Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

SFS nr
1977:75
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1977-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1979:838

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Spanien ingick den 16 juni
1976 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet
lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets och protokollets
innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttagas de
anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Ärende, som enligt artikel IV punkt 3 i avtalet skall avgöras genom
överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. Är
sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet
att det bör avgöras av budgetministern, skall dock riksskatteverket
med eget yttrande överlämna ärendet till budgetdepartementet.

Mot riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får talan ej
föras. Förordning (1977:75)./n1/

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art.
XIX punkt 1 a eller 2 a skall beskattas endast i Spanien, medtages
inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt
uträknasi vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna
avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid
proportionell fördelning belöper på den inkomst som enligt avtalet
skall beskattas endast i Spanien.

Exempel: En spansk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension
från spanska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader
motsvarar 10050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige
skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50000 kronor
och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9000 kronor. Den
beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10050-
50000-90006) 51000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte
medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50000-
90006) 41000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten,
beräknad på 51000 kronor, nedsätts med vardera.
51000-41000
51000

I de fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet
svarar för att sådan anteckning överföres till inkomstlängden och
debiteringslängden. Förordning (1979:838).