Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

SFS nr
1977:743
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1977-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:751

1 § Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av
utländskt avgörande angående underhållsskyldighet ska tillämpas
i förhållande till nedan angivna stater, vilka har tillträtt
Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och
verkställighet av avgörande angående underhållsskyldighet.

Stat Dag för konventionens
ikraftträdande i
förhållande till staten

Portugal den 1 maj 1977

Schweiz den 1 maj 1977

Frankrike den 1 oktober 1977

Norge den 1 juli 1978

Storbritannien och Nordirland
inklusive Jersey den 1 mars 1980,
Storbritannien och
Nordirland den 1
november 2003, Jersey

Nederländerna med Nederländska
Antillerna och Aruba den 1 mars 1981

Luxemburg den 1 juni 1981

Italien den 1 januari 1982

Finland den 1 juli 1983

Turkiet den 1 november 1983

Tyskland den 1 april 1987

Spanien den 1 september 1987

Danmark med undantag av Grönland den 1 januari 1988

Tjeckien den 1 januari 1993

Slovakien den 1 januari 1993

Polen den 1 juli 1996

Estland den 1 april 1998

Litauen den 1 oktober 2003

Grekland den 1 februari 2004

Ukraina den 1 augusti 2008

Konventionen trädde i kraft i förhållande till Tjeckoslovakien
den 1 maj 1977. Konventionsförpliktelserna har från den 1
januari 1993 övertagits av Tjeckien respektive Slovakien.

Lagen ska tillämpas också i förhållande till Australien och
Förenta staterna jämte Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico och
Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och
Mississippi. Förordning (2008:751).

2 § Om det i Nederländerna, Nederländska Antillerna, Aruba,
Förbundsrepubliken Tyskland eller Ukraina har upprättats en
sådan officiell handling (acte authentique) som avses i 3 §
tredje stycket lagen (1976:108) om erkännande och
verkställighet av utländskt avgörande angående
underhållsskyldighet, ska det som sägs om avgörande i den lagen
i tillämpliga delar gälla även en sådan handling.
Förordning (2008:751).

3 § Ett avgörande eller förlikningsavtal som har meddelats resp. ingåtts
i Luxemburg, i Italien eller i Turkiet och varigenom underhållsbidrag
har bestämts till visst belopp att utges en gång för alla skall inte
gälla här i riket. Förordning (1983:824).