Förordning (1977:819) om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

SFS nr
1977:819
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1977-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:218
Upphävd
2001-07-01

Bestämmelsen i 10 § b lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall,
i den lydelse den har erhållit genom lag (1976:469) om ändring i lagen
(1950:382) om svenskt medborgarskap, gälla i förhållande till Danmark,
Finland och Norge från och med den 1 januari 1978.