 2 körkortslagen
(1977:477) skall länsstyrelsen ange att körkortet blir ogiltigt om
anmaningen inte följs.

Om en körkortshavare som svar på anmaningen meddelat att han önskar
behålla det svenska körkortet, skall den myndighet som utfärdat det
utländska körkortet underrättas om detta. Förordning (1996:321).

36 § När länsstyrelsen överväger ett körkortsingripande skall
körkortshavaren underrättas om detta och föreläggas att svara
inom viss tid vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras.

I underrättelsen skall länsstyrelsen ange de omständigheter som
ligger till grund för övervägandet om ingripande och den eller de
bestämmelser som är tillämpliga. Körkortshavaren skall upplysas
om att han, för det fall han motsätter sig ett ingripande, bör ange
skälen för det och de bevis han vill åberopa. Förordning (1994:1197).

37 § Har ett körkort återkallats helt eller delvis, skall
körkortshavaren efter uppmaning av den länsstyrelse eller domstol som
har meddelat beslutet överlämna körkortet till Vägverket. Uppmaningen
får delges körkortshavaren genom stämningsmannadelgivning, och
körkortet skall i ett sådant fall överlämnas till den som utför
delgivningen. Har körkortet förstörts eller förkommit, skall
körkortshavaren uppmanas att skriftligen anmäla detta till
länsstyrelsen om det inte har gjorts tidigare.

Om ett beslut om återkallelse upphävs, skall körkortet återställas
till körkortshavaren.

Har i fall som avses i andra stycket ett nytt körkort hunnit lämnas
ut innan beslut fattats skall körkortshavaren uppmanas att överlämna
körkortet till länsstyrelsen enligt första stycket innan
återställelse sker. Förordning (1996:321).

37 a § Bestämmelserna i 37 § om överlämnande och återställande
gäller även när beslut har meddelats om att ett utländskt körkort
inte är giltigt i Sverige eller om det bytts ut med stöd av 15 d §
sista stycket körkortslagen (1977:477). Körkort som har utfärdats i
Danmark, Finland, Island eller Norge skall överlämnas till
länsstyrelsen i stället för Vägverket.

Vägverket eller länsstyrelsen skall behålla körkortet under den tid
som det är ogiltigt i Sverige, dock längst till dess körkortshavaren
lämnar Sverige. Förordning (1996:321).

38 § Om spärrtid enligt 21 § körkortslagen (1977:477) bestäms vid
prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd,
skall i beslutet anges den dag då spärrtiden löper ut. Som spärrtid
skall räknas även den tid, som har förflutit från den senaste
anmärkning som föranleder spärrtiden.

Om spärrtid bestäms vid återkallelse av ett körkort eller
körkortstillstånd, räknas spärrtiden från dagen för delgivningen av
beslutet. Har återkallelsen föregåtts av ett beslut enligt 19 §
körkortslagen eller ett beslut om omhändertagande av körkortet,
räknas spärrtiden från dagen för den först verkställda delgivningen
av något av dessa beslut eller av beslutet om återkallelse. Har
återkallelsen föregåtts av ett beslut enligt 15 d § sista stycket
körkortslagen, räknas spärrtiden i stället från dagen för den först
verkställda delgivningen av något av de beslut enligt 19 §
körkortslagen eller om omhändertagande som rör det utländska
körkortet. Som delgivning räknas även såvitt gäller
spärrtidsberäkningen överlämnande av körkortet till polismyndigheten
efter beslut om återkallelse eller omhändertagande. Förordning (1996:321).

39 § Om inte någon annan grund än 16 § 2, 3 eller 4 körkortslagen
(1977:477) har åberopats till stöd för en återkallelse, behöver någon
personutredning inte göras innan ett körkortstillstånd meddelas efter
återkallelsen. Föreligger särskilda skäl får dock länsstyrelsen förordna
om personutredning och annan utredning som behövs. Förordning (1981:94).

40 § har upphävts genom förordning (1996:321).

41 § Har vid återkallelse av ett körkort spärrtiden bestämts till
högst ett år, skall något förarprov inte avläggas innan ett nytt
körkort utfärdas. Detta gäller dock inte om det i beslutet om
återkallelse har förordnats att ett sådant prov skall avläggas eller
om annat följer av 42 a §. Om det har förflutit mer än ett år sedan
spärrtiden började löpa när ansökan om körkortstillstånd görs, skall
ett nytt förarprov likväl avläggas såvida inte ansökningen har gjorts
senast två månader efter spärrtidens utgång eller, om beslutet om
spärrtid inte har vunnit laga kraft när spärrtiden löper ut, senast
två månader efter det att beslutet vann laga kraft.

Har giltighetstiden för ett beslut om återkallelse tills vidare
bestämts till mer än ett år och har frågan om återkallelse inte
slutligt avgjorts när giltighetstiden för beslutet går ut, skall
godkänt förarprov avläggas innan nytt körkort kan utfärdas. Provet
får avläggas utan att körkortstillstånd har meddelats om det sker
inom ett år från det att beslutet upphörde att gälla.

Vid godkänt förarprov enligt andra stycket anses sökanden, såvitt
gäller rätten att föra fordon enligt 6 a § körkortslagen (1977:477),
som innehavare av körkortstillstånd från dagen för provet till dess
ett körkort har lämnats ut. Förordning (1996:321).

41 a § Om ett körkort har lämnats ut till körkortshavaren efter ett
beslut om återkallelse och beslutets giltighetstid eller spärrtiden
därefter ändras skall körkortet förnyas. Förordning (1996:321).

42 § Om varken personutredning eller förarprov behövs enligt 39,
41 eller 42 a §, skall Vägverket utan något föregående
körkortstillstånd utfärda ett körkort när spärrtiden har löpt ut.
Detta gäller dock inte om länsstyrelsen har beslutat att ansökan om
körkortstillstånd skall ges in. Ett sådant beslut får länsstyrelsen
meddela om det efter beslutet om återkallelse men innan spärrtiden
löpt ut har kommit fram sådana omständigheter att det finns anledning
att anta att något körkortstillstånd inte bör meddelas enligt 7 §
körkortslagen (1977:477). Förordning (1996:321).

42 a § Ett godkänt förarprov skall alltid avläggas innan ett körkort
utfärdas efter återkallelse tills vidare eller slutligt enligt 16 §
1-6 körkortslagen (1977:477) under prövotid som sägs i 22 a §.
Detsamma gäller om körkortet har återkallats därefter och grund
för återkallelse enligt nämnda bestämmelser i körkortslagen förelegat
under prövotiden. I återkallelsebeslutet skall det anges om förarprov
måste avläggas enligt vad nu har sagts. Förordning (1996:321).

43 § Har ett körkort återkallats enligt 16 § 7 körkortslagen
(1977:477) och har det förhållande som föranlett återkallelsen
upphört, skall ett körkort utfärdas, om ansökan om det görs inom ett
år från det att körkortet blev ogiltigt. Om det finns särskilda skäl
får dock bestämmas att godkänt förarprov skall avläggas.

Har ett körkort återkallats enligt 16 § 8 körkortslagen, skall ett
körkort utfärdas, om körkortshavaren har vidtagit förelagd åtgärd
inom den tid som har angivits i beslutet. Förordning (1996:321).

44 § Körkort som har återkallats enligt 16 § 9 körkortslagen (1977:477)
förnyas, om körkortshavaren har ansökt om förnyelse inom tid som har
angivits i beslutet om återkallelse.

45 § Har återkallelse begränsats enligt 17 § körkortslagen (1977:477),
skall körkortet förnyas.

46 § Vid förnyelse enligt 41 a, 44 eller 45 § tillämpas 28 §.
Förordning (1996:321).

47 § Frågor om huruvida en ansökan om körkortstillstånd behövs
enligt 42 § eller om utfärdande enligt 43 § eller förnyelse enligt
41 a, 44 eller 45 § prövas av den länsstyrelse som har meddelat det
senast gällande körkortstillståndet. Förordning (1996:321).

48 § Ett körkort som efter återkallelse utfärdas enligt 41 §
första stycket eller 42 § blir giltigt när det har lämnats ut enligt
22 § första stycket. Skall körkortet återställas till följd av ett
beslut att körkortet inte längre skall vara omhändertaget eller
återkallat och skall något förarprov inte avläggas, blir dock
körkortet giltigt från dagen för beslutet, om inte annat har
förordnats. Förordning (1996:321).

Preliminärt beslut om varning

49 § Ett preliminärt beslut om varning enligt 46 a § körkortslagen
(1977:477) och ett godkännande av ett sådant beslut skall ha
skriftlig form.

I det preliminära beslutet skall länsstyrelsen ange

1. körkortshavaren,

2. de omständigheter som åberopas till stöd för ingripandet,

3. den eller de bestämmelser som är tillämpliga.

Körkortshavaren skall föreläggas att inom viss tid yttra sig över
beslutet vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras och
upplysas om att han, för det fall han motsätter sig beslutet, bör ange
skälen för det och de bevis han vill åberopa. Om körkortshavaren
godkänner beslutet skall han underteckna en förklaring om det och
återsända handlingen till länsstyrelsen. Förordning (1994:1197).

Omhändertagande

50 § Omhändertagande enligt 23 § körkortslagen (1977:477) beslutas
av polismyndighet eller åklagare. Beslutet skall meddelas skyndsamt
och delges körkortshavaren. Har körkortet lämnats ut till
körkortshavaren och har det inte förstörts eller förkommit, skall
körkortshavaren efter anmaning överlämna det till den myndighet som
har meddelat beslutet. Har körkortet förstörts eller förkommit, skall
körkortshavaren anmodas att skriftligen anmäla förlusten till
länsstyrelsen.

Ett beslut enligt 23 § första stycket 1-3 eller tredje stycket
körkortslagen skall inom 48 timmar sändas till den länsstyrelse som
har meddelat körkortstillståndet eller, om det är ett utländskt
körkort, den länsstyrelse som avses i 35 § andra stycket. Till
beslutet skall fogas uppgift om delgivning, körkort som har
överlämnats med anledning av beslutet, föreliggande utredning och
redogörelse för de skäl som har föranlett åtgärden. Delges beslutet
eller överlämnas körkortet senare, skall detta meddelas snarast
möjligt till länsstyrelsen. Körkortet sänds till länsstyrelsen.

Frågor om medgivande enligt 23 § andra stycket körkortslagen prövas
av den som beslutat om omhändertagande av körkortet. Lämnas sådant
medgivande skall körkortshavaren få ett bevis om detta. Beviset skall
medföras under färd med körkortspliktigt fordon och på tillsägelse
visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i
sådant skick, att den kan läsas utan svårighet.

Har ett körkort omhändertagits enligt 23 § första stycket 4
körkortslagen, skall beslut om detta tillsammans med körkortet sändas
till Vägverket eller, om körkortet är utfärdat i Danmark, Finland,
Island eller Norge, till den länsstyrelse som har prövat körkortets
giltighet i Sverige. Förordning (1996:321).

51 § Har körkort omhändertagits enligt 23 § körkortslagen (1977:477) och
har det ej lämnats ut till körkortshavaren, skall myndighet som innehar
körkortet överlämna det till den länsstyrelse som har meddelat
körkortstillståndet.

Underlåtelse av körkortsingripande m.m.

52 § Sådan omprövning som avses i 25 § körkortslagen (1977:477)
skall göras av den länsstyrelse som har beslutat tidigare i saken.

Bestämmelserna i 35 § andra stycket om överflyttning av ärende
gäller även i ärende om omprövning. Förordning (1994:1197).

Traktorkort

53 § Förarprovet består av förhör och skall avläggas inför

1. den som Vägverket har förordnat att förrätta förarprov,

2. lärare i gymnasieskolan eller i komvux som har undervisat eleven
på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för
samråd enligt 98 § första stycket.

Godkänns sökanden skall ett bevis utfärdas om det.
Förordning (1996:321).

54 § Fråga om utfärdande av traktorkort prövas av länsstyrelse.
Bestämmelserna i 9 § skall därvid tillämpas på motsvarande sätt.

Traktorkort lämnas ut av den länsstyrelse som har utfärdat kortet.

55 § Bestämmelserna i 11, 12 och 32 §§ skall tillämpas på motsvarande
sätt i fråga om traktorkort. Vid ansökan om traktorkort skall dock ges
in även bevis om godkänt förarprov. Beviset skall vara utfärdat inom tre
månader före ansökan.

56 § Bestämmelserna om förhandsbesked i 13 och 14 §§ skall tillämpas på
motsvarande sätt i fråga om traktorkort. Föreläggande som avses i 14 §
skall dock gälla även bevis om godkänt förarprov.

I ärende om förhandsbesked får prövas även fråga om sådana särskilda
skäl som avses i 29 § körkortslagen (1977:477) föreligger.

57 § Bestämmelserna om förnyelse i 23 § andra stycket skall
tillämpas även på traktorkort. Traktorkort behöver dock inte förnyas,
om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Frågor om förnyelse av traktorkort prövas av länsstyrelsen i det
län, där innehavaren är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd
i landet, av den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet.

Det förnyade traktorkortet utfärdas av länsstyrelsen. I övrigt skall
bestämmelserna i 8 § andra stycket och 28 § andra meningen tillämpas.
Förordning (1996:321).

58 § Traktorkort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga
namn och personnummer, den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet
och dagen för utfärdandet.

59 § Bestämmelserna om särskild utredning, återkallelse och
spärrtid, preliminärt beslut om varning, omhändertagande och
underlåtelse av körkortsingripande m.m. i 33–47 och 49–52 §§
gäller i tillämpliga delar traktorkort. Förnyelse enligt 34 § andra
stycket skall inte ske, om ändringen i stället kan föras in på
kortet. Förordning (1994:1197).

Särskilt förarbevis

59 a § Har regeringen beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 7
eller 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, får den som har
ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra
det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

Det särskilda förarbeviset skall vara utfärdat enligt formulär som
Överstyrelsen för civil beredskap fastställer. Överstyrelsen
bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som
skall ställas på innehavaren.

I övrigt skall bestämmelserna i körkortslagen (1977:477) och i denna
förordning gälla även det särskilda förarbeviset.
Förordning (1995:438).

Förarutbildning

Trafikskola

60 § Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av
Vägverket. Verket utövar tillsyn över trafikskolorna. Förordning
(1992:1399).

61 § Innan Vägverket meddelar tillstånd får verket inhämta yttrande av
länsstyrelsen i det län där skolan skall drivas.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till
vederhäftighet och andra på frågan inverkande omständigheter bedömes ha
förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt, att kravet på god
förarutbildning blir tillgodosett.

Tillstånd förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. Föranleder
ej särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.
Förordning (1992:1399).

62 § Vid trafikskola skall finnas en godkänd trafikskolechef, som svarar
för att skolan drives på sätt som sägs i 61 § andra stycket.

63 § Vid trafikskola skall finnas en eller flera godkända
utbildningsledare, som är ansvariga för utbildningsarbetet.

Om så behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skall
vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända
trafiklärare.

64 § Frågor om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller
trafiklärare prövas av Vägverket. Godkännandet som trafiklärare kan
begränsas till att avse utbildning på andra fordon än motorcyklar.

Intyg huruvida sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden får
anses lämplig som utbildningsledare eller trafiklärare utfärdas av
polismyndigheten i sökandens folkbokföringsort eller, om han ej är
folkbokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där han vistas.
Förordning (1992:1399).

65 § I trafikskola skall finnas de läromedel och den
undervisningsmateriel i övrigt som behövs för den teoretiska
undervisningen och lokal som är lämplig för sådan undervisning.

Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner, som Vägverket
fastställer. Undervisning får meddelas i en eller flera delar av
kursplanen för elever som slutför sin utbildning utanför trafikskolan.
För varje elev skall utbildningskort föras. Förordning (1992:1399).

66 § upphävd genom förordning (1981:94).

67 § Vägverket får återkalla tillståndet att driva trafikskola, om

1. tillståndshavaren befinns olämplig att driva trafikskola,

2. utbildningen i trafikskola bedrivs i strid mot gällande föreskrifter
eller i övrigt på ett otillfredsställande sätt, eller

3. undervisning ej har bedrivits vid skolan under de senaste tolv
månaderna. Förordning (1992:1399).

68 § Om Vägverket finner att den som har godkänts som trafikskolechef,
utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får verket återkalla
godkännandet. Förordning (1992:1399).

69 § Har innehavare av tillstånd att driva trafikskola eller
trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare vid sådan skola
gjort sig skyldig till förfarande eller försummelse som kan föranleda
återkallelse av tillstånd eller godkännande, men kan det antagas, att
han skall låta sig rätta utan sådan åtgärd, får varning i stället
meddelas.

70 § Beslut om återkallelse eller varning delges den som avses med
beslutet.

71 § Om förarutbildning i gymnasieskolan och i komvux gäller
särskilda bestämmelser. Förordning (1996:321).

Övningskörning

72 § Den som för att få körkort vill öva sig i körning med
motordrivet fordon eller fordonståg som han inte har körkort för
får köra fordonet eller fordonståget vid övningskörning under de
förutsättningar som anges i 73–77 §§. Förordning (1993:821).

73 § Den som övningskör skall, om inte annat följer av andra och
tredje styckena eller 76 § andra stycket, ha uppnått en ålder av

1. 16 år för körning med lätt motorcykel,

2. 17 år 6 månader för körning med annan motorcykel än sådan som
avses i 1 § tredje stycket körkortslagen (1977:477), personbil eller
lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,

3. 18 år för körning med personbil eller lätt lastbil med
tillkopplat tungt släpfordon eller tung lastbil,

4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 1 § tredje
stycket körkortslagen eller med buss.

Den som uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra i
trafikskola med sådan motorcykel som avses i 1 § tredje stycket
körkortslagen under förutsättning att den som har uppsikt över
körningen medföljer på motorcykeln eller i sidvagn till denna.

Den som har fyllt 16 år får övningsköra med personbil under
förutsättning att det sker

1. i trafikskola,

2. i gymnasieskola och körningen utgör ett led i en utbildning som
omfattas av föreskrifter som varit föremål för samråd enligt 98 §,
eller

3. under uppsikt av en person som är godkänd som handledare för den
som övningskör.

Bestämmelser om godkännande som handledare finns i 78 §.
Förordning (1997:96).

74 § Övningskörning vid trafikskola, i gymnasieskolan, i komvux, i
utbildning vid Försvarsmakten eller inom polisväsendet skall ske
under uppsikt av en person som har fyllt 21 år och sedan minst tre år
har körkort för fordon av det slag körningen avser samt har vana och
skicklighet i fråga om körning med sådant fordon.

Vid övningskörning i andra fall skall den som har uppsikt över
körningen ha fyllt 24 år och sedan minst fem år ha körkort för fordon
av det slag körningen avser samt ha vana och skicklighet i fråga om
körning med sådant fordon. Förordning (1996:321).

74 a § Uppsikt över övningskörning enligt 74 § får även utövas av
den som innehar ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Sådan körkortshavare som varit folkbokförd i Sverige kortare tid än
den tid för oavbrutet innehav som anges i 74 §, skall själv visa att
körkortet sedan minst den tid som anges är giltigt i den stat som har
utfärdat det. Förordning (1996:321).

75 § Vid övningskörning med bil skall den som har uppsikt över
körningen medfölja i bilen vid den körandes sida, om inte körningen
äger rum inom körgård, som är godkänd av Vägverket, och sker i
enlighet med verkets föreskrifter.

Övningskörning i gymnasieskolan, i komvux och inom polisväsendet får
dock ske utanför körgård utan att den som har uppsikt över körningen
medföljer i bilen, om den som övningskör har behörigheten B och
tidigare har framfört det fordon med vilket övningskörning sker.

Vid övningskörning med motorcykel i gatutrafik och vid
landsvägskörning skall den som har uppsikt över körningen medfölja
som passagerare eller färdas på annan motorcykel. Detta gäller dock
inte övningskörning som sker vid trafikskola, Försvarsmakten eller
inom polisväsendet. Förordning (1996:321).

76 § Vid övningskörning med sådant fordon eller fordonståg som kräver
behörighet C, D eller E skall den som övningskör ha körkort med
behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen ha haft
körkort, som omfattade fordon av det slag med vilket körningen äger
rum.

Vid övningskörning som ingår som ett led i utbildning som omfattas
av föreskrifter som varit föremål för samråd enligt 98 §, får fordon
som kräver behörighet C framföras om den som övningskör uppfyller alla
krav för utfärdande av körkort med behörighet B utom ålderskravet i
12 § körkortslagen. Förordning (1997:96).

77 § Vid övningskörning som inte sker vid trafikskola, i
gymnasieskolan, i komvux eller i utbildning vid Försvarsmakten skall
den som övningskör ha gällande körkortstillstånd för det slag av
fordon som förs, om han inte har gällande körkort med behörigheten A
eller B.

Det bevis om körkortstillstånd som utfärdats enligt 12 § fjärde
stycket och det bevis om godkännande som handledare som avses i 78 §
skall medföras under färd med bil eller motorcykel och på tillsägelse
visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingarna skall vara i
sådant skick att de kan läsas utan svårighet. Förordning (1996:321).

78 § Fråga om godkännande som handledare prövas av den
länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om körkortstillstånd för
den som skall övningsköra. Ansökningen skall göras skriftligen på en
särskild blankett av den som skall ha uppsikt över övningskörningen.

Godkännande får meddelas den som har fyllt 24 år och som sedan minst
fem år har körkort med behörighet B. Godkännande får inte meddelas
förrän den som skall övningsköra har meddelats körkortstillstånd. När
godkännande meddelats skall Vägverket underrätta sökanden om detta
genom att utfärda ett bevis om godkännandet.

Ett godkännande upphör att gälla om förutsättningarna för
godkännande inte längre föreligger och i annat fall när den som
övningskör har uppnått en ålder av 17 år 6 månader.

Bestämmelserna i första – tredje stycket gäller även den som innehar
ett körkort utfärdat i stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och som är folkbokförd i Sverige. Sådan
körkortshavare, som varit folkbokförd i Sverige kortare tid än fem
år, skall till ansökan foga utredning som visar att körkortet sedan
minst fem år är giltigt i den stat som har utfärdat det.
Förordning (1996:321).

79 § Vid övningskörning skall fordonet vara försett med skylt som anger
användningen. Vid övningskörning med motorcykel får användningen anges
på annat lämpligt sätt. Förordning (1983:403).

80 § Uppsikt över övningskörning vid trafikskola får utövas
endast av utbildningsledare eller trafiklärare.

Övningskörning med personbil vid trafikskola får dock ske under
uppsikt av den som genomgår trafiklärarutbildning i komvux och
utför praktikarbete till sådan utbildning. Förordning (1997:664).

81 § Den som har uppsikt över övningskörning som inte sker i
gymnasieskolan, i komvux eller inom polisväsendet anses som förare
vid sådan körning.

Om den som har körkort för att uppöva sin färdighet att föra fordon,
för vilket körkortet gäller, träffar avtal om övningskörning med
någon som driver trafikskola, tillämpas första stycket på den som
enligt avtalet skall ha uppsikt över körningen. Förordning (1996:321).

Uppgiftsskyldighet

82 § Domstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 39 § första
stycket körkortslagen (1977:477) skall utöver vad som följer av 31 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillställa länsstyrelsen en kopia
av beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets
avgörande. Domstolen skall också underrätta länsstyrelsen om
delgivning av beslut om återkallelse, beslut att ett utländskt
körkort inte är giltigt i Sverige och varning.

Domstol som prövar överklagande av beslut som har meddelats av
förvaltningsmyndighet enligt körkortslagen eller denna förordning
skall sända en kopia av domen eller beslutet till
förvaltningsmyndigheten.

Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller
Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har
meddelats varning, skall länsstyrelsen underrätta den myndighet som
har utfärdat körkortet om beslutet, när detta har vunnit laga kraft.
Har körkortet vägrats giltighet i Sverige skall körkortet om möjligt
bifogas underrättelsen.

Har ett körkort som är utfärdat i en annan stat bytts ut mot ett
svenskt körkort skall det utbytta körkortet överlämnas till
körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet. Skälen för
utbytet skall därvid anges. Förordning (1996:1555).

82 a § Länsstyrelse som återkallar ett körkort med taxibehörighet
skall sända underrättelse om återkallelsen till den länsstyrelse som
beslutat om förarlegitimation för taxitrafik enligt yrkestrafiklagen
(1988:263). Förordning (1994:1197).

83 § Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom,
beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot
varigenom körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare
av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid beslutats men
ännu inte löpt ut har funnits skyldig till

1. brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller
6 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägstrafiklagen
(1985:192), om brottet har begåtts vid förande av motordrivet
fordon eller spårvagn eller av maskindrivet spårfordon på järnväg
eller tunnelbana,

2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn
utom brott mot 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som
har begåtts utomlands, överträdelse av 72 § 7 eller 74 § första stycket
3 vägtrafikkungörelsen (1972:603),

3. brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) eller brott mot lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika,

4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,

5. brott mot 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av
dessa paragrafer jämte 3 kap. 11 § brottsbalken,

6. brott mot 4 kap. brottsbalken,

7. brott mot 6 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken eller 6 kap. 1 och 12 §§
brottsbalken,

8. brott mot 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa
paragrafer jämte 8 kap. 12 § brottsbalken,

9. brott mot 13 kap. brottsbalken,

10. brott mot 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.

I fråga om brott som avses under 5–10 skall underrättelse lämnas
endast om annan påföljd än böter har ådömts.

Underrättelse om dom eller beslut som får överklagas skall lämnas
först efter det att rikspolisstyrelsen har fått besked huruvida
avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt första stycket skall lämnas även i fråga om
beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller
motsvarande bestämmelse i annan författning. Gäller beslutet brott
som avses i första stycket 5–10 skall underrättelse lämnas endast om
brottet enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till annan påföljd
än böter.

Beträffande innehavare av utländskt körkort skall underrättelse
lämnas endast om innehavaren är folkbokförd i landet. Förordning
(1993:821).

84 § Underrättelse enligt 83 § skall inte lämnas beträffande brott som
har föranlett penningböter med sammanlagt högst 600 kronor om den dömde
eller bötfällde under de senaste fem åren inte har funnits skyldig till
något annat brott som skall rapporteras enligt 83 §.

Om domen, beslutet eller föreläggandet som har föranlett underrättelsen
till Vägverket har ändrats, upphävts eller undanröjts genom en dom eller
ett beslut som har vunnit laga kraft, skall Rikspolisstyrelsen
underrätta Vägverket om det.

Underrättelse enligt 83 § jämförd med första stycket skall lämnas även
på begäran av Vägverket. Förekommer ingen uppgift som skall föranleda
sådan underrättelse skall besked lämnas om det. Underrättelse skall
begäras när anmälan enligt 87 § andra stycket rör någon som anges i 87 §
första stycket och när länsstyrelse beställer registerblad. Förordning
(1992:1399).

85 § Domstol skall med de begränsningar som följer av 83 § andra och
femte styckena omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till
länsstyrelsen i fall som avses i 83 § första stycket 1 och 3–10.

Har någon åtalats för brott som avses i 83 § och har beslut meddelats om
återkallelse tills vidare eller omhändertagande enligt denna förordning,
skall tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den
tilltalade, omedelbart underrätta länsstyrelsen om det. Har det efter
återkallelse eller omhändertagande enligt denna förordning beslutats att
förundersökning skall läggas ned eller att åtal inte skall väckas, skall
den som meddelat beslutet omedelbart underrätta länsstyrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena skall sändas
till den länsstyrelse som avses i 86 §. Underrättelserna skall innehålla
uppgifter om personnummer. Förordning (1987:210).

86 § När Vägverket får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen
enligt 83 eller 84 § eller besked enligt 84 § tredje
stycket skall verket framställa ett registerblad. På registerbladet
skall anges de i underrättelsen och i körkortsregistret upptagna
registeruppgifterna.

Registerbladet skall sändas till

1. den länsstyrelse som har meddelat körkortstillstånd eller utfärdat
traktorkort,

2. länsstyrelsen i det län där innehavare av utländskt körkort är
folkbokförd när den första uppgiften om körkortsinnehavet förs in i
registret, om underrättelsen avser innehavare av ett utländskt
körkort,

3. den länsstyrelse som meddelat beslut om spärrtid om
underrättelsen avser någon för vilken spärrtid löper, eller, den
länsstyrelse vars beslut har överklagats, om beslutet har meddelats
av domstol,

4. den länsstyrelse som meddelat tillstånd att driva yrkesmässig
trafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263), om underrättelsen avser
någon som har sådant tillstånd eller är trafikansvarig hos juridisk
person som har sådant tillstånd,

5. den länsstyrelse som beslutat om förarlegitimation för taxitrafik
enligt yrkestrafiklagen (1988:263), om underrättelsen avser
innehavare av en sådan legitimation,

6. den länsstyrelse som beställt registerblad enligt 84 § tredje
stycket.

Ett registerblad skall också sändas till den enskilde själv utom i det
fall länsstyrelsen har beställt registerblad enligt 84 § tredje stycket.
Förordning (1994:1197).

87 § Om en polismyndighet finner anledning att anta att en
körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt
körkort eller någon för vilken spärrtid beslutats men ännu inte löpt
ut inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort
eller traktorkort, skall myndigheten anmäla detta till den
länsstyrelse som avses i 86 §. Detsamma gäller om det kommer fram att
körkortshavaren har ett eller flera körkort utfärdade av stater inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

När någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m. skall polismyndigheten
anmäla detta till Vägverket.

Anmälan som avses i första eller andra stycket skall innehålla
uppgift om personnummer. Förordning (1996:321).

88 § har upphävts genom förordning (1989:594).

89 § Om en polismyndighet finner att ett tillstånd för trafikskola eller
ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller
trafiklärare bör återkallas, skall myndigheten anmäla detta till
Vägverket. Förordning (1992:1399).

89 a § Polismyndighet skall underrätta Vägverket om sådana
anmaningar att ansöka om förnyelse av körkort som meddelats enligt 24 §.

Vägverket skall underrätta den enskilde när ett körkort blir
ogiltigt efter anmaning enligt 24 §. Länsstyrelsen underrättar den
enskilde när körkortet blir ogiltigt efter anmaning enligt 25 a §.
Förordning (1996:321).

Körkortsregistret

90 § Körkortsregistret förs av Vägverket genom automatisk
databehandling.

I fråga om uppgifter om brott enligt 83 § förs dock körkortsregistret av
Rikspolisstyrelsen i enlighet med 21 § kungörelsen (1970:517) om
rättsväsendets informationssystem och de bestämmelser som gäller för
registerföring enligt denna förordning. Förordning (1992:1399).

91 § I körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.

———————————————————————
Uppgift Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret.
Särskilda föreskrifter
———————————————————————
Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, personummer Vägverket eller, i fråga
och adress för den som avses om uppgifter som läns-
med registreringen styrelse har tagit emot, veder-
börande länsstyrelse. Som adress
anges bostads- eller postadressen
eller, om särskilda skäl före-
ligger för det, annan adress i
landet. Vägverket får föra
in identitetsuppgifter
utan samband med annan regi-
strering om det behövs för att
underlätta handläggningen av
körkortsärenden

Körkortsuppgifter

Begäran om förhandsbesked och Den länsstyrelse som skall be-
ansökan om körkortstillstånd sluta i ärendet. Uppgiften be-
höver inte föras in om den inte
behövs för ärendets handläggning

Beslut med anledning av be- Den länsstyrelse som har meddelat
gäran om förhandsbesked och beslutet
ansökan om körkortstillstånd

Godkännande som handledare Den länsstyrelse som har meddelat
enligt 78 § beslutet. Antecknas även för den
som skall övningsköra under
handledarskapet

Körkortsbehörighet, taxibe- Den länsstyrelse som har med-
hörighet delat körkortstillståndet

Beslut i anledning av ansökan Den länsstyrelse som har med-
om traktorkort delat beslutet

Sökanden skall avlägga Den länsstyrelse som har
förarprov hos meddelat körkortstillståndet
Vägverket

Gymnasieskola, komvux eller Den länsstyrelse som har meddelat
organisationsenhet inom För- körkortstillståndet
svarsmakten, där sökanden av
körkort avlägger förarprov

Dag för godkänt förarprov, eller Vägverket
om behörighet erhållits utan
förarprov, dag då behörighet
erhölls

Dag för utfärdande och utläm- Den länsstyrelse som har vid-
nande av traktorkort tagit åtgärden

Prövotid enligt 22 a § Vägverket

Innehav av utländskt körkort, Vägverket, om uppgiften lämnas i
den stat som har utfärdat kör- samband med underrättelse enligt
kortet, utfärdandedag och 83 §, och länsstyrelsen, om uppgiften
körkortsnummer eller mot- lämnas i underrättelse enligt
svarande 82 §, i en ansökan om utbyte av kör-
kort eller i en ansökan om förar-
legitimation enligt yrkestrafiklagen
(1988:263)

Ansökan om utbyte av ett ut- Den länsstyrelse som skall pröva
ländskt körkort mot ett svenskt ansökningen

Beslut som rör utbyte av ett Den länsstyrelse som har med-
utländskt körkort mot ett delat beslut. Om det utbytta kör-
svenskt kortet tidigare har vari föremål
för utbyte skall uppgift om det land
som ursprungligen utfärdat körkortet
antecknas

Dag då förnyelse av körkort Vägverket
skall ske enligt 23 § första
stycket

Beslut i anledning av för- Vägverket
nyelse enligt 23 § första
stycket eller andra stycket 1,
utom i sådana fall som av-
ses i 25 § andra stycket

Beslut i anledning av för- Den länsstyrelse som har med-
nyelse enligt 23 § första delat beslutet
stycket i sådana fall som
avses i 25 § andra stycket
eller 23 § andra stycket 2
eller 3 eller 34, 41 a, 44,
45, 57 eller 59 §

Anmaning att förnya körkort Vägverket vid anmaning enligt 24 §
och den länsstyrelse som anmanat
i övriga fall

Särskilt villkor i fråga om
körkortshavare eller innehavare
av traktorkort Villkor enligt 34 a §: Vägverket.
I övrigt den länsstyrelse som har
meddelat beslutet eller, om beslutet
har meddelats av domstol, den
länsstyrelse vars beslut har
överklagats

Personutredning enligt 44 § Den länsstyrelse som har meddelat
körkortslagen (1977:477) beslutet eller, om beslutet har
eller 12 eller 34 § denna meddelats av domstol, den läns-
förordning styrelse vars beslut har överklagats

Körkortsingripande övervägs Den länsstyrelse som utfärdat
föreläggande enligt 36 §. Uppgiften
skall gallras ut när ärendet är
slutligt avgjort

Preliminärt beslut om varning Den länsstyrelse som har utfärdat
preliminärt beslut enligt 49 §.
Uppgiften skall gallras när ärendet
är slutligt avgjort

Överflyttning av körkortsärende
till annan länsstyrelse Den länsstyrelse som översänder
körkortsärendet. Uppgiften skall
gallras ut när ärendet är slutligt
avgjort

Återkallelse av körkort,
körkortstillstånd eller
traktorkort eller förordnande
enligt 24 § första stycket
körkortslagen Den länsstyrelse som har meddelat
beslutet eller, om beslutet har
meddelats av domstol den
länsstyrelse vars beslut har
överklagats

Ogiltighet enligt 15 § Vägverket
första stycket 5 kör-
kortslagen

Ogiltighet enligt 15 § andra Den som länsstyrelse som har anmanat
stycket 2 körkortslagen körkortshavaren

Beslut om ett utländskt kör- Den länsstyrelse som har meddelat
kort inte är giltigt i beslutet eller, om beslutet har
Sverige meddelats av domstol, den länsstyrelse
vars beslut har överklagats

Spärrtid Den länsstyrelse som har meddelat
beslutet eller, om beslutet har
meddelats av domstol, den
länsstyrelse vars beslut har
överklagats

Krav på förarprov enligt 42 a § Den länsstyrelse som har meddelat
beslut om återkallelse eller, om
sådant beslut har meddelats av
domstol, den länsstyrelse vars
beslut har överklagats

Medgivande enligt 2 § tredje
stycket körkortslagen Den länsstyrelse som har meddelat
beslutet eller, om beslutet har
meddelats av domstol, den
länsstyrelse vars beslut har
överklagats. Uppgiften skall gallras
ut när giltighetstiden för
medgivandet har gått ut

Varning enligt 22 eller 31 §
körkortslagen eller omhänder-
tagande enligt 23 eller 31 §
körkortslagen Den länsstyrelse som har meddelat
beslutet eller skall pröva
omhändertagandet eller, om beslutet
har meddelats av domstol, den
länsstyrelse vars beslut har
överklagats

Delgivning av sådant beslut om Den länsstyrelse som har fört in
återkallelse, vägrad giltighet beslutet
av ett utländskt körkort, ut-
byte enligt 15 d § sista stycket
körkortslagen, varning eller
omhändertagande som skall
föras in i registret

Återlämnande eller överlämnande Vägverket eller, om kortet
av körkort eller traktorkort har överlämnats till läns-
enligt 8, 12 a, 22, 28, 37, 37 a, styrelse, den länsstyrelse som
50, 51, 57 eller 59 § har tagit emot det. Har kortet
inte återlämnats eller överläm-
nats, skall detta framgå av
registret

Anmälan enligt 8, 12 a, 22, 28, Den länsstyrelse som har tagit
37, 37 a, 57 eller 59 § emot anmälan

Innehav av ett certifikat som Vägverket
avses i 4 kap. 3 och 19 §§
eller 6 kap. 15 § luftfarts
lagen (1957:297) eller av
elevtillstånd som avses i 4
kap. 5 § samma lag

Innehav av intyg om förar- Vägverket
utbildning för transport
av farligt gods enligt lagen
(1982:821) om transport av
farligt gods, och uppgifter
som rör ett sådant intyg

Beslut om förarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1988:263) Den länsstyrelse som har
meddelat beslutet

Utfärdande av förarlegitimation Vägverket
enligt yrkestrafikförordningen
(1988:1503) och uppgifter som rör
en sådan legitimation

Återkallelse av förarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1988:263) Den länsstyrelse som har
meddelat beslutet eller,
om beslutet har meddelats
av domstol den länsstyrelse
vars beslut har överklagats

Innehav av bevis om yrkeskompetens Vägverket
enligt 10 § förordningen (1993:184)
om kör- och vilotider samt
färdskrivare, 3 § förordningen
(1995:521) om behöriga myndig-
heter, m.m. i fråga om kör-
och vilotider samt färdskrivare
vid transporter eller 7 § för-
ordningen (1993:185) om arbets-
förhållanden vid vissa inter-
nationella vägtransporter

Belastningsuppgifter

Uppgift om brott enligt 83 § Rikspolisstyrelsen

Anmälan enligt 87 § första Den länsstyrelse som har tagit
stycket första meningen emot anmälan

Anmälan enligt 87 § andra Vägverket
stycket

Utländsk dom eller annat lik- Den länsstyrelse som har tagit
värdigt avgörande som avses emot uppgiften
i 26 § körkortslagen

Anmälan enligt 17 a § Den länsstyrelse som har tagit
körkortslagen emot anmälan

Uppgift att ett registerblad Vägverket. Registerblad
har framställts som har framställts på
grund av underrättelse enligt
84 § andra stycket skall an-
tecknas i registret endast under
de förutsättningar som gäller
enligt 83 § jämförd med 84 §
första stycket. Skall register-
bladet inte antecknas, skall upp-
giften om det tidigare register-
bladet inte heller finnas kvar
i registret

Återkallelsegrund Den länsstyrelse som har meddelat
beslutet eller, om beslutet har
meddelats av domstol, den
länsstyrelse vars beslut har
överklagats

Övrigt
Referensnummer Vägverket
Förordning (1996:321).

92 § Uppgifter i körkortsregistret om någon som inte är körkortshavare,
innehavare av traktorkort eller innehavare av certifikat som avses i
91 § skall bevaras i registret under fem år från det att den senaste
uppgiften fördes in i registret eller, i fråga om uppgift om brott,
under fem år från dagen för den dom eller motsvarande som har föranlett
registreringen. Om uppgiften gäller en anmälan enligt 87 § andra stycket
får den dock bevaras i högst två år från det att den fördes in i
registret. När någon som finns registrerad har avlidit, skall
uppgifterna om honom utgå snarast. Uppgifter i körkortsregistret att
registerblad har framställts skall gallras ut när fem år har förflutit
från dagen för den dom eller motsvarande som har föranlett
registreringen. Detsamma gäller 92 § Uppgifter i körkortsregistret om
någon som inte är körkortshavare, innehavare av traktorkort eller
innehavare av certifikat som avses i 91 § skall bevaras i registret
under fem år från det att den senaste uppgiften fördes in i registret
eller, i fråga om uppgift om brott, under fem år från dagen för den dom
eller motsvarande som har föranlett registreringen. Om uppgiften gäller
en anmälan enligt 87 § andra stycket får den dock bevaras i högst två år
från det att den fördes in i registret. När någon som finns registrerad
har avlidit, skall uppgifterna om honom utgå snarast. Uppgifter i
körkortsregistret att registerblad har framställts skall gallras ut när
fem år har förflutit från dagen för den dom eller motsvarande som har
föranlett registreringen. Detsamma gäller uppgifter om utländska
avgöranden som avses i 26 § körkortslagen (1977:477). Förordning
(1983:1016).

93 § Begäran om utdrag av körkortsregistret görs hos
Rikspolisstyrelsen om belastningsuppgifter som avser brott skall tas
med i utdraget. I annat fall görs begäran om utdrag hos länsstyrelse.
I utdraget skall i fråga om belastningsuppgifter som avser brott
endast tas med de registeruppgifter som föranleder underrättelse
enligt 83 § jämförd med 84 § första stycket, såvida inte utdraget har
begärts av den enskilde själv. I utdraget får belastningsuppgifter
tas med endast om utdraget har begärts av den enskilde själv eller av

1. Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, departement,
Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket,
Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverkets centralförvaltning,
allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, allmän åklagare,
polismyndighet, övervakningsnämnd, frivårdsmyndighet, länsstyrelse,

2. annan myndighet, om denna behöver uppgiften för vetenskaplig
eller därmed jämförlig undersökning och trygghet kan anses föreligga
att uppgiften inte kommer att missbrukas till skada för den enskilde.

I utdraget av körkortsregistret skall inte tas med uppgifter som rör
återkallelse, beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i
Sverige, beslut om utbyte av utländskt körkort med stöd av 15 d §
körkortslagen (1977:477), spärrtid, omhändertagande, varning eller
anmälningar enligt 87 § sedan fem år har förflutit från beslutet
eller anmälningen. Denna begränsning gäller inte om för ett särskilt
fall fullständiga uppgifter har begärts av Justitiekanslern,
Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket
eller av den enskilde själv.

En myndighet som anges i första stycket 1 och som genom terminal är
ansluten till Vägverkets datamaskinanläggning skall, med den
begränsning i fråga om uppgifter om brott som följer av 84 § första
stycket, genom terminalen kunna få besked om någon belastningsuppgift
finns eller inte. Förordning (1996:321).

94 § En myndighet som handlägger ett körkortsärende och i ärendet
inhämtar yttrande från en annan myndighet får lämna denna sådana
belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.

Frivårdsmyndigheter får lämna belastningsuppgifter till
Kriminalvårdsstyrelsen, kriminalvårdsdirektör, särskild personutredare
eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling
eller för tillsyn av verksamheten inom kriminalvården.

Misstänker den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som
enligt denna förordning har lämnats ut från körkortsregistret att
uppgifterna är oriktiga, skall det genast anmälas till
Vägverket. Förordning (1992:1399).

Bemyndiganden m.m.

95 § Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort
eller traktorkort och föreskrifter för tillämpningen av 7 § fjärde
stycket och 17 a § körkortslagen (1977:477) beslutas av
Vägverket efter samråd med Socialstyrelsen. Verket beslutar efter samråd
med styrelsen även föreskrifter om sådan synprövning och
läkarundersökning som skall ligga till grund för intyg enligt 11 §.
Förordning (1992:1399).

96 § Föreskrifter om länsstyrelsens inhämtande av uppgifter ur register
som sägs i 11 § andra stycket och om personutredning av polismyndighet
enligt denna förordning beslutas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med
Vägverket. Styrelsen beslutar också efter samråd med verket föreskrifter
om omhändertagande av körkort och om medgivande som avses i 23 § andra
stycket körkortslagen (1977:477). Förordning (1992:1399).

97 § Posten Aktiebolag får utföra identitetsprövning och även i övrigt
medverka i samband med utlämnande av körkort. Föreskrifter om sådan
medverkan meddelas av Vägverket efter samråd med Posten Aktiebolag och
Rikspolisstyrelsen. Förordning (1993:1713).

98 § Föreskrifter om förarutbildning i gymnasieskolan och i komvux
beslutas av Statens skolverk efter samråd med Vägverket.

Föreskrifter om förarutbildning som avser körning på halt underlag
beslutas av Vägverket, om inte annat följer av första stycket.
Vägverket utövar tillsyn över verksamheten vid de av verket godkända
halkbanorna. Förordning (1996:321).

99 § I andra fall än som sägs i 95–98 §§ beslutas ytterligare
föreskrifter för verkställigheten av körkortslagen (1977:477) och
denna förordning av Vägverket. I frågor som avses i 83, 84, 86, 90
och 92–94 §§ samt i fråga om giltigheten eller utbyte av utländska
körkort skall Vägverket samråda med Rikspolisstyrelsen.

Vägverket utfärdar ytterligare föreskrifter om uppgifter på
körkortet och körkortets utseende. Förordning (1996:321).

100 § Blanketter för intyg enligt 64 § andra stycket samt medgivande
enligt 23 § andra stycket körkortslagen (1977:477) tillhandahålls av
Rikspolisstyrelsen. Övriga blanketter, såsom för hälsodeklaration, intyg
om synprövning och läkarintyg, tillhandahålls av Vägverket. Förordning
(1992:1399).

101 § Frågor om undantag i visst fall från 2 a, 3-5 eller 29 §
körkortslagen (1977:477) eller från ålderskravet för innehav av
körkort med behörigheten A, B och BE i 12 § körkortslagen prövas av
den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens
körkortstillstånd.

Frågor om undantag i visst fall från 17, 19, 24, 73-77 eller 80 §
och om anstånd i fall som avses i 24 § och 25 a § denna förordning
prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om
sökandens körkortstillstånd.

Vägverket får föreskriva om undantag från vad som annars gäller vid
förnyelse av körkort enligt denna förordning, när körkortshavaren är
bosatt utomlands.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det finns
synnerliga skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
Undantaget får begränsas till att avse visst område eller viss tid
eller annat som är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Förordning (1996:1555).

101 a § Den länsstyrelse som anges i 35 § andra stycket får meddela
undantag från bestämmelserna om giltighet av ett utländskt körkort
och medge ett utbyte av sådant körkort i större utsträckning än vad
som följer av 31 a § körkortslagen (1977:477), om det finns särskilda
skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Ett undantag
eller medgivande får förenas med villkor. Förordning (1996:321).

102 § Frågor om undantag i visst fall från bestämmelserna i 7 eller 28 §
körkortslagen (1977:477) om medicinska förhållanden eller från
föreskrifter som har beslutats med stöd av 95 § denna förordning prövas
av Vägverket. Om det är påkallat av särskilda skäl skall verket samråda
med Socialstyrelsen. Förordning (1992:1399).

102 a § Vägverket skall bistå länsstyrelserna avseende sådana
frågor som anges i 39 § körkortslagen (1977:477).
Förordning (1994:1197).

102 b § Ett internationellt körkort får utfärdas endast för den som har
ett gällande svenskt körkort. Ett här utfärdat internationellt körkort
gäller inte för färd i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Internationella körkort får utfärdas av Försvarets motorklubb, Kungl.
automobilklubben, Motorförarnas helnykterhetsförbund, Motormännens
riksförbund, OK Marknadsservice aktiebolag, Svenska turistföreningen,
Sveriges motorcyklisters centralorganisation och Caravan Club of Sweden.
Förordning (1989:213).

Ansvarsbestämmelser m.m.

103 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid
ansökan eller anmälan enligt denna förordning dömes till böter, om ej
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

104 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller på annat sätt utan
att följa de i denna förordning eller med stöd därav meddelade
föreskrifterna döms till böter. Förordning (1981:94).

105 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. bryter mot 8 § första eller tredje stycket, 50 § tredje stycket
eller 77 § andra stycket,

2. åsidosätter skyldighet att överlämna körkort eller traktorkort
enligt 8 § andra stycket, 12 a § tredje stycket, 22 § tredje stycket,
37 § första stycket första eller andra meningen eller tredje stycket,
37 a §, 50 § första stycket eller enligt 57 eller 59 § jämförd med
någon av nämnda bestämmelser.

Till straff för överträdelse av 8 § första stycket eller 77 § andra
stycket skall inte dömas,

1. om körkortet skall förnyas och föraren före färden har återlämnat
körkortet eller gjort anmälan enligt 8 § andra stycket eller 28 §,

2. om återkallelse av körkortet har begränsats på det sätt som avses
i 17 § körkortslagen (1977:477) och färden äger rum inom två månader
från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts,

3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

Om ett fordon uppsåtligen eller av oaktsamhet används vid
övningskörning utan att vara försett med skylt som avses i 79 §,
skall den som har uppsikt över körningen dömas till penningböter.
Förordning (1996:321).

Besvärsbestämmelser

106 § Beslut i fråga om godkännande vid förarprov får inte
överklagas. Detsamma gäller beslut om varning enligt 69 §, beslut om
omhändertagande av körkort eller traktorkort, förelägganden enligt
11 § tredje stycket, 14 § andra stycket eller 34 § andra stycket,
förordnanden om personutredning, beslut enligt 42 § och anmaningar
enligt 24, 25 a eller 35 a §.

Ett föreläggande som har meddelats av länsstyrelsen kan prövas av
domstol endast i samband med frågan om återkallelse på grund av att
föreläggandet inte har följts. Förordning (1996:321).

107 § Länsstyrelsens beslut enligt 78 § eller 101 § första och
andra styckena eller 101 a § får överklagas hos Vägverket. Andra
beslut av länsstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 106 § första
stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1996:321).

108 § Vägverkets beslut enligt 6 a §, 23 § första stycket eller
andra stycket 1, 64 § första stycket eller 68 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vägverkets beslut i en dit överklagad fråga om undantag i visst fall
från 3-5, 12 eller 29 § körkortslagen (1977:477) eller 17, 19, 24,
73-77 eller 80 § denna förordning får inte överklagas. Detsamma
gäller Vägverkets beslut i en dit överklagad fråga om godkännande som
handledare enligt 78 § och om undantag enligt 101 a §.

Andra beslut av Vägverket enligt denna förordning överklagas hos
regeringen, om inte annat följer av 106 § första stycket.

Om ett ärende som avses i tredje stycket första meningen har
principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, får Vägverket
med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning.
Förordning (1996:321).

109 § Ett beslut enligt denna förordning av någon annan central
förvaltningsmyndighet än Vägverket överklagas hos regeringen genom
besvär. Förordning (1992:1399).

Avgifter för vissa ärenden

110 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna
förordning i de fall som framgår av andra stycket. Är särskilt
föreskrivet om avgift gäller i stället de föreskrifterna.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Utfärdande av traktorkort
enligt 54 § denna förordning 1
Förnyelse av traktorkort
enligt 57 § denna förordning 1
Undantag enligt 101 § och
101 a § denna förordning 2
Förordning (1996:321).

Övergångsbestämmelser

1983:1016

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 101 §, två veckor efter
den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i
Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 oktober 1984.

Riksarkivet skall efter samråd med länsstyrelsernas organisationsnämnd
besluta föreskrifter i fråga om gallring av registerbladen i
länsstyrelsernas belastningsregister.

1985:432

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4, 10, 15, 22–27, 29, 41,
57, 59 a §§, 75 § andra stycket, 81, 83, 89 a, 91, 101, 106 och 108 §§
den 1 juli 1985, och i övrigt den 1 januari 1986.

Länsstyrelsen får före ikraftträdandet begränsa körkortets giltighet
till att avse lätta motorcyklar, om förarprov på lätt motorcykel skall
avläggas efter ikraftträdandet.

1985:899

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. I fråga om
överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1986:374

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 73, 77 och 80 §§ den 1 juli
1986, och i övrigt den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1987:91

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i 34 a §
gäller endast om körprov har avlagts efter ikraftträdandet.

1987:210

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987. I fråga om
överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1988:982

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.
Trafiksäkerhetsverket får fram till utgången av år 1988 tillämpa äldre
föreskrifter om körkortets utformning. De nya föreskrifterna påverkar
inte giltigheten av körkort som har utfärdats enligt de äldre
föreskrifterna.

1989:213

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 102 b § den 1 juni 1989, och
i övrigt den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter angående beräkning av
spärrtid gäller fortfarande i fråga om beslut i mål som inte har
avgjorts slutligt före ikraftträdandet.

1989:852

Denna förordning träder i kraft den l januari 1990.

1. 19 och 22 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande om

a) körkortet utfärdas på grund av ett före ikraftträdandet framställt
körkortsunderlag och förarprov avläggs för samma behörighet eller
behörigheter och i förekommande fall, med samma villkor som avses i
körkortstillståndet,

b) förarprov skall avläggas enligt 41 § andra stycket och tiden för
återkallelsen har gått ut före ikraftträdandet.

2. 16 § tredje stycket gäller inte i fall som avses i 1.

3. Föreskrifterna om prövotid i 22 a § gäller inte om förarprovet har
avlagts före ikraftträdandet eller om länsstyrelsen beslutat om utbyte
före ikraftträdandet.

4. Om körkortstillstånd har meddelats före ikraftträdandet, gäller 40 §
och 77 § andra stycket i den äldre lydelsen.

5. Äldre föreskrifter om körkortets utformning enligt bilaga till
förordningen gäller fortfarande i fall som sägs i 1.

6. Beslut och föreskrifter som har meddelats av socialstyrelsen med stöd
av körkortsförordningen (1977:722) och som gäller den 31 december 1989
skall fortfarande gälla och anses ha meddelats av Vägverket. Förordning
(1992:1399).

1989:942

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Förordningen träder
dock i kraft den 1 januari 1991 i fråga om motorredskap klass I
inrättade som mobilkranar och som har en lyftkapacitet på minst 10 000
kilogram eller, i fråga om tornsvängkranar, minst 4 000 kilogram.
Förordning (1992:1766).

1991:1218

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 59 a § den 1 september 1991,
och i övrigt den 1 januari 1992.

1992:1399

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om
körkort som utfärdats före förordningens ikraftträdande gäller
bilagan i dess äldre lydelse.

1993:1000

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993. I fråga om
körkortstillstånd som meddelats före ikraftträdandet gäller dock
fortfarande 10 och 106 §§ i deras äldre lydelse.

1994:511

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 22 a § den 1 juli 1994
och i övrigt den 1 september 1994.

1994:1197

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.
Bestämmelserna om registrering av förarlegitimation får dock
tillämpas från och med den 1 augusti 1994. Mål som väckts i
länsrätten före ikraftträdandet och frågor som rör dessa mål
handläggs enligt äldre bestämmelser.

1995:218

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:321

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Körkortsbehörighet A med begränsning till lätt motorcykel som har
förvärvats före ikraftträdandet ger rätt att föra fordon i enlighet
med de äldre bestämmelserna.

Undantag enligt 101 § som meddelats före ikraftträdandet gäller
enligt sitt innehåll.

I fråga om körkort som utfärdats före förordningens ikraftträdande
gäller den upphävda bilagan, 8 och 105 §§ i deras äldre lydelse.

I fråga om körkort som återkallats före den 1 juli 1996 med en
spärrtid eller giltighetstid som löper ut före den 1 oktober 1996
gäller äldre bestämmelser om återlämnande av körkort efter
återkallelse.

1996:1555

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 82 § den i januari 1997
och såvitt avser 101 § den 1 juli 1997.

1997:664

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

För personer som före ikraftträdandet antagits till
utbildningsprogram i högskola med inriktning mot
trafiksäkerhetskunskap gäller paragrafen i dess äldre lydelse.

Bilagan har upphävts genom förordning (1996:321).