Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

SFS nr
1977:741
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1977-09-01

1 § Åläggande enligt 1 § lagen (1976:295) om skyldighet för
näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
meddelas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

2 § Myndighet, som finner att åläggande som avses i 1 § bör meddelas,
skall göra framställning om det till överstyrelsen för ekonomiskt
försvar.

Gör statens jordbruksnämnd framställning enligt första stycket i fråga
om vara inom nämndens ansvarsområde, skall åläggande meddelas, om ej
särskilda skäl talar mot det.

3 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1976:295) om skyldighet för
näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap och
av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av
överstyrelsen för ekonomiskt försvar.