Förordning (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.

SFS nr
1977:754
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1977-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:950
Upphävd
1990-12-01

1 § Uppkommer hos myndighet fråga om att förordna vikarie på grund av
tjänstemans ledighet, skall myndigheten noga väga behovet av vikarie
mot kravet att statsverket ej får onödiga kostnader.

2 § Myndigheten skall vid avgörande av fråga som sägs i 1 § beakta
möjligheten av att på andra tjänstemän fördela sådana arbetsuppgifter
som ej utan större olägenhet kan skjutas upp.

3 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning meddelas av statens arbetsgivarverk. Förordning
(1978:827).